Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa z montażem klimatyzatorów

Przedmiot:

Dostawa z montażem klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2019-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE
ul. Wolska 5
20-411 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@zlobki.lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem klimatyzatorów, na potrzeby żłobków
podległych pod Miejski Zespół Żłobków w Lublinie. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje transport, dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż w poszczególnych
placówkach wskazanych w pkt. 2 zapytania ofertowego przedmiotu zamówienia,
szczegółowo określonego w kosztorysie cenowym, w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi być nowy,
nieużywany i dostarczony w całości (elementy przedmiotu zamówienia zostaną
dostarczone przez Wykonawcę w stanie złożonym, zamontowanym).
2. Miejscem wykonania zamówienia jest pięć placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w
Lublinie tj.
a. Żłobek Nr 1, ul. Wileńska 19, 20-603 Lublin,
b. Żłobek Nr 5, ul. Sowia 4, 20-360 Lublin,
c. Żłobek Nr 6, ul. Herberta 12, 20-468 Lublin,
d. Żłobek Nr 7, ul. Braci Wieniawskich 10, 20-844 Lublin,
e. Żłobek Nr 8, ul. Nałkowskich 102, 20-470 Lublin,
3. Elementy urządzeń do żłobka będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać normy i
parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia (kosztorysie cenowym -
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub Wykonawca musi wykazać, że zastosował
inne środki bezpieczeństwa produktu odpowiadające co najmniej wskazanej przez
Zamawiającego normie bądź parametrom. Produkty powinny spełniać wymagania
ergonomii, bezpieczeństwa; a Wykonawca winien zagwarantować dobrą jakość
wyrobów, które muszą być dopuszczone do użytkowania. Wszędzie tam, gdzie
Zamawiający odwołuje się do konkretnych norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Za równoważne uważa się rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo
użytkowników na poziomie nic mniejszym niż wskazane w konkretnej normie.

Dokument nr: MZŻ. 252-9/19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie przy ul. Wolska 5,
20-411 Lublin w dniu 29.11.2019r. o godz.09:45 w pokoju nr 1 w Miejskim Zespole
Żłobków w Lublinie.

Składanie ofert:
23. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić według wzoru formularza ofertowego załączonego do
zaproszenia do składania ofert wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 (formularz
ofertowy) oraz załącznikiem nr 2 (kosztorys cenowy),
b) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
c) oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, oznakowanej w następujący
sposób: ,,Oferta na dostawę klimatyzatorów do pięciu placówek Miejskiego
Zespołu Żłobków w Lublinie - nie otwierać przed terminem 29.11.2019r. do
godz. 09:30 " oraz pieczęcią firmową Wykonawcy z adresem i telefonem
kontaktowym,
d) ofertę należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolskiej 5, 20-
411 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Miejski Zespól Żłobków w Lublinie ul.
Wolska 5, 20-411 Lublin do dnia 29.11.2019r. do godz. 09:30.
24. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 29.11.2019r. do godz. 09:30 na adres wskazany powyżej. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
25. Formularz ofert i jego załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (podpis i pieczątka
imienna lub czytelny podpis). Upoważnienie / Pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej.
26. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana- Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji dostawy: 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający informuję, ze
dostawa i montaż możliwy jest jedynie w godzinach pracy jednostek tj. w godz. 07:30
do 15.30

Wymagania:
Kryterium wyboru:
1) Cena brutto - waga kryterium 60%.
2) Okres gwarancji na wyposażenie - waga kryterium - 40%
15. Sposób przyznania punktów w kryterium cena i okres gwarancji jakości na wyposażenie:
1. Cena brutto - C waga kryterium - 60%
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wyposażenie dla Żłobka 40 pkt
zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 - min. 60 miesięcy
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi
40 punktów.
T= [ X pkt. / 40 pkt] x 40 pkt x 100%
T- uzyskane punkty z danego kryterium przez Wykonawcę badanej oferty
X pkt. - ilość punktów w zależności od Wybranej i zaoferowanej opcji przez
Wykonawcę zadeklarowanej w formularzu ofertowym;
Całkowita ocena danej oferty dokonywana będzie według wzoru:
W= C+T
W- suma punktów uzyskana przez badanego Wykonawcę z kryterium nr 1 i nr 2
C- liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
T- liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2
16. Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów uzyskaną w sumie za 1 i 2
kryterium.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
18. Oferta musi wskazać cenę netto, cenę brutto, VAT, wartość netto i wartość brutto w
złotych.
19. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
20. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując
zasadę opisaną w art. 106 e ust 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i
usług (Dz. U. 2018 r. póz. 2174 z późn. zm.) - ,,Kwoty podatku wykazuje się w złotych.
Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu
zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia
podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza
zaokrągla się do 1 grosza".
21. Zamawiający poprawia w ofertach wszystkie oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, o czym
informuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca w terminie 3 dni
może złożyć sprzeciw co do dokonanej poprawy. Niezłożenie sprzeciwu przez
Wykonawcę w wyżej wskazanym terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
dokonaną poprawę. Wykonawca przed upływem 3 dni od dokonania poprawy oczywistej
pomyłki może złożyć informacje ojej akceptacji.
22. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki ku temu.
28. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
29. Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany e-mailem o wyborze i
terminie podpisania umowy.
30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za pomocą e-mail informuje
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, oraz umieszcza rozstrzygnięcie na
stronie internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie pod adresem:
http://zlobki.lublin.eu/ogloszenia.
31. Osoba reprezentująca Wykonawcę przed podpisaniem umowy powinna posiadać ze
sobą pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile nie będzie ono wynikało z
dokumentów załączonych do oferty.
32. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny do
chwili rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Zamawiający w przypadku
unieważnienia postępowania zawiadamia o tym fakcie Wykonawców zaproszonych do
składania ofert jak również Wykonawców, którzy złożyli ofertę a także umieszcza
informację na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie pod
adresem: http://zlobki.lublin.eu/ogloszenia/.
33. Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania oferty.
34. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
35. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
36. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem
telefonu.
37. Zapytanie ofertowe umieszczone jest na stronie internetowej Miejskiego Zespołu
Żłobków w Lublinie w dniu skierowania zapytania do Wykonawców w formie
pisemnej. Zapytanie umieszczane jest na stronie internetowej co najmniej na 5 dni
przed upływem terminu do składania ofert.

Kontakt:
Osobą do kontaktowania się z Oferentami jest Pani Justyna Stawecka, adres e-mail:
zamowienia@zlobki.lublin.eu

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.