Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie zieleni na miejskim terenie

Przedmiot:

Zagospodarowanie zieleni na miejskim terenie

Data zamieszczenia: 2019-11-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
powiat: warszawski zachodni
Tel.: +48 227313242/+48 227313259, Faks: +48 227221887
zampub@ozarow-mazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II, w ramach POIiŚ 2014-2020

Numer referencyjny: RZP.271.46.2019
II.1.2)Główny kod CPV
77310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie zieleni na miejskim terenie Ożarowa Mazowieckiego oraz obszarach funkcjonalnych miasta. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

-- prace pielęgnacyjne zieleni istniejącej wraz z wycinką wskazanych drzew i krzewów,

-- wykonanie nowych nasadzeń roślinnych,

-- montaż elementów małej architektury i innych elementów zagospodarowania terenu,

-- wykonanie alejek o różnorodnej nawierzchni,

-- biorekultywację zbiorników wodnych wraz z systemem napowietrzania,

-- likwidację, budowę i przebudowę urządzeń wodnych,

-- odwodnienie terenu,-- wykonanie oświetlenia i monitoringu,

-- wykonanie placów wypoczynkowych, w tym placu do gier oraz placu z miejscem na ognisko,

-- wykonanie ścieżki fitness z urządzeniami do ćwiczeń,

-- wykonanie fontann napowietrzających w stawach,

-- demontaż istniejącego ogrodzenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31527400
32323500
34144300
34930000
42122210
42122160
45110000
45111200
45111230
45111291
45112710
45221113
45233140
45233200
45316100
45316110
77211400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Ożarów Mazowiecki

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie zieleni na miejskim terenie Ożarowa Mazowieckiego oraz obszarach funkcjonalnych miasta. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

-- prace pielęgnacyjne zieleni istniejącej wraz z wycinką wskazanych drzew i krzewów,

-- wykonanie nowych nasadzeń roślinnych,

-- montaż elementów małej architektury i innych elementów zagospodarowania terenu,

-- wykonanie alejek o różnorodnej nawierzchni,

-- biorekultywację zbiorników wodnych wraz z systemem napowietrzania,

-- likwidację, budowę i przebudowę urządzeń wodnych,

-- odwodnienie terenu,-- wykonanie oświetlenia i monitoringu,

-- wykonanie placów wypoczynkowych, w tym placu do gier oraz placu z miejscem na ognisko,

-- wykonanie ścieżki fitness z urządzeniami do ćwiczeń,

-- wykonanie fontann napowietrzających w stawach,

-- demontaż istniejącego ogrodzenia.

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego, zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ, na które składają się m.in.:

-- Dokumentacja - Park Ołtarzewski,

-- Rysunki - Park Ołtarzewski,

-- Dokumentacja - tereny powiązane,

-- Rysunki - tereny powiązane,

-- Specyfikacja techniczna wykonania odbioru i robót budowlanych,

-- Ogólne zasady świadczenia gwarancji,

-- Przedmiary prac.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. - POIS.02.05.00-00-0012/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości: 100 000,00 PLN. Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zwrotu wpłaconego wadium Wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 46 ustawy Pzp. Kryteria oceny ofert: cena - 60 %,okres gwarancji na nasadzenia roślin - 40 %.

CPV: 77310000

Dokument nr: 562384-2019, RZP.271.46.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

POLSKA, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz. sala konferencyjna, III piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Upoważnieni: P. Manarczyk, R. Głazowski, P. Gajewska. Podczas sesji otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje: wysokość kwot jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje z treści ofert: imiona i nazwiska, nazwy (firm) oraz adresy(siedzib) Wykonawców, ceny ofert oraz okres gwarancji na nasadzenia roślin.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Ożarów Mazowiecki

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/03/2020

Kontakt:
Gmina Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2
Ożarów Mazowiecki
Kod NUTS: PL913
05-850
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Manarczyk, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
E-mail: zampub@ozarow-mazowiecki.pl
Tel.: +48 227313242/+48 227313259
Faks: +48 227221887

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.