Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
4656z ostatnich 7 dni
16167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i...

Przedmiot:

Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy

Data zamieszczenia: 2019-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie
powiat: inowrocławski
tel. 52 35 17 160, faks 52 35 17 160 wew. 51
a.taflinska@zlotnikikujawskie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Złotniki Kujawskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie. Minimalne parametry lampy: I. Parametry generatora: - moc znamionowa min. 400 W, - turbina wiatrowa trzypłatowa, - ustawienie do kierunku wiatru - mechaniczne, - rodzaj regulacji prędkości - elektromagnetyczna, - tryb zatrzymania - ręczny hamulec elektromagnetyczny, - kontroler zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem, - czujnik zmierzchowy, system ściemniania, programator czasu pracy, balancer II. Parametry panela fotowoltaicznego: - moc nominalna 2x 330W mono III. Parametry akumulatorów: - pojemność akumulatora 2x 150 Ah z zabudową, - akumulator żelowy, - akumulatory umieszczone w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego IV. Parametry lampy: - moc żarówki LED: min. 20 - 50 W V. Słup lampy: - słup stalowy ocynkowany wraz z fundamentem, w dolnej części słupa otwór rewizyjny, -wysokość słupa: 7 m VI. Inne: - autonomia czasu pracy przy niesprzyjającej pogodzie: minimum 5 dni, - ilość: 32 szt., - lokalizacja: teren Gminy Złotniki Kujawskie 2.Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia - podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. Przedmiotu zamówienia - art. 29 ustawy Pzp)

CPV: 31520000-7

Dokument nr: 623950-N-2019, 271.1.14.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zlotnikikuj.ires.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty Wykonawcy składają w formie pismenie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: Urząd Gminy Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88 - 180 Złotniki Kujawskie, pokój Nr 27 - sekretariat Adres: Urząd Gminy Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88 - 180 Złotniki Kujawskie, pokój Nr 27 - sekretariat
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 150 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z montażem lamp hybrydowych minimum 5 szt. lub dwie dostawy wraz z montażem lamp hybrydowych o łącznej liczbie 5 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 150 000 zł. b) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,. Dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - (sporządzonego według wzoru zamawiającego). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.