Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
4484z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa serwera, oprogramowania wirtualizacyjnego, pamięci oraz UPS-ów

Przedmiot:

Dostawa serwera, oprogramowania wirtualizacyjnego, pamięci oraz UPS-ów

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 71 314 01 14 71 314 01 11
zamowienia@powiat-olesnicki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, oprogramowania wirtuaiizacyjnego, pamięci oraz UPS w ilościach:
1. Serwer-1 szt.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście zgodności oprogramowania VMWARE
2. Oprogramowanie VMWARE ESSENTIAL Plus wraz z 3 letnim wsparciem podstawowym
3. Moduły pamięci RDIMM DDR4 16 GB-szt. 12 - pamięci będą zainstalowane w dwóch serwerach Huawei RH2288H v3
4. UPS rack on-line - szt.2
o parametrach minimalnych szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego -Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ( w skrócie ,,SOPZ")

CPV: 48820000-2, 48222000-0, 30237230-0, 30237280-5

Dokument nr: RP.272.2.10.2019

Składanie ofert:
VI. Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.11.2019r. do godz. 15:00 w jednej z wybranych form:
a) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, parter Biuro Podawcze,
b) przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Oleśnicy,
Zaleca się składanie ofert w zamkniętej kopercie oznakowanej wg treści:
Nazwa Wykonawcy, Adres ,,Oferta - ,,Dostawa serwera, oprogramowania wirtualizacyjnego, pamięci oraz UPS-ów" Nie otwierać przed dniem 21.11.2019 r. do godz. 15:00"

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

Wymagania:
III. Opis warunków udziału:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie w/w warunków Wykonawca składa oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr
2 do zapytania ofertowego.
IV. Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
- wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu
- ewentualnego upoważnienia do podpisania oferty;
V. Kryteria oceny ofert: cena 100%
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.
VII. Sposób obliczenia ceny
1. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma
IX. Zasady prowadzenia postępowania:
1. Za ważne uważane są tylko te oferty, które są zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz złożone zostały w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku nieprawidłowego wyliczenia ceny w ofercie, polegającego na oczywistej omyłce rachunkowej, czy też omyłce pisarskiej lub braków w wypełnieniu formularza ofertowego, Zamawiający może poprawić ofertę lub wezwać Wykonawców do wyjaśnienia.
3. W przypadku innych braków Zamawiający może wezwać do uzupełnienia/poprawy błędów wszystkich Wykonawców lub tylko tych, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych lub odstąpić od zamówienia.
5. W trakcie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub do odstąpienia od podpisania umowy bez podawania przyczyn.
6. Jeżeli po dwukrotnie przeprowadzonej procedurze nie wpłynie żadna oferta lub żadna nie będzie spełniała wymogów, Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy wybranemu z wyłączeniem procedury.
7. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą liczbą uzyskanych punktów w określonych kryteriach oceny ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość:
a) podpisania umowy z w/w Wykonawcami dzieląc zamówienia do wykonania proporcjonalnie do liczby tych Wykonawców,
b) złożenia ofert dodatkowych.
8. Dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej jest możliwe w przypadku uzyskania choćby jednej ważnej oferty.
9. W wyniku przeprowadzenia procedury, Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisania umowy i może odstąpić od udzjelenia zamówienia.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna z art. 13 ,,ROPO"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, jn.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. J. Słowackiego 10; tel/fax : (71) 314-0111; fax:: (71) 314-0110;
2) inspektor ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy - tel. 71 314 01 01, email: iodo@powiat-olesnicki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawą ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Powiecie Oleśnickim jako jednostce sektora finansów publicznych;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);
b) organy publiczne, urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Powiatu Ostródzkiego. Dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
sporządziła : Marta Wawrzyniak tel. 71 314 01 07, zamowienia@powiat-olesnicki.pl zatwierdziła: Katarzyna Sobczyk-Pienio

Kontakt:
VIII. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. W sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Jarosław Ptak - informatyk@powiat-olesnicki.pl
2. W sprawach formalnych dotyczących prowadzonego postępowania: Marta Wawrzyniak, e-mail: zamowienia@powiat-olesnicki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.