Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3512z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej ulica

Przedmiot:

Budowa drogi gminnej ulica

Data zamieszczenia: 2019-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zblewo
ul. Główna 40
83-210 Zblewo
powiat: starogardzki
tel. 585 884 381, faks 585 884 569
gmina@zblewo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Zblewo
Wadium: 30.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej ulica Ks. Konstantyna Krefta na odcinku 1,06 km
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa drogi gminnej ulica Ks. Konstantyna Krefta na odcinku 1,06 km", zwanego dalej ,,Inwestycją". 2. Inwestycja będzie realizowana w woj. pomorskim, powiat starogardzki, gmina Zblewo, ulica Ks. Konstantyna Krefta, działki nr 291/24, 291/30, 291/2, 293/5, 294/2, 293/12, 294/598, 295/1/, 1273, 293/3, 291/1, 287, obręb Zblewo i będzie polegała na wykonaniu ulic: a) o nawierzchni z kostki betonowej jako ciągów pieszo-jezdnych. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej. Chodnik - ciąg pieszy oddzielony będzie ściekiem obniżonym płaskim od ciągu jezdnego. W ww. ścieku wybudowane zostaną wpusty deszczowe, które przejmą wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i odprowadzą je poprzez nowowybudowaną kanalizację do istniejącego kolektora deszczowego. Jezdnia będzie ujęta w oporniki i obrzeża (od strony chodnika). Wybudowane zostaną wszystkie zjazdy; b) o nawierzchni z płyt typu Youmb, tj. końcowy odcinek ul. Akacjowej długości ok. 164 m od ul. Ks. Krefta do ul. Północnej wykonany będzie z płyt zbrojonych żelbetowo typu Youmb. Będzie służył jako pomocnicze, alternatywne skomunikowanie osiedla od strony południowej. c) Kostka brukowa betonowa jezdni, chodników, zjazdów: gr. 8 cm typu starobruk, kolor: grafit. Pas z kostki szarej płukanej gr. 8 cm, ( szerokość pasa 20 cm ) ma zostać wykonany na chodniku, przy ścieku, przerwany na długości wjazdów i zaakcentowany obustronnie, zgodnie z rysunkiem nr 2 w branży drogowej. Propozycje ww. materiałów muszą zostać przedstawione Zamawiającemu w celu akceptacji. d) Zakres oświetlenia obrazuje rysunek nr 1 - mapa w branży drogowej. Dodatkowo należy doprowadzić zasilanie do szafki oświetleniowej jak i wykonać samą szafkę. Należy uwzględnić wszystkie elementy umożliwiające uruchomienie oraz funkcjonowanie instalacji oświetleniowej w wyznaczonym w przetargu zakresie. Słup oświetleniowy 7 m, aluminiowy, anodowany, kolor do ustalenia z Zamawiającym, 26 szt. e) Załączona dokumentacja zawiera opracowanie budowy ulic z nawierzchni kostki betonowej oraz remont ulic o nawierzchni bitumicznej. Zakresem przetargu jest budowa ulic z nawierzchnią z kostki betonowej i w tym zakresie ulic kanalizację deszczową, sanitarną, wodociąg, oświetlenie). Należy zachować projektowane rzędne, dowiązać nawierzchnię z kostki do istniejącej nawierzchni asfaltowej. Styk połączenia nawierzchni wykonać opornikiem betonowym wtopionym 12x25 cm. Zakres przetargu obrazuje rysunek nr 1 - mapa w branży drogowej. 3. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233140-2 Roboty drogowe 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45231110-6 Roboty budowlane w związane z budową rurociągów 45000000-7 Roboty budowlane 5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) odtworzenie geodezyjne pasa drogowego, regulację przebiegu ogrodzeń i inwentaryzację powykonawczą wraz z osnową geodezyjną; 2) wprowadzenie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu odcinkowej; 3) wyznaczenie przebiegu projektowanej osi jezdni z kilometracją; 4) wykonanie robót ziemnych dla koryta jezdni, zjazdów indywidualnych, 5) budowa kanalizacji sanitarnej; 6) budowa sieci wodociągowej; 7) założenie przepustów na istniejących sieciach wg wymagań gestorów; 8) regulację poziomów istniejących studni kontrolnych; 9) sprawdzenie nośności podłoża i wykonanie podbudowy jezdni; 10) wykonanie oświetlenia ulicznego 11) 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa DOM Pracowania Konstrukcji Budowlanych Adam Ząbek , stanowiąca Załącznik Nr 6 do SIWZ, składająca się z następujących opracowań: 1) Branża drogowa: a) projekt budowlany b) specyfikacja techniczna c) przedmiar robót 2) Branża sanitarna - sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej: a) projekt budowlany b) specyfikacja techniczna c) przedmiar robót 3) Branża elektryczna: a) projekt budowlany b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót c) przedmiar robót 4) Przedmiary robót (załącznik nr 7 do SIWZ) - załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. 5) Pozwolenie na budowę nr AB.6740.14.72.2018 z dnia 30.11.2018r. 7. Postanowienia SIWZ i wzoru umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB). 8. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne i znaki towarowe producentów, są wskazane tylko przykładowo. Wykonawca może stosować materiały równoważne - tzn. o oraz o parametrach technicznych nie niższych niż wymienione w dokumentacji, posiadające atesty i certyfikaty wymagane prawem. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszystkie prace budowlane wymienione w ust. 5. Wymóg ten dotyczy robotników wykonujących fizyczne prace budowlane, nie dotyczy kierowników budowy i robót. 10. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, znajdują się w dokumentacji projektowej. 11. Okres gwarancji - minimum 60 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 12. Zamawiający przewiduje udzielenia wykonawcy robót budowlanych wyłonionemu w niniejszym przetargu, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w zakresie: a) poszerzenia drogi na długości ok. 110 mb z płyt zbrojonych żelbetowych typu Youmb; b) wyprofilowania skrzyżowania płytami zbrojonymi żelbetowymi typu Youmb z ul. Północną. 13. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.), 2) właściwych przepisów bhp i ppoż. 14. Termin realizacji zamówienia - do 30 września 2020r

CPV: 45111200-0,45233140-2,45233123-7,45233226-9,45000000-7,45231110-6

Dokument nr: 627370-N-2019, RO.271.51.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zblewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej lub placu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto (łącznie), 2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: a) kierownika budowy: - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej lub placu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową (co najmniej jedna taka robota o wartości minimum 100.000,00 zł brutto), b) kierownika robót sanitarnych: - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej lub placu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową (co najmniej jedna taka robota o wartości minimum 100.000,00 zł brutto), c) kierownika robót elektrycznych: - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający uznaje uprawnienia budowlane w w/w zakresie uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 104 tejże ustawy. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast uprawnień określonych w pkt. 2, wystarczające jest posiadanie odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub legitymowanie się prawem do świadczenia usług transgranicznych. Przed podpisaniem umowy osoby te winny spełniać wymogi odnośnie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP, określone ustawą Prawo budowlane. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 2 mogą być spełnione łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.