Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
314z dziś
4135z ostatnich 7 dni
16243z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych oraz chodników

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych oraz chodników

Data zamieszczenia: 2019-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 14 688 33 47, faks 14 688 33 67
zamowienia@powiat.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: 5 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych oraz chodników wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach
,,Wykonanie przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych oraz chodników wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach w ramach zadania: ,,Projekt przebudowy wraz z wymianą nawierzchni. Ciągów pieszo - jezdnych i chodników w ramach zadania: ,,Rewitalizacja terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, działka nr 510, gmina Ryglice" Planowana inwestycja ma na celu również dostosowanie dostępności parku osobom niepełnosprawnym, osobom z dziećmi w wózkach oraz wszystkich osób z ograniczoną możliwością poruszania się, poprzez poprawę jakości użytkowania istniejących dojść i dojazdów w obrębie przedmiotowego parku i obejmuje między innymi : 1. wykonanie ciągu pieszo - jezdnego 2. wykonanie chodników 3. wykonanie terenu rekreacyjnego o powierzchni trawiastej 4. dokonanie konserwacji istniejącego placu 5. mała architektura Uwaga : Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamówienia w przypadku ceny oferty przekraczającej kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Wówczas Zamawiający może odstąpić od rezygnacji części zamówienia tj. wykonywania niektórych pozycji (elementów) wycenionych w kosztorysie ofertowym, a nie mających wpływu na technologię realizacji robót budowlanych

CPV: 45000000-7,45112710-5,45233222-1

Dokument nr: 628154-N-2019, ZP.272.17.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/sptarnow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, pokój nr 2 Dziennik Podawczy

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 12:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej legitymującą się aktualnym członkostwem właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego oraz spełniającym wymagania określone w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy) ORAZ co najmniej jedną osobą spełniająca wymagania określone w art. 37 b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (osoba ta winna zapewnić nadzór dendrologiczny zgodnie z Pozwoleniem Konserwatorskim z dnia 13.10.2019r. - załącznik nr 1 do SIWZ) UWAGA: o Zamawiający dopuszcza że ww. wszystkie warunki spełniać będzie jedna osoba jednocześnie nie dopuszcza sytuacji w której kierownik budowy nie spełnia warunku o którym mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zażąda od Wykonawcy: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP) UWAGA: w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP może skorzystać z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych 2.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie Wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony wraz z informacją o cenach złożonych ofert przy czym: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa wyłącznie w stosunku do wykonawców, którzy złożyli w oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale 5. pkt..1 ppkt.3a). Zamawiający zażąda od wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu zostanie Wykonawcy przekazany wraz z wezwaniem, o którym mowa w ust. 1. Dokument składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą Wykonawca winien dołączyć : 1) Kosztorys ofertowy (uproszczony) sporządzony zgodnie z wytycznymi wskazanym w pkt. 8 SIWZ 2) Wstępne oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ warunków zamówienia - (stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu), przy czym Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu 4) Pełnomocnictwo - jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. Akt V Ca 85/07). 5) Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 po z. 1590), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty 6) Oryginał lub kopię gwarancji lub poręczenia jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (patrz pkt. X.4 SIWZ)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.