Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
48z dziś
3942z ostatnich 7 dni
14924z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wiaty śmietnikowej

Przedmiot:

Budowa wiaty śmietnikowej

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 058 320 02 20
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Słowackiego 107 w Gdańsku
Przedmiot zamówienia:
- szczegółowy zakres robót określony w sporządzonym przedmiarze (zał. nr 1)
- koncepcja wizualna elewacji wiaty śmietnikowej (zał. nr 2).

Dokument nr: 215/19/B

Składanie ofert:
Termin składania ofert:
do dnia 25.11.2019r. do godziny 10.00.
Ofertę, sporządzoną zgodnie z załączonym wzorem, należy doręczyć do siedziby zamawiającego: ul Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, kancelaria (pokój nr 8) albo przesłać drogą elektroniczną na adres: nz@nieruchomoscigda.pl - na kopercie lub w temacie wiadomości należy wpisać: ,,Oferta - wiata śmietnikowa - ZP-215/19/B ".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Miejsce wykonania zamówienia:
- Gdańsk, ul. Słowackiego 107 - zgodnie ze wskazaniem na kopii mapy zasadniczej do celów informatycznych (zał. nr 3).

Wymagania:
Termin i forma płatności:
przelew 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Gdańskich Nieruchomości.
5. Gwarancja:
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót.
Kryteria oceny ofert:
1) Zamawiający dokona oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich wagami: Kryteria:
a) cena waga 70%
b) termin wykonania zamówienia waga 30%
2) Metodyka oceny:
cena oferowana minimalna brutto
a) cena =------------------------------------------ x 100 x 70 % (0,70) = maksymalnie 70 pkt
cena badanej oferty brutto
b) termin wykonania zamówienia
? 13 i mniej dni od dnia podpisania umowy - 30 pkt
? od 14 do 19 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 20 pkt
? od 20 do 25 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 10 pkt
? od 26 do 29 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 5 pkt
? 30 dni włącznie od dnia podpisania budowy - 0 pkt
Jeżeli wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 30 dni od dnia podpisania umowy - jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego dnia zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym tenninem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy, jako termin zakończenia robót.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania zamówienia wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
Punkty w/w kryteriów oddzielnie zostaną zsumowane.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich składowych- maksymalnie 100 punktów.
8. Pozostałe warunki
Przy sprawdzaniu ofert zostanie zastosowany art. 87 § 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843.
W przypadku udzjelenia gwarancji poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.
W przypadku określenia terminu realizacji robót w sposób przekraczający termin wyznaczony
przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona;
Użycie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych materiałów, urządzeń lub producentów należy rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 3 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po upływie wskazanego terminu Zamawiający ma prawo do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Kontakt:
Kontakt:
- insp. zamówień publicznych Magdalena Wojciechowska tel. 058 320 02 20, mail: nz@nieruchomoscigda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.