Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poszerzenie oferty kulturalno- rekreacyjnej poprzez modernizację budynku GOK

Przedmiot:

Poszerzenie oferty kulturalno- rekreacyjnej poprzez modernizację budynku GOK

Data zamieszczenia: 2019-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
tel. 158 738 476, faks 158 738 324
sekretariat@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poszerzenie oferty kulturalno- rekreacyjnej poprzez modernizację budynku GOK w Lipie
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z modernizacją budynku GOK w Lipie, zlokalizowanego przy ul. Leśnej 24A w ramach zadania pn. Poszerzenie oferty kulturalno- rekreacyjnej poprzez modernizację budynku GOK w Lipie. 1.1 Zakres robót budowlanych obejmuje m. in. odtworzenie części ścian działowych w ich pierwotnej lokalizacji, odtworzenie węzła WC oraz remont posadzek i elementów wykończenia ścian i sufitów. Materiały wykończeniowe zastosowane przy realizacji robót zostaną dostosowane do funkcji poszczególnych pomieszczeń, tj. - sala konferencyjna (spotkań): wykończenie ścian w postaci farb lateksowych odpornych na szorowanie, wykończenie podłóg panele podłogowe o wysokiej klasie ścieralności. - siłownia wykończenie ścian w postaci farb lateksowych odpornych na szorowanie, wykończenie podłóg nawierzchnia sportowa fitness. - sala muzyczna wykończenie ścian w postaci farb lateksowych odpornych na szorowanie, wykończenie podłóg panele podłogowe o wysokiej klasie ścieralności. - sala wielofunkcyjna (fitness, taneczna): wykończenie ścian w postaci farb lateksowych odpornych na szorowanie, wykończenie podłóg panele winylowe o wysokiej klasie ścieralności lub wykładzina przeznaczona do sal tanecznych. Dodatkowo pomieszczenie należy wyposażyć w lustra montowane na ścianie. - pomieszczenie instruktora (biurowe): wykończenie ścian w postaci farb lateksowych, wykończenie podłóg panele podłogowe. - korytarze i klatka schodowa: wykończenie ścian w postaci farb lateksowych odpornych na szorowanie, wykończenie podłóg płytki gresowe antypoślizgowe, cokoliki na wysokości 10 cm. - pomieszczenie WC: wykończenie ścian w postaci płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m, farba lateksowa, wykończenie podłóg płytki ceramiczne. 1.2 Zamawiający wymaga, aby materiały wykończeniowe zastosowane do realizacji robót przezna?czone były do użytkowania w obiektach użyteczności publicz?nej, tj. farby lateksowe do malowania ścian posiadały min. II klasę odporności na szorowanie według normy PN-EN 13300, natomiast panele podłogowe posiadały klasę odporności na ścieranie min. AC 4 i klasę użyteczności 32. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa oraz załączniku nr 4a do SIWZ przedmiar robót 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, do podanych w SIWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji przetargowej i załącznikach do dokumentacji pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych może nastąpić tylko pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy rozwiązania równoważne opisywanym w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". 5. Ciężar udowodnienia, że dane rozwiązanie jest równoważne, w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. W tym celu, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w PFU i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). 6. Sugeruje się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem robót i istniejącymi warunkami oraz komunikacją, w celu odpowiedniego skalkulowania ceny oferty. Ewentualnej wizji Wykonawca może dokonać samodzielnie, w godzinach funkcjonowania filii GOK lub po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym

CPV: 45453000-7,45330000-9,45410000-4,45421000-4,45431000-7,45432110-8,45442100-8

Dokument nr: 629405-N-2019, ZP.271.25.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaklikow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=12&podmenu=157&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, pokój nr 3

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 6 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedno (lub kilka) zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, usługowego, handlowego, sportowego, kultury lub oświaty, zakres którego obejmował wykonanie elementów wykończeniowych budynku (m.in.: tynki wewnętrzne, gładzie, malowanie, wykonanie posadzek, układanie płytek i inne) o łącznej wartości minimum 50 000 zł brutto. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującymi osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia, skierowanymi do realizacji zamówienia: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: a) W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany b) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość roboty, która jest wymagana przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. c) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186, z późn.zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2272)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie wezwania otrzymanego od Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu (nie krótszym niż 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego) dostarczył: 1.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § VIII ust. 1: 2.1 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2 Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.2 stosuje się. 2.4 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie wezwania otrzymanego od Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu (nie krótszym niż 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego) dostarczył: 1.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zawierający minimum: jedno (lub kilka) zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, usługowego, handlowego, sportowego, kultury lub oświaty, zakres którego obejmował wykonanie elementów wykończeniowych budynku (m.in.: tynki wewnętrzne, gładzie, malowanie, wykonanie posadzek, układanie płytek i inne) o łącznej wartości minimum 50 000 zł brutto. 1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający: Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ (załączniki nr 1 i nr 6 do SIWZ), złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty - załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 4a do SIWZ 1.3 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby - załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku konieczności) 1.4 Dokument pełnomocnictwa (w przypadku konieczności)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1. Cena ofertowa 60,00
2. Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji 10,00
3. Okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia 25,00
4. Kryterium jakościowe zastosowanych materiałów 5,00

Termin związania ofertą: do: 2020-01-15 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.