Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomostów technologicznych i komunikacyjnych

Przedmiot:

Przebudowa pomostów technologicznych i komunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
+48 (24) 266 23 00 fax: +48 (24) 266 22 03
tadeusz.leike@pern.pl
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=292
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: NIE DOTYCZY
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zakupu pod
nazwą:
,,Przebudowa pomostów technologicznych i komunikacyjnych na pompowni centralnej wraz z wykonaniem
zadaszenia obiektu w BP 21 w Dębogórzu".
- zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz informacje organizacyjne dotyczące
prowadzonego postępowania zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ).

Dokument nr: HZP.2B1.000070.2019

Otwarcie ofert: 5. OTWARCIE OFERT
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania
Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie drogą elektroniczną (e-mail).

Specyfikacja:
4. WIZJA LOKALNA
4.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia
z Postępowania do przeprowadzenia na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej na terenie Bazy Paliw nr 21
w Dębogórzu, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt 10.2 Dz. I SIWZ, preferowany
termin wizji lokalnej ustala się na dzień 04.12.2019 godz. 11;00
4.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy przesłać e-mailem na adres wskazany
w pkt 10.2 Dz. I SIWZ, należy podać:
1) planowany termin przeprowadzenia wizji,
2) dane osób, które będą brać udział w wizji (imię i nazwisko).
Jeśli w wizji lokalnej brać będą udział osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne
obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym jej terminem.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób - bez
podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń wobec PERN.
4.3 Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu
Ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
4.4 Osoby biorące udział w wizji lokalnej na terenie Bazy Paliw zobowiązane są do posiadania i stosowania
odzieży o właściwościach antyelektrostatycznych. Kompletny zestaw, okrywający tułów, ramiona i nogi,
składa się z kurtki, spodni oraz butów posiadających certyfikat na zgodność z PN-EN 1149-5 lub
oznakowanie CE oraz z kasku ochronnego ze znakiem CE kat. II.
Wskazane jest użycie kamizelki ostrzegawczej, antyelektrostatycznej (zgodnej z PN EN 1149-5).
W przypadku braku kompletu ww. odzieży ochronnej, osoby przeprowadzające wizje lokalne mają
obowiązek stosować kombinezony ochronne jednorazowe o właściwościach antyelektrostatycznych
oraz opaski antyelektrostatyczne założone na obuwie zgodnie z instrukcją ich użytkowania.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca uczestniczył w wizji lokalnej w unieważnionym wcześniej postępowaniu przetargowym
(w terminie 6 m-cy poprzedzających termin składania ofert) - nie ma obowiązku uczestniczenia ponownie
w przedmiotowej wizji.
Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie potwierdzające ww. udział w wizji - ze wskazaniem
nr postępowania, którego dotyczyła poprzednia wizja lokalna.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=292
. Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2019 godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Preferowany termin realizacji Przedmiotu Zakupu -16 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy.

Wymagania:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji kryteriów oceny
ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza:
6.1 składania ofert częściowych;
6.2 składania ofert wariantowych;
6.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
7. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria oceny
ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja
o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego/Platformie Zakupowej.
11. Dokładny adres do korespondencji:
PERN Spółka akcyjna (biuro w Warszawie) - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Uwaga:
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania:
HZP.231.000070.2019.
II. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. PRZEDMIOT ZAKUPU
1.1 Przedmiotem Zakupu jest ,,Przebudowa pomostów technologicznych i komunikacyjnych na pompowni
centralnej wraz z wykonaniem zadaszenia obiektu w BP 21 w Dębogórzu".
1.2 Szczegółowy zakres Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
1.2.1.Szczegółowy Zakres Przedmiotu Zakupu, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.2.2.Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) - że zawrze
z Zamawiającym Umowę na warunkach Wzoru Umowy.
3. PODWYKONAWCY
3.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.
3.2 Wykonawca, na etapie ubiegania się o udzielenie Zakupu, zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w Dziale III pkt 1.4 ppkt 2 SIWZ.
3.3 Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału
w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 ppkt. 3) Dz. III SIWZ polegał na zasobach podmiotu
trzeciego w zakresie doświadczenia (referencje i wymagane uprawnienia).
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubieRać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania Zakupu oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu,
4) nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym bądź
arbitrażowym,
Warunki wskazane w niniejszym punkcie znajdują zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa
w pkt 1.4.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zakupu.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów
i oświadczeń, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z oferta:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk
z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) Wykaz (w brzmieniu określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich
8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, prac (minimum 2) w zakresie zbliżonym do przedmiotu zakupu, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane; wraz z pisemnymi
referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) wystawionymi przez inwestora lub generalnego
wykonawcę, potwierdzające należyte ich wykonanie;
4) Wykaz wykwalifikowanej kadry technicznej niezbędnej do wykonania przedmiotowego zadania
posiadającej wymagane niżej uprawnienia:
- uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba),
wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie ww. uprawnień oraz z aktualnymi zaświadczeniami
potwierdzającymi przynależności ww. osoby do Izby Inżynierów Budownictwa;
5) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 2 do SIWZ;
6) Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 5
do SIWZ;
7) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością
spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń
woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy
ISO 9001.
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2. jeżeli zostaną
spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego
postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w niniejszym
Postępowaniu warunków udziału w nim;
na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym
(Załącznik nr 2 do SIWZ).
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na uprawnieniach, wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym
oraz kadrowym podmiotu trzeciego, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy od spełnienia warunku
określonego w pkt 1.1 ppkt 2).
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa
w pkt 1.1, polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca zobowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby,
formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru
lub ewidencji na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1);
b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 4) i 7)
dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego
warunku udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że
realizował będzie Zakup w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze
Podwykonawcy (Załącznik nr 4 do SIWZ);
c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu łub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego
przez Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze
z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu;
d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do
podmiotu trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego - wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy
do wezwania Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu
odpowiedzi, zastosowanie mają postanowienia § 21 ust. 1 pkt 1 Regulaminu (tj. Wykonawca
podlega wykluczeniu z Postępowania).
3) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga
każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych
dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany
Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu w celu
wykazania spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 Konsorcjum:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum
spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku
z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów,
o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3) - 7). Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane
w punkcie 1.2 ppkt 1) - 2) przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków
Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) kopii umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność
z oryginałem", przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność
przedsiębiorców wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego
wynikające i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;
b) pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum
w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum, postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1, 2 lub ich odpowiedników, których
w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2) lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1) - 2) i pkt 1.6 ppkt 1)
sporządzone w języku obcym, składa w oryginale albo w kopii poświadczonej przez Osoby
Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym
przez tłumacza przysięgłego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych
do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których
mowa w pkt 1.2 ppkt 1);
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 2 do SIWZ;
3) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Wykaz wykonanych prac w brzmieniu
określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Wypełnione i podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie Wykonawcy w brzmieniu
określonym przez Załącznik nr 5 do SIWZ;
5) Pozostałe, tj. inne aniżeli wymienione w ppkt 1) - 4) powyżej oświadczenia i dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie
z treścią pkt 1.2;
6) Szczegółową kalkulację ceny ofertowej, harmonogram rzeczowo - finansowy, oświadczenie
o toczącym się/nietoczącym się postępowaniu upadłościowym oraz oświadczenie o znajomości
przepisów dotyczących prac w strefach zagrożenia wybuchem, (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ
- Informacje dodatkowe - lit. b) pkt 1), 2), 10-12);
7) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy
tej spółki.
2.2 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich
wymogów określonych w pkt 2.1.
4. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
4.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową.
4.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pern.pl w zakładce przedmiotowego postępowania.
4.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
4.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem
Załączników nr 2 - 5 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę
sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz
zaparafowane. Skany dokumentów musza być poświadczone przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność
z oryginałem". Ewentualne poprawki w tekście oferty musza być naniesione w sposób czytelny
i parafowane przez Osoby Uprawnione.
4.6 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć
klauzulą ,,Nie udostępniać. Informacje stanowię tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Brak jakichkolwiek wzmianek w
powyższym zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych
Zamawiającego.
4.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dział I SIWZ.
10.2 Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
powinna być udzielona na piśmie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym jej brak
lub wyrażenie po tym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.

Uwagi:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAKUPU
dotycząca Zakupu pod nazwą: ,,Przebudowa pomostów technologicznych i komunikacyjnych na pompowni
centralnej wraz z wykonaniem zadaszenia obiektu w BP 21 w Dębogórzu".
I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu - w trybie przetargu nieograniczonego -
którego przedmiotem jest realizacja Zakupu pod nazwą: ,,Przebudowa pomostów technologicznych
i komunikacyjnych na pompowni centralnej wraz z wykonaniem zadaszenia obiektu w BP 21
w Dębogórzu".
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.; poz. 1986 ze zm.), gdyż Zamawiający nie jest
zobowiązany do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
8.1 ,,PERN" lub ,,Zamawiający" - PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
8.2 ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu;
8.3 ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone w trybie ,,przetargu nieograniczonego"
przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
8.4 ,,Regulamin" - Regulamin Zakupów w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego
- Platforma Zakupowa (www.pern.pl);
8.5 ,,Zakup" - należy przez to rozumieć nabycie usług, których przedmiot został w sposób szczegółowy
opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
8.6 ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
lub osoba prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
9. Dane Zamawiającego:
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość kapitału zakładowego -
1.235.977.500,00 zł (wpłacony w całości).
3. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
3.1 Kryteria oceny ofert:
cena - 80%
okres gwarancji na prace objęte zamówieniem - 20%
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie:
,,Korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, dostarczając je osobiście, pocztą
poleconą lub pocztą kurierską.
6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (adres e-mail wskazany w Dziale
I pkt 10), przy czym zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy niezwłocznego jej przedłożenia
również w oryginale (na zasadach opisanych w pkt 6.1).
6.3 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
7. WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie
wyjaśnienia - złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 6 - wpłynęła nie później niż 5 dni
kalendarzowych przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
8. ZMIANY W TREŚCI OFERTY
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli opisane
w pkt 5 Dział I SIWZ, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie, do których stosuje się postanowienia
§ 11 ust. 12 Regulaminu.
9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu, w szczególności
w zakresie:
9.1 Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert - § 11 ust. 11 Regulaminu,
9.2 Uzupełnień złożonych ofert - § 11 ust. 13 Regulaminu,
9.3 Wykluczenia z Postępowania - § 21 Regulaminu,
9.4 Odrzucenia oferty - § 22 Regulaminu,
9.5 Unieważnienia Postępowania i odstąpienia od Postępowania - § 23 i 24 Regulaminu.
11. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę i zwrócić Zamawiającemu jeden podpisany
jej egzemplarz w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania stosownej w tym zakresie informacji.
12. WADIUM - NIE DOTYCZY

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
10.1 W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Magdalena Kamińska, tel. 509 917 542;
e-mail:
magdalena.kaminska@pern.pl
10.2 W sprawach merytorycznych: Tadeusz Leike - tel. kom. 502 503 057, e-mail: tadeusz.leike@pern.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.