Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych

Przedmiot:

Wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych

Data zamieszczenia: 2019-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska
00-665 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 0-22 234 51 01, faks 0-22 234 58 97
dzp@elka.pw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 10.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych na piętrach II-V w skrzydłach B i C w Gmachu Elektroniki PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych na piętrach II-V w skrzydłach B i C w Gmachu Elektroniki PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

CPV: 45000000-7,45330000-9,45310000-3

Dokument nr: 627627-N-2019, WEiTI/40/ZP/2019/1030

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zrealizował: - w okresie ostatnich pięciu lat, zamówienia rodzajowo i finansowo porównywalne z przedmiotem niniejszego przetargu, tj.: wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych, polegających na remoncie, przebudowie, lub budowie obiektów budynku użyteczności publicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o łącznej wartości (z VAT) powyżej 500.000,00 zł, w tym jednego z nich o wartości (z VAT) równej lub większej niż 250.000,00 zł, a pozostałe o wartości (z VAT) co najmniej 100.000,00 zł każde z nich; - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - w niniejszym postępowaniu stosuje się definicję budynku użyteczności publicznej określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2285). warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji i skieruje do realizacji zamówienia, odpowiednio wykwalifikowaną osobę na stanowisko kierownika robót budowlanych, tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane; jako minimalne kwalifikacje w niniejszym zamówieniu wymaga się udokumentowana praca na stanowisku kierownika budowy lub robót budowlanych przez okres 3 lat.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.3 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 1) Odpis właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.2 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) Doświadczenie zawodowe (według formularza o numerze 3b); 2) Potencjał kadrowy (według formularza o numerze 3c); 3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,-- zł (słownie złotych pięćset tysięcy); polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 25,00
długość okresu gwarancji 10,00
realizacja głośnych prac w weekendy/godziny wieczorne 5,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.