Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Żyrardowski
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów
powiat: żyrardowski
zamowienia.publiczne@powiat-zyrardowski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żyrardów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu".
Projektowane boisko oraz zagospodarowanie terenu obejmuje działkę nr 4398/17 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Żyrardowie, obręb 0004.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi kosztorysami obejmować będzie następujące parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych:

1.1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1) Bieżnia 4 torowa 400 m lub 200m. Podłoże - nawierzchnia poliuretanowa.
2) Bieżnia wpisana w boisko wielofunkcyjne nr1 do piłki nożnej i piłki ręcznej- Podłoże: nawierzchnia sztuczna trawa
3) Oddzielne drugie boisko wielofunkcyjne nr2 ( poza bieżnią lub w bieżni 200m lub 400m )do piłki siatkowej, piłki koszykowej i tenisa ziemnego. Podłoże - nawierzchnia poliuretanowa.
4) Bieżnia prosta - 100m 4 torowa. Podłoże - nawierzchnia poliuretanowa.
5) Skocznia do skoku w dal. Rozbieg 40m x 2m - nawierzchnia poliuretanowa. Skocznia z piachem 10m x 2,75m.
6) Stanowisko do pchnięcia kulą.
7) Zeskok do skoku wzwyż i stojaki do skoku wzwyż.

8) Streetworkout park:
a. drabinka pozioma 2 szt.,
b. poręcze 7 szt.,
c. drążki 7 szt.,
d. drabinka pionowa 1 szt.,
e. ławka skośna do ćwiczeń brzucha,
f. lina do wspinaczki.

9) Siłownia zewnętrzna:
a. wyciskanie siedząc, wahadło, podciąg nóg - na potrójnym pylonie,
b. wyciąg górny, biegacz, twister pojedynczy - na potrójnym pylonie,
c. prasa nożna, ławeczka, poręcze - na potrójnym pylonie.

10) Trybuny dwurzędowe min. 200 miejsc.
11) Piłko-chwyty.
12) Stojaki na rowery - ilość stanowisk rowerowych 20 szt.
13) Kosze na śmieci min 6 szt.
14) Ławki do siedzenia (przy streetworkout parku 1 szt, przy siłowni zewnętrznej - 1 szt., przy boisku wielofunkcyjnym nr 2 - 2 szt.).
15) Zieleń przy boiskach.
16) Oświetlenie projektowanego terenu.
17) Odwodnienie boisk oraz zagospodarowanie terenu (dojścia do boisk).
18) Wiaty z zadaszeniem z siedziskami w środku dla zawodników -2 szt.
19) Zaprojektowanie strefy otwartej dla mieszkańców, uwzględniającej użytkowanie strefy przez osoby niepełnosprawne. Projekt zagospodarowania strefy otwartej do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji.
20) w razie konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego należy wykonać projekty branżowe przebudowy sieci.

1.2 WYPOSAŻENIE SPORTOWE.

1.2.1 Boisko nr 1 ( trawa sztuczna)
a. Boisko do piłki nożnej 30m x 60m lub boisko do piłki nożnej pełnowymiarowe, bramki aluminiowe o wymiarach adekwatnych do rozmiaru boiska, montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.
i/lub
b. Boisko do piłki ręcznej 40m x 20m, bramki aluminiowe o wymiarach 2m x 3m, montowane w tulejach, siatki do bramek, ilość 2 szt.
opcjonalnie
1.2.2 Boisko nr 2 ( nawierzchnia poliuretanowa)
a. Na boisku nr 2 znajdować się będą następujące pola do gier:
? boiska do koszykówki (umieszczone wszerz, posiadające dwie pary koszy (po jednej parze na każdej połowie) przeznaczonych do gry w piłkę koszykową).
? boisko do siatkówki (na środku boiska dwa otwory z tulejami do zamontowania słupków do siatki, do gry w piłkę siatkową).
? boiska do gry do tenisa (dwa otwory z tulejami do zamontowania słupków do siatki do gry w tenisa ziemnego).
? Otwarta strefa rekreacyjna

Wyposażenie boiska:
? 4 stojaki na kosze do koszykówki
? komplet - siatka wraz ze słupkami, do tenisa i piłki siatkowej
? Na boisku wyrysowane linie (w różnych kolorach) do gry wyżej wymienionych dyscyplin

1.3 Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie objętym inwestycją, tj. szkoła - boisko wielofunkcyjne, szkoła - plac rekreacyjno-rehabilitacyjny, szkoła - parkingi. Ciągi komunikacyjne dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
1.4 Wymiana ogrodzenia wokół terenu całego Zespołu Szkół Nr 1,
1.5 Instalacja małej architektury (m.in. kosze na śmieci, ławki, trybuny) na całym terenie Zespołu Szkół Nr 1,
1.6 Wykonanie instalacji oświetlenia dla ww. elementów inwestycji,
1.7 Wykonanie instalacji odprowadzenia wody deszczowej na terenie objętym inwestycją,
1.8 Zaprojektowanie przebudowy ścieżek i chodników na terenie całego Zespołu Szkół Nr 1,
1.9 Zaprojektowanie miejsc zieleni (terenu wypoczynkowego i rekreacyjnego) między budynkiem szkoły i hali sportowej oraz na terenie zielonym wzdłuż ulicy Piaskowej oraz wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy.
1.10 Zaprojektowanie monitoringu wizyjnego boiska i całego terenu szkoły.
1.11 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego o powierzchni użytkowej ok. 50 m2, zaprojektowanego jako budynek systemowo -modułowy, w skład którego wchodzą: pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego, magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, zespół higieniczno-sanitarny, dwie szatnie oddzielnie dla każdej płci.
2) Na przedmiot zamówienia składa się również opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Składającej się w szczególności z:
a) Projektu budowlanego - wykonawczego /5 egz/
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych /2 egz./
c) Kosztorys inwestorski /2 egz/
d) Przedmiary robót - 1egz.

Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD w formacie doc. pdf, xls, zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiającymi przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

Dokument nr: ZO.272.1.56.2019

Specyfikacja:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2019 r. o godz. 10.00.
1/ Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, w Punkcie Przyjmowania Korespondencji, pok. nr 102.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Żyrardowski
ZO.272.1.56.2019 Zapytanie ofertowe do 30 000 EURO

Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych dla zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu"

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia w terminie do 30.06.2020r.

Wymagania:
Wszelkie uzgodnienia geotechniczne, budowlane oraz inne, niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej leżą po stronie Wykonawcy.
III/ Warunki udziału:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

a/ wykonał usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, w tym:
- jedno opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę boiska o nawierzchni syntetycznej.
Przedstawiona praca musi mieć wartość brutto min. 20 000,00 zł.

b/ skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie usługami, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego,
w tym minimum:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Osoba pełniąca ww. funkcję winna posiadać:
- co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych,

Lub

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Osoba pełniąca ww. funkcję winna posiadać:
- co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych,
2) Wykonawca powinien posiadać zdolność techniczną, sytuację ekonomiczną lub finansową do wykonania zamówienia.

IV/ Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza cenowo - ofertowego /załącznik nr 1/.

2. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane /załącznik nr 2/.

3. Dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie /załącznik Wykonawcy/.

4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie usługami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /załącznik nr 3/.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji /załącznik Wykonawcy/,

6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie /załącznik Wykonawcy/,

Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem podpisać i opatrzyć imienną pieczątka (przez osoby uprawnione).

UWAGA:
Zamawiający odrzuci ofertę bez jej uzupełniania jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków określonych w pkt. III ppkt. 1 Zapytania ofertowego, oraz nie dołączy wszystkich dokumentów wymaganych w pkt IV.
V/ Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@powiat-zyrardowski.pl
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

VII/ Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia ,,formularza cenowo - ofertowego" określenia w nim ceny oferty netto, podatku VAT, ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

3. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaje określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

VIII/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej zaoferowanej cenie.

IX/ Informacje o formalnościach.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

X/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przekazana Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienie.

Uwagi:
XI/ Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Żyrardowski, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów.
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jaromir Dylewski, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, tel. 46 855-37-17, e-mail: ,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie na: Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych dla zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu" w formie elektronicznej i papierowej.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w Powiecie Żyrardowskim.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami wynikającymi z zapytania ofertowego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.