Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
314z dziś
4135z ostatnich 7 dni
16243z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przejścia przez rzekę Wisłę

Przedmiot:

Remont przejścia przez rzekę Wisłę

Data zamieszczenia: 2019-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A PERN S.A
ul. Wyszogrodzkiej 133
09410 Płock
powiat: Płock
tel: +48 (24) 266 23 00 fax: +48 (24) 266 22 03
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=361
Województwo: mazowieckie
Miasto: 09410 Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont przejścia przez rzekę Wisłę k/ Gniewu.
1. Przedmiotem Zakupu jest Remont przejścia przez rzekę Wisłę k/ Gniewu.
2. Szczegółowy zakres Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
2.1 Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ;
2.2 Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. PODWYKONAWCY
3.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.
3.2 Wykonawca obowiązany jest wskazać w sytuacji opisanej w pkt 1.4 Dz. III SIWZ dane potencjalnego Podwykonawcy i przedłożyć dotyczące go dokumenty, w zakresie tam wskazanym.
3.3 Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
3.4 Zasady zatrudniania Podwykonawców opisane są we Wzorze Umowy.
4. WIZJA LOKALNA
4.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia z Postępowania: do sprawdzenia warunków ewentualnej realizacji Zakupu: poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt 9.2 Dz. I SIWZ.
4.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy przesłać e-mailem na adres wskazany w pkt 9.2 Dz. I SIWZ, należy podać:
- planowany termin przeprowadzenia wizji,
- dane osób, które będą brać udział w wizji (imię i nazwisko).
Uwaga: Jeśli w wizji lokalnej brać będą osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób - bez podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec PERN. Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 3 do SIWZ.
4.4 Jeżeli Wykonawca uczestniczył w wizji lokalnej w unieważnionym wcześniej postępowaniu przetargowym (w terminie 6 miesięcy poprzedzających termin składania ofert) nie ma obowiązku uczestniczenia ponownie w przedmiotowej wizji. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie potwierdzające ww. udział w wizji -ze wskazaniem numeru postępowania, którego dotyczyła poprzednia wizja lokalna.

Dokument nr: HZR.231.191.2019

Otwarcie ofert: Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=361
Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2019 o godz. 11:00.

Wymagania:
1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu Zakupu oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego realizacji;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
4) Nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze, w szczególności sądowym bądź arbitrażowym, z Zamawiającym;
5) Dają rękojmię należytego wykonania Zakupu, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego, w kontekście zakupów zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
Warunki wskazane w ppkt 4 i 5 znajdują zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 1.4 poniżej.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć, w formie skanu. wraz z oferta na Platformie Zakupowej:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia aktualnego zaświadczenia:
a) właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego - dla każdego ze wspólników oddzielnie oraz dla spółki,
b) właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- dla każdego ze wspólników oddzielnie, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i nie zatrudniają pracowników,
- dla każdego ze wspólników oraz na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i jednocześnie zatrudniają pracowników,
- wyłącznie na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy jak i pracownicy są zatrudnieni w spółce.
3) Wykaz (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ) zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień zbliżonych zakresem do przedmiotu Zakupu, ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego), potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej jednego takiego zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł netto;
4) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy ISO 9001;
5) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
6) Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) Ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na uprawnieniach, potencjale technicznym oraz kadrowym podmiotu trzeciego.
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca obowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby, formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub ewidencji na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1;
Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 3 lit b i ppkt 4 dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że wykonywał będzie Zakup w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze Podwykonawcy. Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
b) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego przez Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu;
c) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do podmiotu trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu odpowiedzi, Wykonawca ten podlega wykluczeniu z Postępowania.
3) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany przez Zamawiającego nie jest i nie może być interpretowany przez Wykonawcę, jako zgoda na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą, o której mowa w przepisie art. 647*§ 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie dopuszcza zgłaszania w ofercie innych Podwykonawców.
4) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 KONSORCJUM:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3, 4, 6. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 1.2 ppkt 1, 2 przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) skanu umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;
b) skanu pełnomocnictwa dla podmiotu {Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum.
4) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum:
a) Członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za realizację Umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a także za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w środowisku naturalnym - niezależnie od podstawy odpowiedzialności z tego tytułu.
Strona 5 z 9
Powyższy zakres odpowiedzialności obejmował będzie także następstwa działania lub zaniechania Podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich;
b) Członkowie Konsorcjum wyznaczą spośród siebie odpowiednio umocowanego pełnomocnika (Lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań i przyjmowania oświadczeń w imieniu wszystkich członków Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego I do przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę.;
c) Zamawiający będzie mógł przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować płatności jedynie na rzecz Lidera, o którym mowa powyżej - będzie to wystarczające dla należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk Lidera zwolni go z zobowiązań wobec pozostałych członków Konsorcjum. Niezależnie od powyższego Zamawiający:
> Będzie miał prawo żądać od każdego z członków Konsorcjum osobistego złożenia lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub zapewnienia przewidzianego Umowie;
> Ma prawo kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego z członków Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca i będą one skuteczne względem pozostałych wszystkich wykonawców;
> Nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień Wykonawcy, które nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego pośrednictwem.
> Członkowie Konsorcjum, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie Zakupu zawrą Umowę w tym samym składzie podmiotowym, w jakim ubiegali się o udzielenie Zakupu i tylko w takim składzie traktowani będą jako Wykonawca. Zmiana składu podmiotowego Konsorcjum będzie dopuszczalna i skuteczna względem Zamawiającego wyłącznie za uprzednią wyraźną, pisemną zgodą Zamawiającego, forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
5) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum Zamawiający wprowadzi do Umowy postawienia wskazane w ppkt 4 powyżej. 1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1,2 lub ich odpowiedników, których w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2 lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1-2 lub pkt 1.6 ppkt 1 sporządzone w języku obcym, składa w skanie poświadczonym przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1;
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
3) Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ);
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią pkt 1 Dz. III SIWZ.
5) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy tej spółki.
2.2 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich wymogów określonych w pkt 2.1.

Kontakt:
PERN S.A
ul. Wyszogrodzka 133, 09410 Płock email: pern(C)pern,p( tel: +48 (24) 266 23 00 fax: +48 (24) 266 22 03 www.pern.pl

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1 W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Alina Kujawska, tel. +48 600 423 481, e-mail: alina.kujawska@pern.pl lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
2 W zakresie wizji lokalnej: Kazimierz Tarasiuk, tel. + 48 608 355 303, e-mail: kazimierz.tarasiuk@pern.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.