Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa maszyn

Przedmiot:

Dostawa maszyn

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
powiat: Konin
tel. 632 113 278, faks 632 113 278
zam.pub@mzgok.konin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa maszyn dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie w ramach doposażenia PSZOK i placu do przetwarzania i magazynowania odpadów selektywnie zbieranych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w ramach doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i placu do przetwarzania i magazynowania odpadów selektywnie zbieranych następujących maszyn: o ładowarki teleskopowej na wyposażenie placu do magazynowania i przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych o wózka widłowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie o ładowarki teleskopowej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Parametry techniczne ww. maszyn szczegółowo opisano w części II pkt.4.4. SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa ładowarki teleskopowej na wyposażenie placu do magazynowania i przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej z silnikiem wysokoprężnym o mocy nie mniejszej niż 90kW, spełniającym normy emisji spalin STAGE IV. Szczegółowy opis zawarty jest w części II pkt. 4.4. SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43261100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wózka widłowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego czołowego z silnikiem o zapłonie iskrowym, spełniającym aktualne europejskie normy w zakresie emisji spalin i bezpieczeństwa pracy CE. Szczegółowy opis zawarty jest w części II pkt. 4.4. SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42415110-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa ładowarki teleskopowej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej z silnikiem wysokoprężnym, spełniającej obowiązujące europejskie normy w zakresie emisji spalin i bezpieczeństwa pracy. Szczegółowy opis zawarty jest w części II pkt. 4.4. SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43261100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 43261100-1,42415110-2

Dokument nr: 622833-N-2019, DZ.361-20/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mzgok.konin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-27, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części nr I, II, III Zamawiający nie opisuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części nr I, II, III Zamawiający nie opisuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części nr I, II, III warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: a) wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: a1) dla części I dwie dostawy maszyn z kategorii ładowarki teleskopowe o wartości co najmniej 250.000,00 zł netto każda. a2) dla części II dwie dostawy maszyn z kategorii wózków widłowych o wartości co najmniej 60.000,00 zł netto każda. a3) dla części III dwie dostawy maszyn z kategorii ładowarki teleskopowe o wartości co najmniej 150.000,00 zł netto każda W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część Zamawiający wymaga, aby warunek ten został spełniony w odniesieniu do każdej części, na które składane są oferty. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie w/w warunku powoła się na dostawy wykonywane wówczas musi wykazać, iż faktycznie zrealizowana już część dostaw odpowiada wymaganiom Zamawiającego. b) wykaże, że dysponuje narzędziami/urządzeniami technicznymi umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Zamawiający nie opisuje tego warunku (dotyczy części I, części II i części III) c) skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający nie opisuje tego warunku (dotyczy części I, części II i części III)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek określony w pkt 6.II.3 lit a) SIWZ zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.II.3. lit. a) SIWZ może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy wypełnić Załącznik nr 3 do SIWZ pkt II i Załącznik nr 4 do SIWZ pkt II. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/. Zobowiązanie należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 6.II.3 lit. a) SIWZ. 8. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Uwaga! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokumentu. PODMIOTY ZAGRANICZNE 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2. stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Dokument sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 15 SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca przedkłada w/w wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie. Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki określone w Części IV SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (dla każdej części). 2. Parametry techniczne i wyposażenia przedmiotu zamówienia - wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do SIWZ (dla części I), Załącznikiem 2b do SIWZ (dla części II), Załącznikiem 2c do SIWZ (dla części III). 3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ (dla każdej części). 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca dla spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach tego podmiotu zgodnie z Częścią IV pkt. 6.3.-6.8. SIWZ. Zobowiązanie powinno być przedłożone w oryginale. Zobowiązanie należy dołączyć do oferty. 5. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.