Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów
ul. Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. +48746450800, faks +48746450801
josak@um.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 36 w Dzierżoniowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Centrum Usług Wspólnych - Rynek 36 "
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 36 w Dzierżoniowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Centrum Usług Wspólnych - Rynek 36 ". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) remont pomieszczenia kombatantów składającego się z jednego pomieszczenia na Ip. o pow. 38,33m2 i wys. 3,12m w zakresie: - wymiany posadzki wraz z wyrównaniem płytą OSB, likwidacja progów, demontaż boazerii, - zmniejszenia otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej, - wydzielenia ścianką g-k kącika sanitarnego z montażem zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem na szafce i przepływowym podgrzewaczem wody, doprowadzenie instalacji wod-kan, - przecierki ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych i malowaniem, - naprawy lamperii i wykładziny na korytarzu, - przebudowy instalacji CO z zastosowaniem grzejników płytowych, - wymiany instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych z podziałem na gniazda zwykłe i gniazda DATA, - przebudowy zasilania elektrycznego z korytarza, - montażu instalacji komputerowej kat.7A, montażu instalacji telefonicznej VoIP, szafy krosowej - instalacja domofonowa pozostaje bez zmian, 2) remont pomieszczenia Związek Inwalidów składającego się z jednego pomieszczenia na Ip. o pow. 22,93m2 i wys. 3,12m w zakresie: - wymiany posadzki wraz z wyrównaniem płytą OSB, likwidacja progów, - zmniejszenia otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej, wykonanie otworu drzwiowego do pom. obok, - remontu sufitu wraz z odtworzeniem sztukaterii, - przecierki ścian z wykonaniem gładzi gipsowych i malowaniem, - wymiany okien i parapetów na PCV, - naprawy lamperii i wykładziny na korytarzu, - przebudowy instalacji CO z zastosowaniem grzejników płytowych, - wymiany instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych z podziałem na gniazda zwykłe i gniazda DATA, - przebudowy zasilania elektrycznego z korytarza, - montażu instalacji komputerowej kat.7A, montażu instalacji telefonicznej VoIP, - instalacja domofonowa pozostaje bez zmian, 3) remont pomieszczenia biura "Integra" składającego się z dwóch pomieszczeń na Ip. o łącznej pow. 34,23m2 i wys. 3,10m w zakresie: - wymiany posadzki wraz z wyrównaniem płytą OSB, likwidacja progów, wyrównania poziomów posadzki, - zmniejszenia otworów drzwiowych i montażu stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej, - przecierki ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych i malowaniem, - wymiany okien i parapetów na PCV, - naprawy lamperii i wykładziny na korytarzu, - przebudowy instalacji CO z zastosowaniem grzejników płytowych, - wymiany instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych z podziałem na gniazda zwykłe i gniazda DATA, - przebudowy zasilania elektrycznego z korytarza, - montażu instalacji komputerowej kat.7A, montaż instalacji telefonicznej VoIP, - instalacja domofonowa pozostaje bez zmian, 4) remont pomieszczenia biura poselskiego składającego się z dwóch pomieszczeń na Ip. o łącznej pow.46,89m2 i wys.3,10m w zakresie: - wymiany posadzki wraz z wyrównaniem płytą OSB, likwidacja progów, wyrównanie poziomów posadzki, - zmniejszenia otworów drzwiowych i montażu stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej, - przecierki ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych i malowaniem, - wymiany okien i parapetów na PCV, - naprawy lamperii i wykładziny na korytarzu, - przebudowy instalacji CO z zastosowaniem grzejników płytowych, - wymiany instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych z podziałem na gniazda zwykłe i gniazda DATA, - przebudowy zasilania elektrycznego z korytarza, - montażu instalacji komputerowej kat.7A, montażu instalacji telefonicznej VoIP, - instalacja domofonowa pozostaje bez zmian, 5) remont łazienki na IIIp o pow.6,10m2 i wys.2,33m w zakresie: - skucia starych płytek na ścianach i posadzkach, - demontażu ścianek działowych wraz z utylizacją, -wymiany okien i parapetów na PCV, - przebudowy instalacji wod-kan i CO, montaż elektrycznego podgrzewacza wody, - przebudowy instalacji elektrycznej z zasilaniem z korytarza, - montażu dwóch kompaktów, jednej umywalki na szafce, - wyrównania ścian i podłóg pod nowe płytki, - montażu płytek ściennych i podłogowych, - montażu ścianek systemowych, - wymiany drzwi wejściowych, 6) prace remontowe na korytarzu związane z wykonaniem zasilania elektrycznego i teletechnicznego do remontowanych pomieszczeń w zakresie: - ostrożnego wykucia bruzd pod okablowanie wraz z późniejszym zaprawieniem i pomalowaniem, - przebudowę strefy licznikowej z montażem tablicy elektrycznej, - doprowadzenia kabla światłowodowego do szafy krosowniczej. 3. Równocześnie należy wycenić wykonanie wszelkich robót budowlanych towarzyszących wynikających z przyjętej technologii robót. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Roboty budowlane mogą być prowadzone w budynku od godziny 7:00. Dopuszcza się pracę w soboty po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie Użytkownika. Roboty rozbiórkowe o dużym natężeniu hałasu należy wykonywać po godz. 13:00. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco ustalać sposób i czas wykonywania takich robót z Użytkownikiem. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie przez 5 dni w tygodniu od pn do pt w godz. od 7:30 do 17:00. 6. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) protokolarnego przejęcia pomieszczeń objętych remontem oraz ich zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów, 3) Zamawiający nie zezwala na ustawienie barakowozu przed budynkiem Urzędu, 4) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót, 5) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów - odległość 12 km, i poniesienia kosztów ich składowisku. Wszelki materiał z rozbiórki i wytworzony pod czas wykonywania robót należy składować w kontenerze lub bezpośrednio na samochodzie. Koszt wynajmu kontenera ponosi Wykonawca. Wypełniony kontener gruzem należy niezwłocznie wywieźć w celu jego opróżnienia. Zabrania się ustawienia kontenera przed budynkiem Urzędu w dniach 05.12.19 - 08.12.19, 31.12.19 - 02.01.20. W przypadku ustalenia dodatkowych dni z zakazem ustawienia kontenera na gruz Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem. Miejsce ustawienia kontenera wskaże Zamawiający, 6) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę, 7) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorowych m.in. zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką i wiedzą budowlaną, 8) przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji i istotnych warunków zamówienia, 9) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierownika robót, w dniu podpisania umowy, 10) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 11) uczestnictwa kierownika budowy w cotygodniowych radach budowy i kierownika robót w okresie wykonywania robót branżowych, 12) zabezpieczenia mebli folią w trakcie wykonywania robót budowlanych, przenoszenia mebli dla potrzeb wykonania robót budowlanych i ponowne ich ustawienie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w budynku. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót. 7.1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia, że pracownicy realizujący przedmiot zamówienia, o których mowa powyżej będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040). 7.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) w szczególności l bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1 lit ,,h" projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy czynności (załącznik nr 8 do SIWZ); 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45000000-7,45110000-1,45410000-4,45420000-7,45430000-0,45440000-3,45453000-7,45311000-0,45314320-0,45317300-5,45331100-7

Dokument nr: 627722-N-2019, OR-P.271.126.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Gmina Miejska, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko A - Informacja.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-11
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-11

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie: 1) przebudowy lub remontu pomieszczeń wraz z instalacjami elektrycznymi i wod. - kan.; wykazanie minimum 2 robót o powierzchni nie mniejszej niż 20m2 każda; 2) dysponowania osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W/w osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, ze zm.). Zmiany ww. osób przy pomocy, których realizowany będzie przedmiot zamówienia może nastąpić tylko wtedy gdy Wykonawca wykaże inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, wymagana jest również akceptacja Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.1.2. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż ,,stosowna sytuacja" została określona w pkt. VI SIWZ w dokumentach dotyczących dysponowania zasobami innego podmiotu. 2. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany do wypełnienia i załączenia do oferty oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczącym podmiotu, na którym polega wykonawca. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca warunki określone w niniejszym postępowaniu spełnił.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wyłącznie na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis od rejestru lub ewidencji. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt. VA.1.2.a) SIWZ składają dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykaz w załączniku nr 6 do SIWZ, dotyczący posiadanego doświadczenia w zakresie wykonanych robót określonych w pkt. V.1.2.1. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz w załączniku nr 7 do SIWZ dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wymienionych w pkt. V.1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożenie oświadczenia, że osoby, które zostały skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Załącznik nr 1 do SIWZ - prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ,,Oferta Wykonawcy", 2) Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , b) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ lit. C, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6) Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie okresu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.