Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
697z dziś
4609z ostatnich 7 dni
16120z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji...

Przedmiot:

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia: 2019-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W BARWICACH
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
powiat: szczecinecki
Tel. (94) 373-63-43,44,09 Fax. (94) 373-63-49
monika.tomska@um.barwice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych inwestycji
celu publicznego".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest przygotowywanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych
inwestycji celu publicznego, o których mowa w art.4 ust.2 pkt.l i 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j.: Dz.U. z 2018r.,
poz. 1945 ze zm.).
2) Zakresem przedmiotowego zamówienia jest przygotowanie projektów decyzji w oparciu
o wnioski o wydanie ww. decyzji, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Barwicach,
w tym:
a) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu z załącznikiem graficznym oraz analizą funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu do decyzji o warunkach zabudowy
b) przygotowanie projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
c) przygotowanie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego
z załącznikiem graficznym.
d) przygotowanie projektów decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
3) Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) sporządzenie projektu decyzji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j.: Dz.U. z 2018r., póz. 1945 ze
zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy tj. rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164 póz.
1588) , rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r., Nr 164., póz.
1589) a także z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawach: Prawo budowlane,
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie
przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
0 ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Barwice.
a) przeprowadzanie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (T.j.: Dz.U. z 2018r., póz. 1945 ze zm.) oraz
analizy, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164 póz. 1588),
b) każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, 60 i 64 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić
o uzgodnienie projektu decyzji;
c) niezwłoczne wprowadzanie niezbędnych zmian (bez dodatkowego wynagrodzenia),
w sporządzonym projekcie decyzji albo sporządzenia nowego projektu decyzji, na
każdym etapie prowadzenia postępowania administracyjnego, w przypadku odmowy
uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;
d) merytoryczne ustosunkowanie się do ewentualnych odwołań stron od decyzji lub
zapytań kierowanych do Zamawiającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
2) Projekty decyzji należy przygotować w wersji papierowej i elektronicznej (na pocztę
e-mail) w formacie Word, załączniki do decyzji należy przygotować w wersji papierowej
w 1 egz.
3) Zamawiający będzie zlecał wykonanie opracowania projektów decyzji sukcesywnie,
w miarę napływu wniosków do tut. Urzędu.
4) Projekt decyzji należy przygotować w terminie 14 dni od dnia otrzymania materiałów
od upoważnionego pracownika tut. Urzędu.
Przygotowywane projekty decyzji muszą być zgodne z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2020 roku:
Z około 70 projektów decyzji o warunkach zabudów}';
Z około 15 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
Z około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z około 5 projekty decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia
w zależności od ilości napływających wniosków.

Dokument nr: IOŚ. 271.1.46.2019

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019r. o godz. 12;10 w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym pocztą elektroniczną na
adres: monika.tomska@um.barwice.pl lub w drodze bezpośredniego doręczenia
(Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - pok. nr 3) w terminie do
27.11.2019 do godz. 12;00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia
określone w art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (T.j.: Dz.U. z 2018r., póz. 1945 ze zm.).
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do
oferty dokumentu wymienionego w pkt. 7 ust. 2.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie
tego warunku,
3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie
tego warunku,
2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki
operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej mają być zaadresowane
w następujący sposób:
Gmina Barwice
Referat IOŚ-pokój nr 3
ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice
Oferta: IOŚ.271.1.46.2019
Nie otwierać przed 27.11.2019r. do godz. 12;10
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do siedziby
Zamawiającego, które będą zaadresowane w inny sposób niż opisany w ust. 2.
4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.
6. Opis sposobu przygotowania ofert, forma składania dokumentów:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli
dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do
oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszego Zaproszenia.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7. Dokumenty jakie należy złożyć z oferta:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień określonych w art. 50
ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (T.j.: Dz.U. z 2018r., póz. 1945 ze zm.).
8. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna
obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia określony w niniejszym zapytaniu,
2. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
9. Kryteria wyboru ofert:
> 100% - cena oferty brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
10. Termin związania oferta:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.