Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42 6650710, faks 42 6332346
lodz@krus.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w Placówkach Terenowych KRUS w Łowiczu i Radomsku
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Placówkach Terenowych KRUS w Łowiczu i Radomsku, w podziale na 2 części: I część zamówienia - Roboty budowlane w Placówce Terenowej KRUS w Łowiczu, II część zamówienia - Roboty budowlane w Placówce Terenowej KRUS w Radomsku

Część nr: 1 Nazwa: Roboty budowlane w Placówce Terenowej KRUS w Łowiczu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegają na remoncie wraz z przebudową wnętrza sali obsługi interesantów w budynku, w którym mieści się siedziba Placówki Terenowej KRUS w Łowiczu, przy ul. Kaliskiej 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45410000-4, 45421000-4, 45432100-5, 45421152-4, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 162693,67
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia 60,00
długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Roboty budowlane w Placówce Terenowej KRUS w Radomsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegają na remoncie w budynku, w którym mieści się siedziba Placówki Terenowej KRUS w Radomsku, przy ul. Armii Krajowej 16.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45442100-8, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 144665,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia 60,00
długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45111100-9,45410000-4,45421000-4,45432100-5,45421152-4,45442100-8,45453000-7

Dokument nr: 627544-N-2019, 0900.OP.261.1.4.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krus.gov.pl, w zakładce ,,Zamówienia publiczne, postępowania podlegające ustawie Pzp"

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź (III piętro, sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagania co do spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagania co do spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych 00/100), wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodu określającego czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym, czy robota została wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ (składane do oferty) oraz wykaz robót, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 SIWZ. W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej nie można sumować kilku oddzielnych robót budowlanych o mniejszej wartości, aby uzyskać wymaganą powyżej wartość. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę dokument zawiera kwoty podane w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP jako kurs przeliczeniowy waluty. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany przez NBP średni kurs walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży oddzielnie ww. dokument, potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych zawierający jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych 00/100), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę dokument zawiera kwoty podane w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP jako kurs przeliczeniowy waluty. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany przez NBP średni kurs walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu. Dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na wezwanie Zamawiającego, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży ww. dokument, w którym wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy. 3) pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa - w przypadku pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ; wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia 60,00
długość okresu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.