Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
powiat: kamieński
tel. 91 3860127, faks 91 3860127
a.lisiczko@golczewo.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Golczewo
Wadium: 15.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej - ul. Miodowej, znajdującej się w granicach działki 259/2 w obręb 7 Golczewo, oraz w granicach działki nr 402/50 dr i 370/1 obręb nr 7 Golczewo, w m. Golczewo. Przedmiotowe zadanie polegać będzie na wykonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 106 z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm oraz wykonania zjazdów publicznych oraz zjazdów indywidualnych i ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej. Szczegółowy opis techniczny oraz sposób wykonania stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy kopie decyzji zezwalającej na realizację zadania. 3. Zakres robót budowlanych : 1) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe; 2) roboty przygotowawcze - regulacja urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego; 3) roboty rozbiórkowe; 4) roboty przygotowawcze - wycinka drzew; 5) jezdnia i skrzyżowanie- wymiana nawierzchni i podbudowy; 6) zjazdy publiczne; 7) zjazdy indywidualne; 8) ciągi piesze; 9) urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome i pionowe; 10) pobocza. 4. Szczegółowy zakres robót, jak również parametrów przedmiotu niniejszego postępowania znajduje się w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu. 6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca uzgodni kolorystykę kostki brukowej betonowej z Zamawiającym; 2) załatwienie wszystkich formalności związanych z realizowanymi robotami, w tym decyzji zarządcy drogi dot. zajęcia pasa drogowego oraz opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu; 3) wykonanie prób branżowych, odbiorów technicznych i technologicznych, zabezpieczenie terenu robót, obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 7. Wykonawca w terminie do zakończenia realizacji zamówienia przedłoży Zamawiającemu dokument poświadczający złożenie do zasobów geodezyjnych we właściwym Starostwie Powiatowym inwentaryzacji powykonawczej wraz z kopiami złożonych map. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu po 1 egz. oryginalnych map z inwentaryzacją powykonawczą, po ich przyjęciu do zasobów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 9. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt stałej organizacji ruchu, celem jej zatwierdzenia i wprowadzenia. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych, nie przewiduje się również przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 11. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy. Zatrudnienie dotyczy osób, wykonujących roboty budowlane w zakresie określonym w przedmiarze robót. Ww. obowiązek nie dotyczy oferty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres wymagany do realizacji prac. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem zadania, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Zamawiający może na każdym etapie realizacji zamówienia dokonać czynności sprawdzających wywiązywanie się w ww. obowiązku. 12. Wykonawca zawiera ubezpieczenie robót budowlanych od wszystkich ryzyk, obowiązujące przez cały okres trwania umowy. Beneficjentem ubezpieczenia jest Wykonawca

CPV: 45233121-3,45233129-9,45233252-0,45233251-3,45233290-8,45111200-0

Dokument nr: 628057-N-2019, ZZF.271.9.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.golczewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-23 2020-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (realizacji)* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie działalności, 1 roboty budowlanej o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tzn. obejmujących swoim zakresem: budowę/przebudowę drogi (również dojazdowej) o nawierzchni z kostki betonowej z wyłączeniem remontów cząstkowych drogi lub ulicy, placu/parkingu), o łącznej pow. nawierzchni min. 1000 m2 i wartości min. 500.000,00 zł brutto. *Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu . b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, do pełnienia funkcji - Kierownik robót drogowych, posiadanie uprawnień określonych w ustawie - Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę przesłanki niepodlegania wykluczeniu z postepowania, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 8 ustawy Pzp, tj.: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania przez niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) potwierdzających doświadczenie Wykonawcy - wykaz robót wraz z referencjami lub innym dokumentem (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ); b) potwierdzających dysponowaniem osób określonych w rozdziale V pkt 1, ppkt 2), lit. b niniejszej SIWZ, wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA I RĘKOJMIA 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.