Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Niechanowo
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo
powiat: gnieźnieński
tel. 61 429 49 26, faks 614 272 127
niechanowo@wokiss.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Niechanowo
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej G 288006 P Gurówko - Cielimowo Gmina Niechanowo
Droga gminna nr G288006P rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną w Gurówku i biegnie równolegle do ścieżki pieszo-rowerowej do skrzyżowania z drogą gminną w m. Cielimowo w gminie Niechanowo. Droga o nawierzchni bitumicznej zniszczonej wymagającej remontu od km0+000,00 do km 0+990,60. Droga na całym tym odcinku biegnie w terenie zabudowanym. Jest drogą publiczną gminną klasy ,,L" o kategorii ruchu KR2 z prędkością projektową 40 km/h. Droga o uzbrojeniu (woda, telefon, gaz, linia energetyczna napowietrzna) z rosnącą lawinowo zabudową domków jednorodzinnych po obu jej stronach. Uzbrojenie przebiega poza koroną drogi i nie koliduje z wykonaniem przebudowy drogi gminnej. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 4,00m do 4,50 m w bardzo złym stanie. Podbudowa tłuczniowa o średniej grubości 20 cm. Nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa o średniej grubości 4cm mocno zniszczona. Droga biegnie w oddaleniu kilku metrów od wykonanej w 2017 roku ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku Gurówko - Cielimowo. Na odcinku drogi podlegającej przebudowie znajdują się drzewa, które zostaną zabezpieczone podczas przebudowy drogi przed uszkodzeniami mechanicznymi pojazdów wykonujących przebudowę w/w drogi. Stan drogi gminnej jest zły. Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni drogi - szerokość jezdni 5,00 m, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm, skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2, wyrównanie profilu betonem asfaltowym AC11W hśr=4cm, skropienie nowej podbudowy emulsją asfaltową w ilości0,7kg/m2, podbudowa w. górna z KŁSM 0/31,5mm h=10cm na całej szerokości jezdni, podbudowa w. dolna zasadnicza z KŁSM 0/63mm h=15cm na całej szerokości jezdni, ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa h=10cm na poszerzeniu, istniejące podłoże gruntowe G2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej - kostka betonowa kolor grafitowy h=8cm, podsypka cementowo-piaskowa h=5cm, podbudowa w. górna z KŁSM 0/31,5mm h=10cm najazdach, podbudowa w. dolna zasadnicza z KŁSM 0/63mm h=15cmna zjazdach, ulepszone podłoże z betonu Rm 2,5 MPa h=10cm najazdach, obramowanie zjazdu: opornik zatopiony 10*25*100 na ławie betonowej C12/15, istniejące podłoże gruntowe G2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm, skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2, wyrównanie profilu betonem asfaltowym AC11W hśr=4cm, skropienie nowej podbudowy emulsją asfaltową w ilości0,7kg/m2, podbudowa w. górna z KŁSM 0/31,5mm h=10cm na zjazdach , podbudowa w. dolna zasadnicza z KŁSM 0/63mm h=15cm na zjazdach, podbudowa betonowa z betonu Rm 2,5 MPa h=10cm na zjazdach, obramowanie zjazdu bitumicznego opornik betonowy zatopiony 10*25*100 na ławie betonowej C12/15, istniejące podłoże gruntowe G2. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej- kostka kamienna granitowa surowo łupana h=18cm spoiny wypełnione zaprawą wysoko wytrzymałościową do kostki kamiennej, podsypka cementowo-piaskowa h=5cm, podbudowa betonowa C12/15 h=20cm, ulepszone podłoże z betonu Rm 2,5 MPa h=10cm, obramowanie zatoki od strony peronu: krawężnik betonowy15*30*100 na ławie betonowej C12/15, obramowanie od strony jezdni bitumicznej: opornik zatopiony 10*25*100 na ławie betonowej C12/15, istniejące podłoże gruntowe G25.5.6 Konstrukcja nawierzchni peronu zatoki autobusowej- kostka betonowa kolor czerwony h=8cm, podsypka cementowo-piaskowa h=5cm, podbudowa betonowa z betonu Rm 2,5 MPa h=10cm na peronie, obramowanie peronu od strony ścieżki pieszo-rowerowej :obrzeże betonowe 8*30*100 na ławie betonowej C12/15, obramowanie od strony jezdni : krawężnik betonowy15*30*100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, istniejące podłoże gruntowe G2. Konstrukcja obramowania nawierzchni jezdni drogi gminnej nr G288006P - szerokość jezdni 5,00m, istniejący krawężnik przejazdowy 15*22*10 na ławie betonowej C12/15, nowy obustronny opornik betonowy 10*25*100 na ławie betonowej C12/15. Konstrukcja pobocza drogi gminnej nr G288006Pszerokość jednostronnego i obustronnego pobocza 0,75 m- pobocze tłuczniowe 0/31,5 mm h=10 cm o wymaganiach dla kruszywa: nasiąkliwość WA242; mrozoodporność F2;odporność na rozdrabnianie LA?30. UWAGA!*Wymagania dla tłucznia KŁSM frakcji 0/63 mm i 0/31,5mmna poszerzenie podbudowy warstwa dolna i górna- nasiąkliwość WA24-2- mrozoodporność F-4- odporność na rozdrabnianie LA ? 30- kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczeń i domieszek spełniające wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa dostabilizacji mechanicznej. **Wymagania dla tłucznia KŁSM frakcji 0/31,5mm dla pobocza: - nasiąkliwość WA24-2- mrozoodporność F-2- odporność na rozdrabnianie LA ? 30- kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczeń i domieszek spełniające wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechanicznej. Odwodnienie : na całym odcinku drogi gminnej należy wykonać jednostronny i obustronny płytki rów przydrożny odparowujący do odprowadzenia wody deszczowej z jezdni. Odwodnienie odbywa się spadkiem poprzecznym i podłużnym do odtworzonych i oczyszczonych rowówprzydrożnych. Oznakowanie - na drodze gminnej nr G288006P wszystkie istniejące znaki pozostają bez zmian. Na w/w zadanie wykonano projekt stałej organizacji ruchu po wykonaniu jej przebudowy. Na wlotach do miejscowości Gurówko i Cielimowo przed rozbudowującą się dynamicznie i istniejącą zabudową mieszkaniową ze względów bezpieczeństwa należy umieścić znaki D-42,,Teren zabudowany" i od strony przeciwnej znaki D-43 ,,Koniec terenu zabudowanego". Zatokę autobusową należy oznakować za pomocą znaku D-15 ,,Przystanek autobusowy". Zwężenie przy istniejącym ciągu pieszo -rowerowym należy oznakować za pomocą znaku A-12a ,,Zwężenie obustronne jezdni" wraz ze znakiem B-33 ,,Ograniczenie prędkości do 30km/h". Odtworzyć oznakowanie poziome przy ścieżce pieszo-rowerowej najezdni bitumicznej tj znaki poziome P-10 ,,Przejście dla pieszych' oraz linieP-11 koloru czerwonego ,,Przejazd dla rowerów" 2 sztuki. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów 2 sztuki na w/w odcinku są doskonale oświetlone oświetleniem solarnym zwiększającym bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Istniejącym ciągiem komunikacyjnym odbywa się dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Żydowie poprawiając tym samym ich bezpieczeństwo. Na oznakowanie poziome i pionowe docelowej organizacji ruchu kołowego po przebudowie drogi gminnej G288006P Gurówko - Cielimowo wykonano i zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu drogowego. Podstawowe parametry projektowe drogi gminnej klasy ,,L"- długość odcinka drogi gminnej 990,60 m, szerokość jezdni 5,00m, ilość pasów ruchu 2, szerokość pasa ruchu 2,50m, spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym 2 % daszkowy, szerokość pobocza tłuczniowego 1*0,75m i 2*0,75m, spadek poprzeczny pobocza 8%, prędkość projektowa 40 km/h, teren zabudowany - wieś, nośność nawierzchni przed remontem nieokreślona, nośność nawierzchni po remoncie 80kN/oś, kategoria ruchu KR 2, droga gminna nr G288006P klasy ,,L"

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 624060-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.niechanowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób : wersja papierowa
Adres:
Urząd Gminy w Niechanowie ul. rózana 1 sekretariat pokój nr 11 ( pierwsze piętro ) 62-220 Niechanowo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-03, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlana polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 3000 m2 dla jednego zadania i wartości co najmniej 400 000 zł z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (inwestycja może obejmować np. kilka chodników, ścieżek, dróg, placów, itp. z prefabrykatów betonowych, o ile wskazane roboty zostały wykonane w ramach jednej umowy). Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. b) Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeśli będzie dysponował: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U z 2016 r poz. 65). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie wymóg wykonania co najmniej jedną robotę budowlana polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 3000 m2 dla jednego zadania i wartości co najmniej 400 000 zł dotyczy każdego z Wykonawców oddzielnie. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wspólnym oświadczeniu informacyjnym a następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp 7. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynika jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 2) wykazu robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających że roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - załącznik nr 5 do SIWZ. 3) wykaz osób- potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu- zgodnie z zał 6 do SIWZ 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja dodatkowa 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.