Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na remontach profilaktycznych (bieżących) oraz...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remontach profilaktycznych (bieżących) oraz robotach awaryjnych

Data zamieszczenia: 2019-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica
powiat: świdnicki
tel. 074/852 36 85, fax. 074/851 58 15
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: 25 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych polegających na remontach profilaktycznych (bieżących) oraz robotach awaryjnych w obiektach eksploatowanych przez ŚPWiK w Świdnicy Sp. z o.o.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA {CPV 45421000-4, CPV 45111100-9 CPV 45111220-6. CPV 45453000-7. CPV45230000-8)
1. Lokalizacja
Obszar robót obejmuje obiekty na terenie miasta Świdnicy, wsi Pszenno i wsi Zawiszów, będące w eksploatacji przez ŚPWiK
Świdnica Sp. z o.o.
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. ,,Remonty profilaktyczne (bieżące) oraz roboty
awaryjne w obiektach eksploatowanych przez ŚPWiK w Świdnicy Sp. z o.o.".
3. Zakresy prac realizowanych w okresie obowiązywania umowy (w ciągu 3 lat) obejmują odpowiednio:
3.1. Roboty ogólnobudowlane:
CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne, w tym m.in. roboty murarskie, tynkarskie, betoniarskie,
szklarskie, malarskie, kowalsko-ślusarskie;
CPV 45421000-4: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie;
CPV 45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu z wywózką;
CPV 45111100-9: Roboty rozbiórkowe;
CPV 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i energetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu.
3.2. Zakres i sposób prowadzenia robót;
3.2.1. rozbiórki elementów budynków lub obiektów budowlanych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi,
3.2.2. roboty murarsko - tynkarsko - betoniarskie - malarskie, w tym również:
zamurowanie otworów w budynkach, naprawa murów, stropów, konstrukcji dachów, tynków, posadzek, kominów,
konstrukcji betonowych, osadzenie elementów ślusarskich, wymiana elementów ślusarskich, skucie odparzonych
tynków, osadzenie typowych drzwi, szklenie stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, sufitów, instalacji itp.
farbami, wykonanie izolacji budynków i budowli, wykonanie okładzin i układanie wykładzin, usunięcie gruzu zgodnie
z wymogami ochrony środowiska, wykonanie rusztowań, roboty instalacyjne jako towarzyszące robotom
ogólnobudowlanym,
3.3. Roboty dekarsko-blacharskie (CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
innych podobnych robót specjalistycznych).
3.4. Zakres i sposób prowadzenia robót;
3.4.1. remonty kompleksowe pokryć dachowych krytych papą, dachówką oraz miejscowa naprawa pokryć
dachowych krytych papą, dachówką, częściowa wymiana rynien i rur spustowych, czyszczenie z drobną
naprawą rynien, udrożnienie i montaż rewizji na rurach spustowych, miejscowa konserwacja pokryć
dachowych, wymiana wyłazów, naprawa świetlików dachowych, zabezpieczenie uszkodzonych pokryć
dachowych, obróbek blacharskich itp., towarzyszące roboty instalacyjne np. wykonanie instalacji
odgromowej, wywóz gruzu zgodnie z wymogami ochrony środowiska
Cena pracy i najmu urządzeń i sprzętu nie może być wyższa niż średnia za poprzedni kwartał ogłoszona w biuletynie
SEKOCENBUD.
4. Na wykonanie prac objętych zakresami dla robót, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2. wraz z wszelkimi kosztami, w tym
materiałów. Zamawiający przewiduie kwotę do 900 000,00 zł brutto w całym okresie obowiązywania umowy Nie oznacza to
jednak równego podziału kwoty na poszczególne lata
5. Zakres robót wg CPV.
5.1. W zakresie zadania ujęto wykonanie robót budowlanych obejmujących miedzy innymi kategorie:
CPV 45111220-6 : roboty w zakresie usuwania gruzu (z wywózką),
CPV 45111100-9 : roboty rozbiórkowe;
CPV 45453000-7 : roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45421000-4 : roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
CPV 45230000-8: roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu)
CPV 45260000-7: roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
według Wspólnego Słownika Zamówień.
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 5 do niniejszego OWZ.

CPV: 45421000-4, 45111100-9, 45111220-6, 45453000-7, 45230000-8

Dokument nr: EP Z/18/S/2019

Otwarcie ofert: X. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2019r. o qodz.10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: ŚPWiK Świdnica Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica w sali konferencyjnej (obok sekretariatu).
2. W części jawnej Zamawiający przekaże poniższe informacje:
2.1. Nazwę i siedzibę wykonawcy oraz adresy wykonawców,
2.2. Przedmiot oferty,
2.3. Cenę oferty,
2.4. Termin wykonania zamówienia,
2.5. Okres gwarancji,
2.6. Warunki płatności.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
3.1. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3.2. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
rozdziale III pkt 5 ppkt 5.12. OWZ. W tym celu Wykonawca może wypełnić druk (wzór oświadczenia) - załącznik nr 4 OWZ
i dostarczyć Zamawiającemu w w/w terminie.

Specyfikacja:
7. Ogólne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami, dostępne są do pobrania (nieodpłatnie) ze strony internetowej:
www.sowik.swidnica.pl

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019r. do godz. 9:50 w sekretariacie (budynek ,,B" II piętro) siedziby Zamawiającego tj.
ŚPWiK Świdnica Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica.
2. Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego i otrzyma swój numer
identyfikacyjny.

Miejsce i termin realizacji:
XI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru
robót (każdego zadania - zlecenia) podpisany przez obie Strony umowy, którego integralną częścią będzie pisemne
oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Protokół odbioru robót (każdego zadania-zlecenia) podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego będzie podstawą do
wystawiania faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców;
2. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją;
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w Ogólnych Warunkach Zamówienia;
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium;
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
9 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której
byłyby zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
11. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego;
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek;
13. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (procedura odwrócona);
14. Przepisy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych nie dotyczą prowadzonego postępowania.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe! - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże ,że:
bi) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych),
b2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł i na wezwanie Zamawiającego
dostarczy dokument (y) potwierdzający (e), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w w/w
zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowe!
d) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał
roboty budowlane podobne z przedmiotem zamówienia (PKD - dział 41,42 i 43), każde na kwotę łączną nie
mniejszą niż 150 000,00 zł i wykaże, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem co najmniej 2 zamówień, jw. dotyczących robót remontowych
profilaktycznych lub awaryjnych, z czego minimum jedno zamówienie realizowane było na obiekcie wrażliwym na
terenie ochrony ujęć wody (np. studnie głębinowe, ujęcia wód powierzchniowych, ZUW-y) dla miejscowości o liczbie
ludności co najmniej 10 000 mieszkańców.
Zamawiający wymaga, aby okres umowy jednego z w/w zamówień wynosił minimum 12 miesięcy.
c2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
zdolnością techniczną lub zawodową, tj.: kadrą techniczną, która będzie wykonywać zamówienie wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (jeżeli ich obecność będzie
wymagana prawem zgodnie z dokumentacją), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
c2.1.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
W przypadku braku osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w wykazie kadry technicznej, jeżeli w toku obowiązywania umowy z Zamawiającym
zajdzie taka konieczność, Wykonawca zobowiązuje się do posiadania osoby z uprawnieniami wymaganymi
dokumentacją danego zlecenia.
c2.2.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą z uprawnieniami w zakresie obsługi
podnośnika koszowego.
c3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada bądź będzie w posiadaniu
podnośnika koszowego o wysięgu na wprost co najmniej 30 m i wysięg boczny co najmniej 18 m.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa,
o których mowa w punkcie 1 ppkt 2) powyżej.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
4.1. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że,
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Podmioty te musza wziąć czynny udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie jakim udzielała zasobów - będą
podwykonawcami.
4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale
III pkt 5 ppkt 5.1.-5.12. i pkt 6 ppkt 6.1. OWZ.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
4.4. Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
5. Oprócz warunków określonych w Pkt 1 ppkt 2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą
podlegać wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania:
5.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia;
5.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
5.2.1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. póz. 176),
5.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,
5.2.3. skarbowe,
5.2.4. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2,
5.2.5. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5.2.6. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5.2.7. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
5.2.8. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5.2.9. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
5.2.10. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
5.2.11. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. póz.
437 i 544);
5.2.12. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5.2.13. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6 Dodatkowo. Zamawiający wykluczy Wykonawce:
6.1. z postępowania o udzielenie zamówienia, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.-Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2016r. poz. 1574,1579,1948,2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba , że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366r. póz. 2171,2260 i 2261 oraz z
2017r. póz. 791).
IV. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w
załącznikach: nr 3A oraz 3B do OWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby Innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.1.
3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w punkcie
1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Do oferty Wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo Inny dokument, służący wykazaniu
udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w rozdziale iii pkt 4 OWZ.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach oraz adresów
Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale III pkt 5 ppkt 5.12 OWZ.
W tym celu Wykonawca może wypełnić druk (wzór oświadczenia) - załącznik nr 4 OWZ i dostarczyć Zamawiającemu w w/w
terminie.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do złożenia w/w oświadczenia zobowiązani są wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
7 Zamawiający oo dokonaniu oceny ofert i ustaleniu oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawce którego oferta
została najwyżej oceniona o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
8. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w rozdziale III pkt 1 OWZ, tj.
8.1. Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem robót podobnych z przedmiotem zamówienia (PKD - dział
41, 42 i 43) każde na kwotę łączną nie mniejszą niż 150 000,00 zł i wykaże, że roboty te zostały wykonane
należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym Zamawiający wymaga
wykazania się wykonaniem co najmniej 2 zamówień jw. dotyczących robót remontowych profilaktycznych lub
awaryjnych, z czego minimum jedno zamówienie realizowane było na obiekcie wrażliwym na terenie ochrony
ujęć wody (np. studnie głębinowe, ujęcia wód powierzchniowych, ZUW-y) dla miejscowości o liczbie ludności
co najmniej 10 000 mieszkańców.
Zamawiający wymaga, aby okres umowy jednego z w/w zamówień wynosił minimum 12 miesięcy.
b) wykaz kadry technicznej, która będzie wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
niezbędnych do wykonania zamówienia (jeżeli ich obecność będzie wymagana prawem zgodnie z dokumentacją), a
także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
bi) dokumenty stwierdzające, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót (jeżeli taka osoba jest w
wykazie kadry technicznej) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tj. kserokopia uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do
właściwej okreaowei izby samorządu zawodowego, z którego wynika, że jest on ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej.
W przypadku braku osoby z w/w uprawnieniami w wykazie kadry technicznej, jeżeli w toku obowiązywania umowy
z Zamawiającym zajdzie taka konieczność, Wykonawca zobowiązuje się do posiadania osoby z uprawnieniami
wymaganymi dokumentacją danego zlecenia,
b2) dokument/y potwierdzający/e, że osoba wskazana przez Wykonawcę jako operator podnośnika koszowego
posiada wymagane uprawnienia w w/w zakresie.
c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem przez wykonawcę podnośnika koszowego o wysięgu na
wprost co najmniej 30 m i wysięg boczny co najmniej 18 m.
d) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
e) dokument (y) potwierdzający (e) że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
8.2. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem ppkt 9.3.- 9.5. poniżej).
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o
którym mowa w pkt 8.2. lita) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej.
9.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.3. Wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2015r póz. 570 oraz z
2016r. poz. 352).
9.4. Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o
udzielenie zamówień publicznych w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
(art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 700)) oraz informacji z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. - o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r. póz. 2168 ze zm.).
9.5. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 8.2. lit. a) - powyżej Zamawiający
pobierze je samodzielnie z baz danych dostępnych pod adresami
internetowymi https://ems.ms.gov.pl/krs/wvszuklwaniepodmiotu
lub https://prod.ceidq.gov.pl/CEIDG/ceida.PUblic.ui/search.aspx
9.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 9. w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
9.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w pkt. 9.
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana
zgodnie z formuła ..spełnia - nie spełnia" w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty (z treści przedstawionych przez
Wykonawce dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia i nie podlega wykluczeniu).
11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w rozdziale III pkt 4 OWZ, bodzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów. Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
11.1.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
rozdziale III pkt 4 OWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IV pkt 8
ppkt. 8.2. lit a ( z zastrzeżeniem ppkt 9.3.- 9.5. poniżej) i w rozdziale IV pkt 6.
12. FORMA DOKUMENTÓW
a) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126)
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w rozdziale III pkt 4 OWZ oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż
oświadczenia, o których mowa w pkt 12 lit. a), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w
rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokument jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
g) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez
zamawiającego zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
h) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
i) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do
ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
j) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt 1 OWZ.
k) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i brak
podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. póz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
l) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich
rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
V. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIE WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1.Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych;
1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji -
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
partnerów - winno być dołączone do oferty,
1.2.Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika,
1.3.Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego
partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu,
1.4.Oferta winna zawierać, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:
1.4.1. Rozdział IV pkt 1, dla każdego partnera z osobna,
1.4.2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 2), rozdziale IV pkt 4 składane są wspólnie.
1.5.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy
w sprawie udzjelenia zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców potwierdzającą zawarcie
konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte
konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
VI. Wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 zł słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy złotych 00/100, przed upływem terminu składania ofert, tj.
do dnia 10.12.2019r. do godz. 9:50
2. Wadium może być wniesione w.
2.1. Pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. Gwarancjach bankowych,
2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 84 1090
2369 0000 0006 0200 0201., prowadzony przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. I ODDZIAŁ w ŚWIDNICY, z dopiskiem:
,,Wadium - w przetargu nieograniczonym - znak sprawy: EP Z/18/S/2019".
Za datę wniesienia wadium w pieniądzu będzie uznana data wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego.
Wskazane jest dołączenie do oferty kserokopii przelewu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, wskazane jest załączenie do oferty kserokopii dokumentu,
poświadczonej za zgodność z oryginałem, a oryginał dokumentu należy złożyć w terminie określonym w pkt.1 powyżej, w
siedzibie Zamawiającego, budynek A, parter - Kasa (od poniedziałku do piątku w godz.9;00 - 14;00) lub w oddzielnej kopercie
dołączonej do oferty.
5. Dokument gwarancyjny, poręczenia, musi dokładnie określać kto jest gwarantem (poręczycielem), beneficjentem oraz
zleceniodawcą (w przypadku konsorcjum w gwarancji, poręczeniu powinni być wskazani wszyscy uczestnicy konsorcjum),
zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji bądź poręczenia do zapłaty kwoty wadium w przypadku wystąpienia sytuacji
przewidzianych przez zamawiającego oraz wysokość kwoty gwarancji bądź poręczenia i ich termin ważności - zgodne z
postanowieniami OWZ. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.
Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z
podaniem imienia i nazwiska).
6. Gwarancja bądź poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy, nieodwołalny I zawierać zobowiązanie do zapłacenia
kwoty do wysokości gwarancji, poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania zapłaty wystawionego
przez Zamawiającego.
7. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte:
7.1. Warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej czy poręczenia;
lub
7.2. Wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wpłatę gwarantowanej kwoty. Jedynym warunkiem
wypłacenia kwoty gwarantowanej lub poręczonej ma być przedstawienie Gwarantowi bądź Poręczającemu wezwania
Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez Wykonawcę.
8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie
wykluczony z postępowania.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w rozdziale
XIII pkt 1 OWZ z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa rozdziale IV pkt
1 OWZ , pełnomocnictw, oświadczenia wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki , o której mowa w rozdziale XIII pkt 4 ppkt 4.3. OWZ, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
12.1. Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
12.2. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
14. W ofercie należy podać nr konta, na jakie Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu.
15. Wadium wniesione w innej formie Wykonawca odbierze od Zamawiającego we własnym zakresie lub zwróci się do
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie za pośrednictwem poczty / za potwierdzeniem odbioru/ na wskazany we wniosku
adres.
VII. Zasady oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
Uwaga: W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę,
zobowiązany jest poinformować zamawiającego czy wybór oferty badzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego. wskazując nazwa (rodzai ) towaru lub usługi . których dostawa lub świadczenie badzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
1. Oceniane kryteria I ich wagą w ocenie:
IX. Termin związania warunkami oferty
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca odpowiada pisemnie.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie będzie powodować utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli
nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub nieprzedłużenie okresu ważności wadium względnie nie wniesienie
nowego wadium stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

Kontakt:
Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:
- w sprawach merytorycznych - Magdalena Narkowicz
tel./ 74/ 851-58-30
- w sprawach formalnych - Anna Grochowalska
tel./74/851-58-50
fax-74 -851-58-15
W sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania nie udziela się żadnych ustnych (telefonicznych)
informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.