Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. 91 3212780, faks 91 3215995
sekretariat@um.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: 65 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki w Świnoujściu
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki w Świnoujściu": Główny kod CPV: 45233140-2; 45231300-8; 2. Na zamówienie składa się: Zakres Urzędu Miasta - Przebudowa kompleksowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki (dł. ok 0,35 km) wraz z kompleksową przebudową drogi wewnętrznej przy Urzędzie Miasta wraz z wjazdem (dł. ok 0,115 km) w zakresie: a) branża drogowa: - przebudowa nawierzchni istniejącej drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi, - budowa wydzielonej zatoki autobusowej, - przebudowa ciągów pieszych, - przebudowa istniejących zjazdów - wykonanie elementów nowej organizacji ruchu drogowego; b) branża sanitarna: - regulacja i czyszczenie istniejących studni rewizyjnych, - budowa i przebudowa układu odwodnienia, - przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia, - budowa i przebudowa sieci wodociągowej (zakres ZWiK Sp. z o.o.); c) branża elektroenergetyczna: - przebudowa oświetlenia, - przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Matejki, - zabezpieczenie istniejących sieci; d) zieleń i mała architektura: - cięcia sanitarne, - wycinka kolidującego z inwestycją drzewostanu i nasadzenia uzupełniające, - zabezpieczenie istniejącego drzewostanu poprzez zastosowanie krat ochronnych w chodnikach, - wykonanie trawników, - dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki itp.). Zakres ZWiK - Budowa / przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ciągu ulicy Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki). UWAGA! Przedmiot zamówienia dla robót ZWiK nie obejmuje całości robót budowlanych objętych opracowaniem sporządzonym przez Zakład Projektowy Instalacji i Sieci Sanitarnych MIASTOPROJEKT_ŚWINOUJŚCIE z siedzibą w Świnoujściu ,,Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul. Matejki i ul. Marynarki Wojennej" - należy wykonać jedynie roboty budowlane związane z wykonaniem robót na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Matejki (od W 1 do W14 oraz od W14 do W14B), pozostały zakres został wyłączony z niniejszego postępowania przetargowego. Zakres robót do wykonania został schematycznie wskazany na rysunku ,,ZWiK_schemat_roboty do wykonania" załączonym do dokumentacji projektowej. Drewno z wycinki zostanie przekazane osobom potrzebującym wskazanym przez MOPR. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać potwierdzenie przekazania drewna a następnie to potwierdzenie przekazać Zamawiającemu w celu rozliczenia

CPV: 45233140-2,45231300-8

Dokument nr: 627398-N-2019, WIM.271.1.57.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.um.swinoujscie.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 7 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie (robotę budowlaną) odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie polegające na: budowie lub przebudowie drogi o długości min. 0,3 km, której zakres robót obejmował budowę lub przebudową: oświetlenia oraz gazociągu niskiego ciśnienia. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej jeden z wykonawców musi spełniać ww. warunek samodzielnie. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy tych podmiotów. b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Kierownikiem Robót branży sanitarnej, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Kierownikiem Robót branży elektrycznej, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych stanowisk. Wszystkie osoby pełniące funkcje w budownictwie muszą wykazać się aktualną przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego przez cały okres pełnienia swojej funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie (załącznik nr 1 pkt 4 imienia i nazwiska osób wykonujących czynności Kierownika Budowy i Kierownika robót branży sanitarnej w celu przyznania punktów w kryterium ocen. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień posiadanego zaświadczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informacje składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. świadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.). W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ww. świaczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadcznej za zgodność z oryginałem. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 9 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 2.5 do siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje; W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca winien złożyć odrębny wykaz dla każdego zadania. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom tj.: opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt 10 siwz); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz (wzór - zał. nr 4 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz (wzór - zał. nr 5 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór - zał. nr 8 do siwz); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) wypełniony zakres rzeczowo finansowy stanowiący załącznik nr 2.2 do SIWZ-dokument naży złożyć w oryginale. 8) Dowód wniesienia wadium w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwarancji lub poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialnego - w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem - należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 80,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10,00
Doświadczenie zawodowe kierownika robót branży sanitarnej 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.