Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem
ul. Kasprowicza 35c
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
Tel.: +48 182025614, Faks: +48 182025621
przetargi@sewik.com.pl
https://www.platformazakupowa.pl/
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem.

Numer referencyjny: 13S/Projekt/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem. W oparciu o zweryfikowaną i zaktualizowaną, a następnie zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję z lutego 2017 r. pn.: ,,Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem" z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320 wraz z zaprojektowaniem hali hermetycznej na odbiór ścieków dowożonych nie ujętej w wyżej wymienionej koncepcji.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako ,,Platforma") pod adresem: platformazakupowa.pl - ID postępowania 279860.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem. W oparciu o zweryfikowaną i zaktualizowaną, a następnie zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję z lutego 2017 r. pn.: ,,Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem" z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320 wraz z zaprojektowaniem hali hermetycznej na odbiór ścieków dowożonych nie ujętej w wyżej wymienionej koncepcji.

2.Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

2.1. ETAP I - W terminie sześciu tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego wykonania weryfikacji i aktualizacji przez Wykonawcę posiadanej przez Zamawiającego koncepcji z lutego 2017 r. pn.: ,,Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem" z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320., o dane wyjściowe do projektowania.

2.1.1.Wykonaną weryfikacje i aktualizacje przez Wykonawcę posiadanej przez Zamawiającego koncepcji z lutego 2017 r. pn.: ,,Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem" z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320., o dane wyjściowe do projektowania. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej (zszytą w sposób trwały) oraz w wersji cyfrowej: rysunki w formacie DWG (AutoCad), część opisowa w formacie DOC (MS Word) oraz całość formacie PDF.

2.1.2.Wykonana przez Wykonawcę weryfikacja i aktualizacja o dane wyjściowe do projektowania ,,Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem" z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320., podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od przedłożenia nowej zweryfikowanej i zaktualizowanej ,,Koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem". Weryfikacja i aktualizacja koncepcji muszą uwzględniać cele zawarte w pkt. 2.3.2.2 SIWZ.

3.Etap II - zakresie etapu II Wykonawca przystępuję do opracowania projektów budowalnych, wykonawczych oraz branżowych, jak również uzyskania niezbędnych warunków, decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń, w oparciu o zweryfikowaną i zaktualizowaną (zgodnie z pkt. 2.3.1.1 powyżej) ,,Koncepcje przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem" z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320. wraz z zaprojektowaniem hali hermetycznej na odbiór ścieków dowożonych nie ujętej w wyżej wymienionej koncepcji.

4.Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji. Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie branże przez Wykonawcę zgodnie z prawem budowlanym.

Zamawiający Informuje, Że Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ dostępnej zarówno na stronie internetowej Zamawiającego: www.sewk.com.pl jak i na Platformie Zakupowej https://platformazakupowa.pl, ID postępowania na platformie zakupowej: 279860.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako ,,Platforma") pod adresem: platformazakupowa.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja zespołu wskazanego do realizacji zamówienia (O) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu (D) / Waga: 25
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2020
Koniec: 03/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż ze względu na brak możliwości zaznaczenia w sekcji II.2.7 ogłoszenia tylko daty zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający wskazał przewidywaną datę podpisania umowy. Termin opracowania dokumentacji projektowej: do dnia 03.07.2021 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

CPV: 71320000, 71000000, 71320000

Dokument nr: 567779-2019, 13S/Projekt/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 14 stycznia 2020 roku do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2020 roku, o godzinie 12:15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Spółki SEWiK ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane, Sala Konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/03/2020

Kontakt:
Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792,
ul. Kasprowicza 35c
Zakopane
Kod NUTS: PL21
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wałęga
E-mail: przetargi@sewik.com.pl
Tel.: +48 182025614
Faks: +48 182025621

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.