Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa osuszacza absorpcyjnego w instalacji odsiarczania spalin

Przedmiot:

Dostawa osuszacza absorpcyjnego w instalacji odsiarczania spalin

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. w Koninie
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
tel. (63) 240-59-43, 247-58-07
pilarczyk.michal@zepak.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,908018,38c9c2ddaea6e5568f3d8b6ed82e483f.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa osuszacza absorpcyjnego CD140 w instalacji odsiarczania spalin.
Treść zmian (aktualizacja):
Przedłużono termin składania ofert.
Treść zapytania:
Szanowni Państwo!
Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.
1. Przedmiot zamówienia.
Materiały zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, dodatkowe parametry umieszczono w linku "uwagi".
Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, oryginalnie zapakowane, nieregenerowane.
2. Termin dostawy.
Do 14 dni.
3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy:
Elektrownia Pątnów, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin - Magazyn Centralny
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Warunki płatności.
Płatność przelewem w terminie 30 dni od wystawienia faktury.
5. Sposób przygotowania oferty.
5.1 Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie.
5.2 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wypełnieniu przez Dostawcę/Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
6. Koszty przygotowania oferty.
6.1 Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
6.2 Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Wykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
7. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
8. Gwarancja.
8.1 Dostawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
8.2 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% tej wartości, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
9. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
9.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9.3 Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostawy materiałów będących przedmiotem postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca.
9.4 W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
9.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
9.6 Wymagane jest dołączenie wypełnionego i podpisanego skanu oświadczenia o statusie podatnika VAT.
10. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
10.1 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
10.2 Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: pilarczyk.michal@zepak.com.pl.
10.3 Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
10.4 W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
11. Zastrzeżenia.
11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
11.2 Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
11.3 Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
12. Pozostałe postanowienia.
12.1 Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
12.2 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
12.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
12.4 Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
12.5 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
12.6 Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
12.7 Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
12.8 Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę zamieszczającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
12.9 Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów, a także klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
12.10 Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową, e-mailem lub faksem.
12.11 Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. OSUSZACZ CD140 - ZAWÓR KOLUMN. A I B 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa osuszacza absorpcyjnego CD140 w instalacji odsiarczania spalin. "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z753/106144/aktualizacja1

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
19- 11- 2019 08: 43
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
25- 11- 2019 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
21- 11- 2019 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,908018,38c9c2ddaea6e5568f3d8b6ed82e483f.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Michał Pilarczyk
tel: +48 (63) 240-59-43, +48 (63) 247-58-07
e-mail: pilarczyk.michal@zepak.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.