Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3527z ostatnich 7 dni
16087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie drogi

Przedmiot:

Utwardzenie drogi

Data zamieszczenia: 2019-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudna
ul. Pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 076 7492100...134, faks 767 492 117
zamowienia_publiczne@rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utwardzenie drogi dz. nr 34/28 w m. Koźlice
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi ( dz. nr 34/28 ) w m. Koźlice. Zamówienie obejmuje wykonanie drogi szerokości 5 m oraz zjazdów do posesji o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/ 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona ze SIWZ dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 8) do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna - (Załącznik Nr 9)

CPV: 45235000-9,45100000-8,45110000-1,45112000-5,45112700-2,45233000-9

Dokument nr: 626724-N-2019, SI.271. 21.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rudna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Siedziba Zamawiającego ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna - Kancelaria Ogólna, pokój Nr 14 ,czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7: 30 do 15: 30

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W celu oceny spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiada zdolność zawodową: A) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 zadania związane z przebudową, budową lub remontem drogi o nawierzchni tłuczniowej i długości minimum 200 m B) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany kierownika budowy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub w części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A) Wykaz wykonanych robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 5, B) Dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane) określające, że roboty wyszczególnione w Załączniku Nr 5 zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, C) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami -zgodnie z Załącznikiem Nr 6, D) Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A) Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1, B) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 2, C) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3, D) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, E) Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu - tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej. F) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia - ( jeżeli dotyczy ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
gwarancja 40,00
cena 60,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.