Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYMIANA WYMURÓWEK PIECÓW WYDZIAŁU ODLEWNI

Przedmiot:

WYMIANA WYMURÓWEK PIECÓW WYDZIAŁU ODLEWNI

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A
ul. Metalowców 6
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. (+48 32) 330-63-40
oferty@wmn.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
WYMIANA WYMURÓWEK PIECÓW WYDZIAŁU ODLEWNI W 2020 ROKU
W trybie przetargu nieograniczonego
IV. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wymurówek pieców Wydziału Odlewni w 2020r obejmująca swoim zakresem robociznę, dobór i zakup mas, betonów i innych materiałów

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2019r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego: WMN ,,Łabędy" S.A., 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6. Otwarcie ofert i dalsze prace Komisji nie są jawne. Nadesłane oferty stanowią tajemnicę handlową spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Składanie ofert:
Oferty należy składać:
wysłać na adres email: oferty@wmn.com.pl w temacie należy podać ,,Wymiana wymurówek pieców Wydziału Odlewni" w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz. 09:00.
W siedzibie Zamawiającego, Walcownia Metali Nieżelaznych ,,Łabędy" S.A. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice w zaklejonej, nieprzejrzystej, opieczętowanej kopercie opisanej ,,Wymiana wymurówek pieców Wydziału Odlewni" w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz. 09:00.
W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki.
W przypadku otrzymania ofert po terminie składania ofert, Zamawiający zwróci ofertę bez otwierania.
Niespełnienie powyższych wymagań powoduje wykluczenie oferty bez jej rozpatrywania.

Miejsce i termin realizacji:
V. Terminy wykonania umowy
Rok 2020 wg załączonego Planu remontów pieców w 2020 roku (Załącznik nr 1).

Wymagania:
I. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i sporządzić w języku polskim oraz powinna odpowiadać treści istotnych warunków zamówienia opisanych w poniższym dokumencie.
2. Oferta musi być podpisana prze osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji.
3. Ofertę należy wysłać e-mailem lub złożyć w zaklejonej kopercie (wg punktu nr XI). Na kopercie należy podać nazwę oraz adres Wykonawcy aby można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że została złożona po terminie wraz z opisem: ,,Wymiana wymurówek pieców Wydziału Odlewni" do dnia 13.12.2019 r godz. 09.00.
4. Wszelkie koszty uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
II. Warunki konieczne stawiane Wykonawcom i ich dokumentowanie.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania niniejszego zamówienia; Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się listą potwierdzonych realizacji lub referencjami.
2. Dostarczenie w formie i terminie opisanym w pkt. I oferty i dokumentów o których mowa w pkt. III, w terminie opisanym w pkt. XI.
Uwaga: Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymagań warunków koniecznych oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.
III. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań warunków:
1. Oferta zawierająca:
a) Wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 (Projekt umowy),
b) Okres gwarancji,
c) Warunki płatności,
d) Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy,
2. Zaświadczenie o nadaniu NIP.
3. Zaświadczenie o nadaniu REGON.
4. Aktualny wpis do rejestru tj. wpis wydany nie wcześniej jak 3 miesiące przed terminem składania ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamiennie za dokumenty podane w pkt. 2; 3; 4; aktualnego wypisu z CEIDG.
6. Oświadczenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz że nie toczy się wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe (załącznik nr 7).
7. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy (załącznik nr 7).
...Wszystkie kserokopie i odpisy wyżej wymienionych dokumentów muszą być ...poświadczone za zgodnością z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem wykluczenia oferty przez Komisję.
VII. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy, oraz wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
Projekt umowy stanowi załącznik nr 6. Umowa stanowi istotny warunek zamówienia.
VIII. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych i równorzędnych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne piece.
IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty Wynagrodzenie netto wg pkt. III 1 a) SIWZ.
X. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą Rozliczenia będą prowadzone w PLN lub EUR w formie przelewu. Preferowany termin płatności to minimum 30 dni.
XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ Wszelkie pytania dot. SIWZ należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wmn@wmn.com.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać ,,Wymiana wymurówek pieców Wydziału Odlewni". Odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.wmn.com.pl. w zakładce ,,przetargi".
XIII. Terminy, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Otwarcie ofert i ocena formalna zostanie dokonana Komisyjnie.
XVII. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie Zamówienia
Zobowiązanie takie zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 6).
XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielanie zamówienia Decyzje Komisji Przetargowej są ostateczne.
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zobowiązane są do podpisania umowy w terminie 5 dni od zawiadomienia o pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania i dostarczeniu projektu umowy chyba, że Zamawiający wyrazi pisemnie zgodę na przedłużenie terminu. W przypadku nie podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
XX. Inne WMN ,,Łabędy" S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami. WMN ,,Łabędy" S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Uwagi:
VI. Kryteria i sposób oceny składanych ofert
Wszystkie oferty będą oceniane indywidualnie z uwzględnieniem cen, okresu gwarancji oraz materiałów.

Kontakt:
XVI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami
- Do czasu otwarcia ofert kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: wmn@wmn.com.pl
- Po otwarciu ofert Przewodniczący i Sekretarz Komisji Przetargowej.
- Na etapie zawierania umowy Zarząd.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.