Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Paczkowie
Rynek 1
48-370 Paczków
powiat: nyski
Faks- (77) 544 91) 04 / tel. (77)431 67 91 wew. 111
Województwo: opolskie
Miasto: Paczków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja miasta Paczków" - Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej
3. Przedmiot zamówienia:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Rewitalizacja miasta Paczków" -Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X- Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 -Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, nr umowy RPOP. 10.02.00-16-0034/17-00 oraz ,, Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0015/16 polegającym na wykonaniu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zagospodarowania budynku szkoły przy ulicy Kościelnej polegającym na utworzeniu Dziennego Domu Pobytu Osoby Starszej; utworzeniu Centrum Integracji Społecznej; utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osoby niepełnosprawnej psychicznie; utworzeniu mieszkań chronionych.
4. Szczegółowy zakres prac w ramach sprawowanego nadzoru:
1. Zaznajomienie się z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę (zadanie w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj").
2. Kontrola realizacji zadania (robót) w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy i przyszłych użytkowników, w tym m in.:
a) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową, oraz kontrola realizacji robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w poszczególnych branżach,
b) kontrola nad prawidłowością przebiegu robót oraz terminem ich wykonania,
c) kontrola pod względem finansowym realizowanego zadania,
d) dokonywanie wpisów do dziennika budowy
3. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót i służenie doradztwem.
4. Przekazywanie Zleceniodawcy informacji o stwierdzonych niezgodność i ach podczas wykonywania robót budowlanych, użyciu niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót i o innych ważnych spostrzeżeniach.
5. Przedkładanie Zleceniodawcy opinii dotyczących ewentualnej konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót.
6. Sprawdzanie kompletności dokumentów i zaświadczeń przedstawionych przez wykonawcę, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robot.
7. Potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowości wykonanych robót do odbioru.
8. Uczestnictwo w czynnościach odbioru zadania i przekazania go do użytku, w tym skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji specjalnej uczestniczących w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane.
9. Pełnienie innych obowiązków i czynności wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.
10. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych i ważnych okoliczności Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Zleceniobiorcy do bezzwłocznego stawienia się na budowie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować do powyższego.
4.1. Szczegółowy zakres prac w ramach zadania objętego nadzorem inwestorskiego:
1) dostosowanie parteru budynku na sale rehabilitacyjne, pokoje, jadalnie z zapleczem kuchennym, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia techniczne (kotłownia), pomieszczenia gospodarcze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej);
2) dostosowanie I piętra na mieszkania chronione/wspierane, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pralnie, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale warsztatowe, sale TV, pomieszczenia pomocnicze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej);

3) dostosowanie II piętra na pomieszczenia administracyjne, sale warsztatowe, sale rehabilitacyjne, sale sensoryczne, sale warsztatowe, pomieszczenia do nauki, jadalnie, pomieszczenia pomocnicze oraz komunikacji ogólnej (poziomej i pionowej).

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 2, dnia 11.12.2019r. godz. 10:15

Składanie ofert:
8. Oznaczenie oferty: ,,Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja miasta Paczków-Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej"
9. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) oznaczoną jak w pkt. 8, zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 11.12.2019r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2020 r.

Wymagania:
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilość
Kryterium punktów jakie może
otrzymać oferta za
dane kryterium
1 Cena ( C) 60% 60 punktów
2 Obecność na budowie (OB) 40% 40 punktów
a) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi(C)= ^ .Max(C)
gazie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max(C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
b) W przypadku kryterium "Obecność na budowie" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniższego: 40 pkt - 3 razy w tygodniu
30 pkt - 2 razy w tygodniu
20 pkt-1 raz w tygodniu
0 pkt - poniżej
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.
-posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno -budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty".
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
4

Kontakt:
6. Osoba(y) upoważnione do kontaktów:
Imię i nazwisko Sebastian Kornaś ,
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. Nr 3
tel. (77)431 67 91 wew. 111 lub 115, w godz. 07:00 - 15:00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.