Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Podsystem pilotażowej linii technologicznej - Centrum Montażowe

Przedmiot:

Podsystem pilotażowej linii technologicznej - Centrum Montażowe

Data zamieszczenia: 2019-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dobroplast Fabryka Okien Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Stary Laskowiec
18-300 Zambrów
powiat: zambrowski
506 054 591
roman.mierzejewski@dobroplast.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26262
Województwo: podlaskie
Miasto: Zambrów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE POIR 01/2019 z dnia 21.11.2019: Podsystem pilotażowej linii technologicznej - Centrum Montażowe.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Podsystem pilotażowej linii technologicznej - Centrum Montażowe:
Prototyp podczepiony pod nowoczesny technologicznie moduł prototypowej technologii i odzwierciedlającej ją linii pilotażowej do celów walidacji i wykonania próbek w ramach prac
rozwojowych, moduł stanowi integralną część opracowanej linii pilotażowej do produkcji okien dachowych ze wzmocnioną pianką aluminiową. Moduł służy do opracowania podzespołów okna, ram i skrzydeł, modyfikowania struktury geometrycznej profilu w tym zarysu zew. profilu, oraz ukształtowania komór wew. decydujących o osiąganych parametrach wytrzymałościowych. Prototyp będzie składał się z następujących zintegrowanych elementów: frezarka górnowrzecionowa, odciąg wiórów, wiertarki pneumatyczne, formy wtryskowe wraz z narzedziami, krępownik, tulejki prowadzące i zaciskowe, szablon frezarski, przyrządy montażowe, rolki do wciskania uszczelki.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja projektu który polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z wprowadzeniem na rynek okien połaciowych o ulepszonych parametrach. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące i będzie składał się z 3 etapów
realizowanych w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych.
Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie pierwsze okno połaciowe i technologia jego wytwarzania, w której zastosowana zostanie nowa technika wzmocnień ograniczająca dotychczas stosowaną w branży stal ocynkowaną. Efektem zrealizowanych prac będzie wprowadzenie na rynek okien połaciowych o znacząco ulepszonych parametrach w zakresie m.in. izolacyjności cieplnej i akustyki, a wiec cech wysoce cenionych przez klientów indywidualnych.
Przedmiot zamówienia
Podsystem pilotażowej linii technologicznej - Centrum Montażowe:
Prototyp podczepiony pod nowoczesny technologicznie moduł prototypowej technologii i odzwierciedlającej ją linii pilotażowej do celów walidacji i wykonania próbek w ramach prac
rozwojowych, moduł stanowi integralną część opracowanej linii pilotażowej do produkcji okien dachowych ze wzmocnioną pianką aluminiową. Moduł służy do opracowania podzespołów okna, ram i skrzydeł, modyfikowania struktury geometrycznej profilu w tym zarysu zew. profilu, oraz ukształtowania komór wew. decydujących o osiąganych parametrach wytrzymałościowych. Prototyp będzie składał się z następujących zintegrowanych elementów: frezarka górnowrzecionowa, odciąg wiórów, wiertarki pneumatyczne, formy wtryskowe wraz z narzedziami, krępownik, tulejki prowadzące i zaciskowe, szablon frezarski, przyrządy montażowe, rolki do wciskania uszczelki.
Urządzenia, która wchodzą w skład Podsystemu pilotażowej linii technologicznej - Centrum Montażowe, muszą spełniać minimalne parametry techniczne opisane w Załączniku nr 2a do niniejszego zapytania.

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 26262, POIR 01/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
osobiście w siedzibie firmy: sekretariat Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o., pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Dobroplast Fabryka Okien Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów
o Koperta powinna być opatrzona napisem: ,,oferta 01/2019" z dopiskiem: ,,nie otwierać przed dniem 26.12.2019 r.
o pocztą elektroniczną na adres mailowy: roman.mierzejewski@dobroplast.pl Oferta wysłana mailem powinna być podpisana przez Oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2020

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Dostawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wiedza i doświadczenie
Dostawcy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, tj. Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
-wykonali należycie co najmniej 2 dostawy w przemyśle maszynowym, okiennym, lub innym które obejmowało swoim zakresem dostawę urządzeń o takich samych lub podobnych parametrach o łącznej wartości rocznej sprzedaży co najmniej 300 000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. po 26.12.2016 roku, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: oświadczenie (załącznik numer 2). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oświadczenia.
-Przeprowadzili co najmniej 2 wdrożenia w przemyśle maszynowym, okiennym, lub innym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. po 26.12.2016 roku, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: oświadczenie (załącznik numer 2). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oświadczenia.
Potencjał techniczny
Dostawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dostawcy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dostawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach
Dodatkowe warunki
I. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu):
Do postępowania zostaną dopuszczeni Dostawcy spełniający następujące warunki:
1) Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
2) Wartość oferty (cenę) należy podać w walucie PLN (polski złoty).
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty, w szczególności także opłaty celne.
3) Zgodzą się poddać dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania;
4) Dostawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć:
a. ofertę zawierającą:
o nazwę i adres i dane kontaktowe oferenta;
o datę wystawienia oferty;
o dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów;
o termin ważności oferty
b. oświadczenia o następującej treści:
o Dostawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
o Dostawca oświadcza że dostawa elementów będących przedmiotem oferty będzie miała miejsce w Lublinie, na terenie Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. ul. ul. Vetterów 7, Polska
o Dostawca oświadcza iż podda się dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ewidencja księgowa kar umownych odbywać się będzie na podstawie noty obciążeniowej:
o Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. będzie miało prawo obciążyć dostawce karą umowną w następujących okolicznościach i wysokościach:
a) W razie rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym - 10% wynagrodzenia umownego netto,
b) W razie rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - 10 % wynagrodzenia umownego netto,
c) W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy lub poszczególnych zagadnień zgodnie z Harmonogramem - 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
o Kary umowne płatne są na każde żądanie Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. zgodnie z treścią noty obciążeniowej wystawionej przez Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
o Kary umowne mogą być potrącane przez Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. z wzajemną wierzytelnością Dostawcy, bez względu na źródło tej wzajemnej wierzytelności, do wysokości naliczonej kary umownej.
o Żądanie kary umownej nie pozbawia Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. prawa do domagania się odszkodowania przewyższającego wartość naliczonej kary.
c. Dostawca może przedstawić tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
o Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;
o Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych;
II. Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
-oczywiste omyłki pisarskie;
-oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
-inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.
III. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 26.12.2019 r o północy.
o Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
o Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert, tj. w dniu 27.12.2019 roku. Z czynności otwarcia ofert Zamawiający sporządzi Protokół otwarcia ofert. Podpisanie umowy nastąpi nie później jak 20.01.2020 roku.
o Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
o Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru dostawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
o Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów poprzez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy.
IV. Termin ważności oferty: minimum do 31.01.2020 roku.
V. Zastrzeżenia
o Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo z rezygnacji z realizacji zlecenia w przypadku gdyby kwota najtańszej złożonej oferty przekraczała wartość założeń przyjętych w projekcie;
o Dobroplast Fabryka Okien nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;
o Dobroplast Fabryka Okien zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące:
a) Zmian w podatku VAT - wynikających ze zmiany przepisów,
b) terminu realizacji zamówienia w przypadku:
o Opóźnień w przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
o Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.)
o Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.)
Opóźnienia o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez obie strony.
W/W przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Dostawcy do ich wykonania.
Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Artur Kruszewski, telefon: 506 054 591; e-mail: artur.kruszewski@dobroplast.pl
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a. Dostawca, który chce wziąć udział w procedurze wyboru oferty, musi przedłożyć (brak jakiegokolwiek z poniższych dokumentów oznacza odrzucenie oferty):
o Ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
o Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
o Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie przez dostawcę w oferowanym przedmiocie zamówienia wszystkich parametrów pożądanych przez zamawiającego.
b. Formularz, wzór oświadczenia muszą być wypełnione we wszystkich miejscach oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
c. W wypadku, gdy na dokumentach wskazanych w pkt. a. podpisała się inna osoba, niż wynikająca z powszechnie dostępnych rejestrów, Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów upoważniających ją do jego reprezentowania.
d. Oferty powinny być dostarczone do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. VII. zapytanie ofertowego. Oferty, niekompletne i które wpłynęły po terminie zostaną odrzucone.
e. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
g. Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą niż 30% średniej ceny pozostałych ofert, a w wypadku braku tych wyjaśnień, albo przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty - do odrzucenia oferty."
h. Wartość oferty (cenę) należy podać w walucie PLN (polski złoty).
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty, w szczególności także opłaty celne.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez Oferenta to 100.
Sposób oceny kryteriów i nadawania punktacji:
a) Kryterium ,,Termin gwarancji" - Zamawiający rozumie określony przez oferenta maksymalny termin dostawy urządzeń będących przedmiotem oferty. Ocena na podstawie podanego w ofercie terminu gwarancji, zgodnie z punktacją wskazanych poniżej:
Gwarancja do 6 miesięcy włącznie- 0 punktów
Gwarancja od 7 do 11 miesięcy włącznie- 5 punktów
Gwarancja od 12 do 18 miesięcy włącznie - 10 punktów
Gwarancja od 19 do 23 miesięcy włącznie - 15 punktów
Gwarancja od 24 miesięcy i więcej - 20 punktów
b) Kryterium ,,Serwis" - ocena na podstawie podanego w ofercie zakresu serwisu:
1. Serwis i obsługa serwisowa - zdalne przez 5 dni roboczych w tygodniu 24h na dobę - reakcja/odpowiedź na zgłoszenie - 10 punktów
2. Serwis i obsługa serwisowa na miejscu (wymagana fizyczna obsługa serwisowa) - czas przybycia na miejsce do 48 h od momentu zgłoszenia problemu. - 5 punktów
3. Brak serwisu lub serwis nie spełniających żadnego z powyższych kryteriów - 0 punktów.
c) Kryterium ,,Cena netto w PLN" - Zamawiający rozumie kryterium jako określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium ,,Cena" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc=Cn/Co*Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium
gdzie:
Cn - najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co - cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena"
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium = 60 punktów
d) Kryterium ,,Termin realizacji" - Zamawiający rozumie określony przez oferenta maksymalny termin dostawy urządzeń będących przedmiotem oferty wraz z ich uruchomieniem. Ocena w ramach kryterium ,,Termin realizacji" nastąpi według podanej poniżej metodologii:
Czas realizacji zamówienia: do 30.06.2020 roku - 10 punktów
Czas realizacji zamówienia: do 15.07.2020 roku - 5 punktów
Czas realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2020 roku - 0 punktów
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o., lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Informujemy iż osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Dobroplast Fabryka Okien Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres
Stary Laskowiec 4/-
18-300 Zambrów
podlaskie , zambrowski
Numer telefonu
+48 795 527 823
Fax
-
NIP
5252523303
Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.01-00-005/18
Inne źródła finansowania
nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Artur Kruszewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
506 054 591

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.