Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana drzwi

Przedmiot:

Wymiana drzwi

Data zamieszczenia: 2019-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
ul. Skalska 20
32-340 Wolbrom
powiat: olkuski
784439903
biuro@lgdnbp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219176
Województwo: małopolskie
Miasto: Wolbrom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana drzwi w istniejącym budynku w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Bolesław.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wymiana oraz wykonanie prac związanych z wymianą drzwi.
Bolesław ul. Główna 46, 32-329 Bolesław. (działka nr ew. 672/3)
Cel zamówienia
Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu zgonie z wnioskiem o dofinansowanie.
Wymiana oraz wykonanie prac związanych z wymianą drzwi w ramach zadania nr 1 opisanego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr nr RPMP.09.02.01-12-0169/18
Przedmiot zamówienia
Wymiana oraz wykonanie prac związanych z wymianą drzwi.
Bolesław ul. Główna 46, 32-329 Bolesław. (działka nr ew. 672/3)

CPV: 45421131-1

Dokument nr: 1219176, 4/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce i sposób składania ofert
1. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1.1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
1.2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
1.3. Złożona oferta powinna zawierać:
a) Pełną nazwę, adres, NIP i dane kontaktowe Oferenta,
b) cenę brutto liczbowo i słownie,
c) termin realizacji zamówienia (w dniach kalendarzowych),
d) oświadczenie o uwzględnieniu w cenie oferty wszystkich kosztów wykonania usługi,
e) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu,
f) oświadczenie o znajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
g) miejscowość i datę sporządzenia oferty,
h) datę ważności oferty,
i) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych,
j) pieczęć i podpis oferenta,
k) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3.5. zapytania ofertowego. Oświadczenia muszą być złożone na drukach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
Oferta musi być ważna co najmniej 30 dni liczonych od dnia przewidzianego na składanie ofert.
1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
1.5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
1.6. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
1.7. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
1.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego lub jej otrzymania na wskazany adres mailowy. Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2019 r. do godz. 9:00.
Oferty należy składać:
Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom w godzinach od 7.30 do 15.30 lub
za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdnbp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Bolesław ul. Główna 46, 33-220 Bolesław
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
KRYTERIA OCENY:
1. Cena brutto
Punktacja:
70 punktów
Sposób oceny:
Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana według wzoru:
70 x cena najniższa /cena badana
2. Okres gwarancji- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.
Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego.
Punktacja:
30 punktów
Sposób oceny:
Liczba przyznanych punktów:
od 24 miesięcy do 36
miesięcy włącznie - 0 pkt.
powyżej 36 miesięcy do 48
miesięcy włącznie - 5 pkt.
powyżej 48 miesięcy do 60
miesięcy włącznie - 10 pkt.
powyżej 60 miesięcy do 84
miesięcy włącznie - 20 pkt.
powyżej 84 miesięcy - 30
pkt.
UWAGA! Należy wpisać ilość miesięcy udzielanej gwarancji. Oferta Wykonawcy, który
zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy lub pozostawi niewypełnione pole,
zostanie odrzucona.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.
W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta przeprowadzonych dostaw. Za rażąco niską cenę Zamawiający rozumie przypadek gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
W takim przypadku Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała ,,rażąco niską cenę" złożenia wyjaśnień/dokumentów dotyczących ceny. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wyjaśnienia w formie korespondencji elektronicznej (mail na wskazany przez Wykonawcę adres w ofercie). Niedostarczenie wymaganej dokumentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ"
Adres
Partyzantów 1
32-310 Klucze
małopolskie , olkuski
Numer telefonu
327242523
NIP
6372120413
Tytuł projektu
Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu
Numer projektu
RPMP.09.02.01-12-0169/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Barbara Nowakowska - Mossór
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
784439903

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.