Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3477z ostatnich 7 dni
15832z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy prac polegających na odnawianiu mieszkań

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy prac polegających na odnawianiu mieszkań

Data zamieszczenia: 2019-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
powiat: Opole
77 4624700, 77 4624702 fax 77 4624701
szef@smIw.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 2.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wyłonienie Wykonawcy prac polegających na odnawianiu mieszkań w ,,Domu Złotej Jesieni" położonym w Opolu przy ul. Majora Hubala 4 na terenie Osiedla Nr II Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01 lutego 2020r. do 31 stycznia 2023r., prac związanych z odnawianiem mieszkań w ,,Domu Złotej Jesieni" przy ul. Majora Hubala 4, polegających na malowaniu, tapetowaniu, wymianie wykładzin podłogowych i innych robotach remontowych oraz instalacyjnych (sanitarnych) wraz z wymianą osprzętu sanitarnego i urządzeń.
Przewidywana ilość mieszkań do odnowienia w ciągu roku - około 10-15
Warunki realizacji:
1. Roboty rozliczone będą na podstawie kosztorysów sporządzonych wg KNR a roboty nie przewidziane w KNR - wg kalkulacji indywidualnej lub zakładowej uzgodnionej z Zamawiającym oraz zastosowaniu następujących cen i stawek:
- robocizna - stawka roboczogodziny brutto z narzutami,
- cena materiałów wraz z kosztami zakupu,
- cena sprzętu,
- w przypadku cen materiałów nie ujętych w SEKOCENBUDZIE - ceny materiałów według cen zakupu powiększonych o koszty zakupu w wysokości nie wyższej niż 8%.
- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego, również fax-em lub e-mailem, pisemnego zapytania o cenę i termin w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz wizję lokalną w terminie do 5 dni roboczych sporządzi przedmiar robót i w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe ustalone w umowie określi wartość robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,
- każdorazowe przystąpienie do prac nastąpi za podstawie zlecenia wykonania robót, po ustaleniu zakresu prac, uzgodnieniu z Zamawiającym reprezentowanym przez Administrację Osiedla nr II kosztorysu lub kalkulacji oraz wartości i terminu wykonania zlecanych robót.
2. Termin płatności faktury: 21 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.
1
3. Termin przystąpienia do realizacji prac w terminie do 5 dni roboczych od daty uzgodnienia z Zamawiającym wartości i terminu robót potwierdzonego zleceniem wykonania robót.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10:45 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 211. Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.
Xi. TERMIN I WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 24 stycznia 2020 r. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Składanie ofert:
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni pok. 114 w terminie do 10 grudnia 2019 r,, do godz.10.00
2. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.02.2020r. - 31.01.2023r.
2. Zamawiający wymaga aby roboty były rozpoczęte do 5 dni roboczych od daty podpisania zlecenia i zakończone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania zlecenia.
3. Zamawiający wyraża zgodę na waloryzację cen, o których mowa Dziale III powyżej, która może nastąpić po pełnym roku (12 miesiącach) obowiązywania umowy tj. od 01 lutego danego roku za rok poprzedni począwszy od 01.02.2021 r. w wysokości uzgodnionej przez Strony lecz nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja wymaga złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej propozycji nowych cen nie później niż do dnia 31 marca danego roku. Brak złożenia Zamawiającemu oświadczenia o waloryzacji ceny w w/w terminie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa waloryzacji ceny w danym roku kalendarzowym, a także prawa do waloryzacji ceny za ten okres w przyszłości. Zmiana ceny wymaga formy pisemnej aneksu do umowy.

Wymagania:
IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 24 miesięcy.
2. Oferent zobowiąże się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę
0 najmniej 500.000,00 zł w całym okresie wykonania umowy, polisa będzie stanowiła załącznik do umowy z Wykonawcą.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH SPEŁNIENIE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent:
a) złoży oświadczenie o stanie wyposażenia technicznego, stanie i kwalifikacjach (uprawnieniach) kadry technicznej oraz liczbie zatrudnionych pracowników,
b) dołączy do ofert potwierdzone referencje w zakresie świadczenia drobnych usług budowlanych, konserwacyjnych w zasobach mieszkaniowych oraz remontów lokali mieszkalnych i/lub użytkowych w latach 2017-2019.
3. Oferta może zostać odrzucona wówczas, gdy cechować ją będą znamiona nieuczciwej konkurencji, przejawiającej się w szczególności podaniem nieprawdziwych danych oraz przy zaoferowaniu ceny znacząco odbiegającej od średniej ceny złożonych ofert.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł
a) Wadium wnoszone formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP S.A. Opole 10 10203668 0000 5702 0010 2558.
b) Wadium powinno wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 09.12.2019r. (data uznania rachunku Zamawiającego). Zamawiający uzna zabezpieczenie oferty wadium, również w sytuacji, kiedy do dnia 10.12.2019r. wykonawca wykona przelew środków na rachunek Zamawiającego i przedłoży wydruk z systemu bankowego potwierdzający wykonany przelew, a środki zostaną uznane na rachunku Zamawiającego nie później niż w dniu otarcia ofert lub dokona wpłaty wadium w kasie i przedłoży wraz z ofertą potwierdzenie wpłaty wadium.
2
i
2. Oferent wybrany traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy. Wadium zostanie zwrócone Oferentom w wartości nominalnej.
3. Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium :
a) dla Oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji - w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony,
b) dla Oferenta, którego oferta nie została wybrana, zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy. Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu lub na inny, jeżeli taki wskaże Oferent.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
1. Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do SiWZ, z propozycją ceny przedmiotu zamówienia, w tym:
o Stawkę roboczogodziny brutto z narzutami, dotyczącą wybranego zadania/zadań.
o Wysokości cen materiałów wraz z kosztami zakupu w stosunku do średnich cen SEKOCENBUDU obowiązujące w okresie realizacji.
o Wysokość cen sprzętu w stosunku do cen SEKOCENBUDU obowiązujące w okresie realizacji.
2. Oświadczenia (zawarte w formularzu ofertowym):
o przyjęciu warunków specyfikacji i projektu umowy,
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej jeżeli oferta zostanie wybrana lub
posiadaniu ubezpieczenia i przedłożenia polisy OC przed podpisaniem umowy,
na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł,
o nie podleganiu wykluczeniu z przyczyn wskazanych w punkcie V SIWZ
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Oświadczenie o stanie wyposażenia technicznego, stanie i kwalifikacjach (uprawnieniach) kadry technicznej oraz liczbie zatrudnionych pracowników.
5. Potwierdzone referencje w zakresie świadczenia drobnych usług budowlanych, konserwacyjnych w zasobach mieszkaniowych oraz remontów lokali mieszkalnych i/lub użytkowych w latach 2017-2019
IX. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach oznaczone napisem:_
Nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42 45-273 Opole
Oferta
PRZETARG - wyłonienie wykonawcy robót polegających na odnawianiu mieszkań w ,,Domu Złotej Jesieni" na terenie Osiedla nr II Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu. _ Termin składania ofert upływa w dniu 10-12-2019 do godz. 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
4. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
5. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane i ułożone
3
w kolejności wynikającej z punktu VIII niniejszej SIWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcę w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
o cena 1 roboczogodziny - 60 pkt.
o cena materiałów - 35 pkt.
o cena sprzętu - 5 pkt.
XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej SiWZ.
3. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium.
4. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 24.01.2020r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
XIV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś, tei. 77 46 24 741 i Pani Aleksandra Duiik tei. 77 46 24 724.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej nie później niż do 06.12.2019 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 03.12.2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SiWZ, załączników,
4
dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres szef@smlw.opole.pl
XV. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
XVI. ODWOŁANIA
Oferentom nie przysługują środki odwoławcze.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego zasady określa Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu. Regulamin dostępny na stronie http://smlw.opole.pl/24/53/przepisy-spoldzielcze.html
2. W procedurze przetargowej nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Specyfikacja istotnych warunków została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://smlw.opole.pl/44/63/przetargi-remontowo-budowlane.html, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś, tei. 77 46 24 741 i Pani Aleksandra Duiik tei. 77 46 24 724.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.