Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mikołów
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
tel. 323 248 500, faks 323 248 400
sez@mikolow.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: 7 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych ,,Rekultywacja stawu Duże Planty w Mikołowie" Przedmiotem inwestycji jest oczyszczenie dna stawu oraz ujścia potoku Aleksander i wzmocnienie linii brzegowej stawu, poprzez wykonanie narzutu z kamieni. W granicy działki Zamawiającego tj. na północno - zachodniej linii brzegowej wiąże się to z koniecznością nadsypania ziemi przed wykonaniem narzutu kamiennego. Planuje się także umocnienie linii brzegowej pozostałych linii brzegowych stawu. Zwiększony poziom wód oraz nurt cieku wodnego doprowadził do podmycia brzegów, naruszenia ich struktury, a w efekcie do przesunięcia linii brzegowej poza teren działek należących do Zamawiającego. Proponowane nadsypanie ziemi wraz z narzutem kamieniami służyć ma stałemu zabezpieczeniu linii brzegowej w granicy działki północno - zachodniej. Oprócz powyższego planuje się także wykonanie w potoku Aleksander krat zbierających nanoszony piasek oraz zanieczyszczenia oraz montaż siatki do wychwytywania osadów biologicznych w stawie. Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów staw wodny objęty czyszczeniem ma powierzchnię 1270 m2, średnia głębokość to 0,41 m maksymalna głębokość wynosi 1,0 m. Objętość wody wypełniająca zbiornik wynosi około 525 m3. Na dnie stawu przewiduje się zaleganie dużych ilości silnie uwodnionych osadów dennych pochodzenia organicznego. Szacunkowa objętość osadów to około 365 m3. Stanowią go głównie opadłe z okolicznych drzew liście i gałęzie. Duża ilość substancji organicznych powoduje, że osady te są beztlenowe wydzielają, gnilno- siarkowodorowy zapach. 3.1. Zakres prac: 3.1.1. Prace projektowe Wykonanie koncepcji projektowej do akceptacji z Zamawiającym. Wykonanie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz wszelkich zgód i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego i prawa wodnego. Ilość kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz DWG na płycie CD. Przed złożeniem do Starostwa Powiatowego dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora. 1. Mapę do celów projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. 2. Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 3. Projekt oraz koncepcja musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu. 4. Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów. 5. Ilość opracowań dla Zamawiającego: projekt budowlany - Ilość kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. dokumentacji. 6. Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa. 7. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 8. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on zgodny z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 9. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 10. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych. 3.1.2. Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności: 1. Zabezpieczenie rejonu objętego pracami. 2. Spuszczenie wody ze stawu oraz tymczasowe ujęcie (obejście) istniejącego cieku tak, aby woda nie dostała się do miejsca prowadzenia prac. 3. Osuszenie i oczyszczenie dna stawu oraz fragmentu potoku Aleksander z zalegających osadów dennych pochodzenia organicznego. - Osady około 365 m3. 4. Wytyczenie geodezyjne granicy działki i punktów charakterystycznych. 5. Demontaż kamieni aktualnie występujących na fragmentach linii brzegowej stawu; 6.Przed przystąpieniem do umocnienia skarpy, nadsypanie północno-zachodniego brzegu stawu masami ziemnymi do granicy działki Zamawiającego tj. 370/76. 7. a) Linia brzegowa na granicy działki zamawiającego (370/76) i działek sąsiednich (3899/73, 3005/70, 3885/66): Wykonanie opaski kamiennej trapezowej u podstawy skarpy o wysokości 1,0 m i szerokości górnej krawędzi 1,0 m oraz na długości około 71,0 mb. Powyżej opaski kamiennej należy wykonać narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego o frakcji 50- 350 mm na szerokości 2,0 m po skarpie i grubości 30,0 cm na geowłókninie o gramaturze 400 g/m2. b) Pozostałe fragmenty linii brzegowej stawu: Należy wykonać opaski z żerdzi o średnicy 15,0 cm (połowice drewniane) podwójne, a powyżej opaski wykonać narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego o frakcji 50-350 mm na geowłókninie o gramaturze 400 g/m2 - Opaska kamienna trapezowa: 2m3 / mb x 71 mb = 142 m3; - Narzut kamienny nad opaską kamienną: 2,0 m x 0,3 m x 71,0 mb = 42,6 m3; - Opaska z żerdzi podwójna po obrysie stawu - brzegów przeciwległych. Paliki średnica 8- 10 cm i żerdzie o śr. 15,0 cm x 2. Obrys stawu brzegów przeciwległych wynosi około 86,0 mb; - Nad opaską z żerdzi narzut kamienny grubości 0,3 m na całą wysokość skarp na geowłókninie: 1,5 m x 0,3 m x 86,0 mb = 38,7 m3; 8. Przebudowa wylotu ze stawu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 9. Wykonanie w potoku Aleksander krat zbierających nanoszony piasek oraz zanieczyszczenia. 10. Montaż siatek w stawie do wychwytywania piasku i osadów biologicznych. 11. Ubezpieczenie odpływów pod ścieżką. 12. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis zamieszczono w programie funkcjonalno - użytkowym

CPV: 45243300-5,90513600-2,45112320-4,71322000-1

Dokument nr: 627890-N-2019, PN-42/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mikolow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Rynek 16, 43-190 Mikołów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 08:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie zbiornika wodnego o wartości roboty min. 150 000,00 z brutto b) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -hydrotechnicznej. Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Z treści zobowiązania o udostępnieniu zasobów finansowych, musi jednoznacznie wynikać, że udostępnienie będzie miało realny charakter, w szczególności realność udostępnienia zasobów finansowych najpełniej będzie przedstawiać podwykonawstwo lub kumulatywne przystąpienie do długu, czyli podmiot udostępniający zobowiązuje się względem wykonawcy do spełnienia świadczenia na rzecz zamawiającego z takim skutkiem, że zamawiający będzie mógł żądać bezpośrednio od udostępniającego zasób spełnienia zastrzeżonego świadczenia i wypełnienia wszystkich innych zobowiązań. 5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa powyżej (pkt 5.2.) wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23. 5.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie zbiornika wodnego o wartości roboty min. 150 000,00 z brutto z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykazu osób o których mowa w pkt 5.1.2.1. skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W momencie składania ofert żaden wykonawca nie jest w stanie złożyć takiego oświadczenia, ponieważ nie zna listy wykonawców, którzy oferty złożyli. Z tego względu oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą nie zwalnia wykonawcy od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -hydrotechnicznej, mierzone ilością wykonanych robót budowlanych (budowa, przebudowa lub remont zbiornika wodnego o wartości min. 150 000,00 zł 20,00
Rodzaj narzutu kamiennego i opaski kamiennej trapezowej 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.