Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Robota budowlana - zakup systemu oddymiania

Przedmiot:

Robota budowlana - zakup systemu oddymiania

Data zamieszczenia: 2019-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia w Katowicach
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
powiat: Katowice
tel. (032) 7351547, faks 327 351 636
inwestycje@nfz-katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 2 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Robota budowlana - zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 2. Na opis przedmiotu zamówienia składa się: 1) formularz opis przedmiotu zamówienia; 2) dokumentacja projektowa, na którą składają się: a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Kabe Systemy Alarmowe Sp. z o.o. b) przedmiar robót; 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w skrócie: STWiOR). 3. W formularzu opis przedmiotu zamówienia Wykonawca winien oświadczyć, iż najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zależności od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcę, czy podwykonawcę) przedłoży Zamawiającemu (jednej z osób wskazanych w umowie) oświadczenie, iż osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia (umowy) czynności, co do których przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w całym okresie realizacji umowy. Kompletne oświadczenie winno zawierać również wykaz osób (imię i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynności (zakres obowiązków pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o pracę i rodzaju umowy o pracę, dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. SIWZ wskazuje, jakie czynności na gruncie niniejszego postępowania należy rozumieć jako czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. 3. Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na zainstalowane urządzenia, wykonane instalacje, zastosowane materiały i urządzenia, a także na pozostałe elementy zamówienia, które można objąć gwarancją i rękojmią za wady, na warunkach określonych we wzorze umowy. Wykonawca winien zaoferować 60-miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, kończy zaś wraz z upływem zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. >>W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia (umowy), w całym okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania serwisu, tj. do dokonywania przeglądów technicznych oraz konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urządzeń i instalacji - patrz wzór umowy. 4. Robota budowlana będąca przedmiotem niniejszego postępowania stanowi część zamówienia na wszystkie roboty budowlane Śląskiego OW NFZ w roku 2019 (zamówienie udzielane w częściach). 5. Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp. 6. W formularzu opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jako treść oferty winien podać nazwę producenta oferowanych central oddymiania, a także nazwę oraz model oferowanych central oddymiania

CPV: 45312100-8,45315600-4,31625200-5,45210000-2

Dokument nr: 626809-N-2019, 18/pn/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 katowice, pokój nr 208A (II piętro)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.nfz-katowice.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (...). Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa stanowi załącznik do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.