Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie prototypu układu elektronicznego dla detektora temperatury

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie prototypu układu elektronicznego dla detektora temperatury

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRODUS Spółka Akcyjna
ul. Bystrzycka 69c
54-215 Wrocław
powiat: Wrocław
794 303 150
produs@produs.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26564
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie prototypu układu elektronicznego dla detektora temperatury
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający planuje zrealizować projekt typu B+R pn. "System wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych na przenośnikach taśmowych". Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie produktu jakim będzie ,,Bezprzewodowy system detekcji temperatury krążników przenośników taśmowych".
W związku z powyższym, Zamawiający zaprasza do składnia ofert na zaprojektowanie i wykonanie prototypu układu elektronicznego dla detektora temperatury w tym w szczególności:
1. Etap I składający się z elementów:
a) Zaprojektowanie układu elektronicznego detektora
b) Dobór podzespołów i projekt PCB
c) Zaprojektowanie układu zasilania bateryjnego
d) Wykonanie 5 szt. prototypowych płytek PCB
e) Ewentualne korekty prototypowych płytek PCB, zgłoszone na etapie ich testowania w Zakładzie Zamawiającego, zgodnie z uwagami wskazanymi przez Zamawiającego w protokole odbioru wykonanych testów.
2. Etap II polegający na wykonaniu 600 szt. prototypowych płytek PCB
Cel zamówienia
Zamawiający planuje zrealizować projekt typu B+R pn. "System wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych na przenośnikach taśmowych", którego efektem będzie opracowanie bezprzewodowego systemu detekcji temperatury krążników przenośników taśmowych".
Przedmiot zamówienia
Zamawiający planuje zrealizować projekt typu B+R pn. "System wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych na przenośnikach taśmowych". Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie produktu jakim będzie ,,Bezprzewodowy system detekcji temperatury krążników przenośników taśmowych".
W związku z powyższym, Zamawiający zaprasza do składnia ofert na zaprojektowanie i wykonanie prototypu układu elektronicznego dla detektora temperatury w tym w szczególności:
1. Etap I składający się z elementów:
a) Zaprojektowanie układu elektronicznego detektora
b) Dobór podzespołów i projekt PCB
c) Zaprojektowanie układu zasilania bateryjnego
d) Wykonanie 5 szt. prototypowych płytek PCB
e) Ewentualne korekty prototypowych płytek PCB, zgłoszone na etapie ich testowania w Zakładzie Zamawiającego, zgodnie z uwagami wskazanymi przez Zamawiającego w protokole odbioru wykonanych testów.
Realizacja punktu 1 służy wykonaniu prototypów płytek PCB bezprzewodowego detektora temperatury krążników przenośników taśmowych celem sprawdzenia ich przydatności do wykonania linii pilotażowej. Weryfikacja ich przydatności nastąpi w zakładzie Zamawiającego.
2. Etap II polegający na wykonaniu 600 szt. prototypowych płytek PCB
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji punktu 2 tj. dostawy 600 szt. prototypowych płytek PCB w przypadku braku pozytywnych wyników testów funkcjonalnych partii próbnej, na którą składa się 5 szt. prototypowych płytek PCB w z ewentualnymi korektami tych płytek. Weryfikacja osiągnięcia pozytywnego wyniku testów funkcjonalnych nastąpi w oparciu o protokół odbioru wykonanych testów, który będzie wskazywał zasadność techniczną realizacji drugiej części Zamówienia określonego w pkt. .2
Realizacja punktu 2 służyć będzie sprawdzeniu w warunkach eksploatacyjnych na wyznaczonym odcinku badawczym prawidłowości funkcjonowania elementów systemu detekcji temperatury krążników przenośników taśmowych w odniesieniu do zmiennych warunków atmosferycznych, zmiennych warunków pracy urządzeń radiowych, wpływu dynamiki pracy przenośnika taśmowego na wytrzymałość mechaniczną detektorów temperatury (wytrzymałość mocowań, szczelność urządzeń). Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu nastąpi na polu testowym jakim będzie dysponował Zamawiający.
Wymagania przedmiotowe - specyfikacja techniczno - funkcjonalna zamówienia:
a) Układ elektroniczny detektora będzie kompatybilny z modułem ATSAMR34 firmy Microchip, na bazie którego powstało oprogramowanie służące do analizy temperatury i poziomu źródła zasilania detektora bezprzewodowego funkcjonujące w Zakładzie Zamawiającego,
b) Płytki PCB wyposażone w odpowiedni układ antenowy, kompatybilny ze wskazanym modułem MCU,
c) Pomiar temperatury za pomocą czujnika z wyjściem alarmowym i możliwością programowania progów o zakresie pomiarowym -40°C - +125°C,
d) Zasilanie urządzenia ze źródła bateryjnego (minimalny czas pracy detektora - 3 lata) wraz z układem monitorowania stanu źródła zasilania. Źródło zasilania połączone z płytką PCB za pośrednictwem złącza umożliwiającego jego wymianę ,
e) Załączenie zasilania detektora bez konieczności otwierania obudowy (obudowa typu IP67),
f) Płyta PCB wyposażona w złącza do programowania/serwisowania kompatybilne z modułem MCU i całym układem oraz w diodę/diody sygnalizujące włączenie zasilania,
g) Urządzenie musi zapewnić stabilną pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Musi charakteryzować się wysoką odpornością na drgania i zmienne warunki pracy,
h) Maksymalne wymiary płytki: 30 x 50 mm (wymiary dostosowane do obudowy dostarczonej przez Zamawiającego),

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 26564, 1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 09.12.2019r. (liczy się data wpływu):
- osobiście: ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław
- pocztą: ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław
- e-mailem na adres: produs@produs.com.pl
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W tytule wiadomości e-mail, do której załączony zostanie skan podpisanej kompletnej oferty
należy umieścić zapis: Oferta Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka postępowanie nr 1 /2019
Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.
1. Wymaga się, aby wraz z ofertą przedłożone zostały dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań wskazanych w pkt. IV Zapytania ofertowego.
2. Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Sposób obliczania ceny oferty:
Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz elementy składowe zamówienia związane z jego realizacją oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
5. Formularz oferty i załącznik do oferty w postaci:
a. oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
b. kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy),
muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. W wypadku, gdy na przedkładanych dokumentach podpisała się inna osoba niż wynikająca z powszechnie dostępnych rejestrów, a jednocześnie Wykonawca nie przedłoży pełnomocnictwa to zostanie on wezwany do przedłożenia dokumentów upoważniających ją do jego reprezentowania.
6. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i/lub dodatkowych dokumentów dotyczących treści złożonych ofert (w szczególności jeśli z treści tych ofert nie wynika jednoznacznie, że oferta uwzględnia wszystkie cechy przedmiotu zamówienia).
7. Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% od średniej wynikających ze złożonych ofert, a w wypadku braku tych wyjaśnień lub przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty - do odrzucenia oferty.
8. W każdym przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie/uzupełnienie, gdy Wykonawca w przedstawionym terminie nie dokonana stosowanej odpowiedzi/uzupełnienia Zamawiający będzie miał prawo do odrzucenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
a) Realizacja Etapu I wskazanego w pkt. III.1 Zapytania Ofertowego - max. do dnia 20.12.2019 r.;
b) Realizacja Etapu II wskazanego w pkt. III.2 Zapytania Ofertowego - max. do dnia 31.01.2020 r. r.;
Miejsce: ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dysponują odpowiednim doświadczeniem w realizacji przedmiotu zamówienia. W celu spełnienia warunku Wykonawca przedstawi min. 1 referencję z wykonania projektów bazujących na układzie ATSAMR34.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. W celu spełnienia warunku, Wykonawca musi dysponować aparaturą niezbędną do przeprowadzenia testów funkcjonalnych płytek prototypowych, a w szczególności:
a) komorą EMC o min parametrach: VSWR < 1.7, zakres 100 MHz ~ 6 GHz,
b) analizatorem widma o niżej wymienionych parametrach:
- zakres częstotliwości RF min.: 9 kHz
- rozpiętość RF min.: 0.001 kHz
- rozdzielczość zakresu częstotliwości RF min.: 0.0000000001 MHz,
c) komorą Open EMC,
d) podstawowymi urządzeniami pomiarowymi klasy laboratoryjnej (multimetry, oscyloskopy, generatory).
Na potwierdzenie spełniania warunku, Oferent przedstawi oświadczenie sporządzone na załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dysponują osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia. W celu spełnienia warunków, Wykonawca musi dysponować zespołem projektowym złożonym z min. 3 osób, które łącznie spełniają następujące wymagania:
a) posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych;
b) posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu układów na bazie modułów LoRa);
c) posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w testowaniu urządzeń radiowych.
Na potwierdzenie spełniania warunku Oferent przedstawi oświadczenie sporządzone na załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego
W przypadku gdy Oferent będzie korzystał z zasobów zewnętrznych powinien do oferty załączyć potwierdzenie prawa do dysponowania potencjałem danej osoby na potrzeby złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy:
a) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
5. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. Termin dostawy bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b. Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. W przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
d. W wyniku zmiany istotnych regulacji prawnych i zmian umowy o dofinansowanie, w tym terminów realizacji projektu.
e. Konieczność zrealizowania zleconych prac/badań B+R przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi
niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
f. Zawieszenia zleconych badań B+R przez Zamawiającego z powodów
wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo
uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas
zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę
wskazując przyczynę zawieszenia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a. W przypadku zmiany przepisów i regulacji prawno-podatkowych, uzyskanych przez Zamawiającego interpretacji podatkowych, skarbowych i wszelkich innych odgórnych decyzji powodujących zmianę kosztów wykonania umowy;
b. Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
c. Konieczność zrealizowania zleconych prac/badań B+R przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi
niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
Rozliczenie ewentualnych prac/badań zamiennych nastąpi kosztorysem
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem prac/badań
objętych zamówieniem, a kosztorysem prac/badań zamiennych
3. Inne zmiany:
a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji pkt. III.2 Zapytania ofertowego tj. wykonania 600 szt. prototypowych płytek PCB w przypadku braku pozytywnych wyników testów funkcjonalnych partii próbnej 5 szt. płytek prototypowych PCB i braku możliwości dokonania skutecznej korekty naprawiającej wykryte błędy krytyczne.
b. W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia
c. W przypadku otrzymania decyzji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej
dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;;
d. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
e. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo zmiany wynikające ze strony Wykonawcy, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Lp. Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Cena brutto 100%
Razem 100%
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C - ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
PRODUS Spółka Akcyjna
Adres
ul. Bystrzycka 69c
54-215 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
794 303 150
NIP
8990009351
Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.00-00-006/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Bigoraj
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
794 303 150

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.