Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
4656z ostatnich 7 dni
16167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie sterowników systemu, stosowanych w akwizycji danych pomiarowych i...

Przedmiot:

Zaprojektowanie sterowników systemu, stosowanych w akwizycji danych pomiarowych i generowaniu danych sterujących, przeznaczonych dla rozwiązań związanych z OZE

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA
Lipienica 12
87-410 Kowalewo Pomorskie
powiat: golubsko-dobrzyński
728322303
innowacje@eko-park.org
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25497
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kowalewo Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: ,,Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie sterowników systemu, stosowanych w akwizycji danych pomiarowych i generowaniu danych sterujących, przeznaczonych dla rozwiązań związanych z OZE.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zaprojektowanie sterowników systemu, stosowanych w akwizycji danych pomiarowych i generowaniu danych sterujących, przeznaczonych dla rozwiązań związanych z OZE.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie sterowników systemu, stosowanych w akwizycji danych pomiarowych i generowaniu danych sterujących, przeznaczonych dla rozwiązań związanych z OZE. Powstały w ramach niniejszego projektu sterownik ma być odpowiedzialny za wbudowanie węzłów akwizycji danych pomiarowych i generowania sygnałów sterujących do urządzeń/rozwiązań z dziedziny OZE. Czyli np. kotłów grzewczych, rekuperotarów, centralnych wentylacji, klimatyzatorów, pomp ciepła, solarów, systemów fotowoltaicznych, systemów zarządzania oświetleniem czy też magazynów energii. Zastosowanie rozwiązania projektowego w powyższych urządzeniach pozwoli na zdalne monitorowanie jak i sprawne zarządzanie. Węzły umieszczone w zasobach/obiektach będą raportowały zdarzenia i przekazywały sygnały sterujące. Opracowane zostaną sterowniki dedykowane mniejszej i większej mocy, w zależności od potrzeb i zastosowań. Tańsze węzły akwizycji danych do ok. 20 sygnałów analogowych i cyfrowych - np. ethernetowe sterowniki małej mocy 8/16/32 bit oraz mocniejsze węzła do ok. 100 źródeł sygnałów analogowych i cyfrowych - agregujące różne źródła danych - sterowniki z procesorami ARM 64 bit jak np. RPi3 lub podobnej mocy.
Założenia projektowe:
1. Opracowanie projektu sterowników systemu stosowanych w akwizycji danych pomiarowych i generowaniu danych sterujących
2. Weryfikacja poprawności działania rozwiązania oraz wprowadzenie poprawek i modyfikacji do projektu na podstawie zaobserwowanych błędów i braków.
Na bazie powyższych badań powstanie dokumentacja techniczna sterowników systemu stosowanych w akwizycji danych pomiarowych i generowaniu danych sterujących wykorzystywanych przy systemach OZE.

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 25497

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę można składać:
- osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres biura firmy: Lipienica 12 , 87-410 Kowalewo Pomorskie do dnia 25.11.2019 do godz. 12:00 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: Oferta na realizację zamówienia dotyczącego wykonania usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu ,,Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy" pn.: ,,Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy.". Liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego,

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji zamówienia to 5 miesięcy od daty zawarcia umowy właściwej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferentem może być Jednostka Naukowa w rozumieniu regulaminu Konkursu Voucher Badawczy (aktualizacja na dzień 11.09.2019) tj. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym ,,System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:
1) uczelnie;
2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej ,,federacjami";[...]
4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej ,,instytutami PAN";
5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej ,,instytutami międzynarodowymi";
7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej ,,PAU"; [...]".
Weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
2. Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zamówienia stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert - weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
3. Posiadania odpowiedniego potencjału badawczego, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
4. Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Wiedza i doświadczenie
Posiada odpowiedni potencjał badawczy, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Potencjał techniczny
Posiada odpowiednie warunki techniczne umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Posiada odpowiednią, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Posiada odpowiednie warunki ekonomiczne i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Dodatkowe warunki
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w ramach postępowania ofertowego zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, również skutkuje wykluczeniem Wykonawca z udziału w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia.
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
6. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści postępowania.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez potencjalnego Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
10. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni Oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze.
12. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny brutto złożonej oferty.

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, szczególnie w przypadku, nieotrzymania dofinansowania w projekcie: ,,Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy", realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw
w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
2. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
5. Wszelkie zmiany w umowie będą wymagały zgody obu stron, formy pisemnej i dla ich wprowadzenia może być konieczne uzyskanie zgody instytucji dotującej.
6. Szczegóły dotyczące umowy zostaną uzgodnione po wyborze Wykonawcy.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
8. Jeżeli w niniejszej dokumentacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
I. cena netto wykonania zamówienia (C) - waga 60%
II. czas realizacji zamówienia (R) - waga 40%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz czasu realizacji zamówienia. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
I. Kryterium ,,cena netto wykonania zamówienia (C)":
Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 60 punktów;
Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 60, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
II. Kryterium ,,czas realizacji zamówienia (R)":
Oferta z najkrótszym czasem realizacji otrzymuje 40 punktów;
Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 40, gdzie:
X = najkrótszy okres realizacji
Y = okres realizacji ocenianej oferty
W/w kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Lipienica 12
87-470 Lipienica
kujawsko-pomorskie , świecki
Numer telefonu
728322303
NIP
5030077990
Numer naboru
RPKP.01.01.01-IZ.00-00-001/19
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krystian Guzek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
728322303

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.