Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
627z dziś
4108z ostatnich 7 dni
15468z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie ruchu, usuwanie awarii, usterek oraz prace przeglądowe i konserwacyjne...

Przedmiot:

Utrzymanie ruchu, usuwanie awarii, usterek oraz prace przeglądowe i konserwacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
Marcin.Czaplak@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=445904
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie ruchu, usuwanie awarii, usterek oraz prace przeglądowe i konserwacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na Wydziale Pieców Szybowych w obiektach Przygotowania Wsadu, Huty Miedzi Legnica.
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
usług utrzymania ruchu, usuwanie awarii, usterek oraz wykonywanie prac
przeglądowych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na
Wydziale Pieców Szybowych w obiektach Przygotowania Wsadu, Huty Miedzi Legnica.
2. Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres Przedmiotu Umowy
zawarty w Załączniku Nr 3 do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy.
3. Wykonawcy zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia mogą również uzyskać
dodatkowe informacje podczas wizji lokalnej która zostanie zorganizowana w Hucie
Miedzi Legnica w dniu 6.12.2019 r. o godz. 11:00. Informacja ze spotkania będzie
przekazana drogą elektroniczną w SWZ.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w wizji do dnia 5.12.2019r godz. 10:00.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane Wykonawcy tj. : nr telefonu,
imię i nazwisko, PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć
w spotkaniu (maksymalnie 3 osoby). Powyższe informacje, wraz z zeskanowanym
oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ należy
przesłać Organizatorowi postępowania poprzez SWZ (jako pytanie do Zamawiającego).
Oryginał oświadczenia w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska
Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej - Curie 54A, 59-301 Lubin (na kopercie należy wpisać:
postępowanie nr: JGHL/TER/19/73530 oświadczenie o zachowaniu poufności. Skierować
do Marcina Czaplaka Wydział ZZe).
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć
dokument potwierdzający ww. upoważnienie - KRS, pełnomocnictwo itp).
Organizator postępowania na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle do Wykonawcy
zwrotną informację, która będzie zawierała dane: imię i nazwisko, nr telefonu osoby
organizującej spotkanie wraz z informacją o miejscu zbiórki.
Po spotkaniu zostanie sporządzona notatka służbowa, a jej treść zostanie udostępniona
/ opublikowana przez Organizatora postępowania.
UWAGA!
W trakcie wizji lokalnej Wykonawca zostanie zapoznany min. ze specyfiką zakresu prac
oraz istniejącą i dostępną w rejonie wykonywania przedmiotu zamówienia infrastrukturą
umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, dodatkową
dokumentacją techniczną dostępną w O/HML, a także z Instrukcjami i Zasadami
obowiązującymi przy realizacji prac na terenie O/HML.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z faktu nieskorzystania przez niego
z udziału w wyżej wymienionym spotkaniu.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony oraz podpisany załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
(oryginał należy przesłać pocztą na wskazany w SIWZ adres),
b) Kartę wykonawcy - załącznik nr 5 do SIWZ.
c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ - zgodnie
z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
d) Wykaz podmiotów powiązanych - załącznik nr 9 do SIWZ,
5. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie
umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
Grupa asortymentowa B0206 - Konserwacje i naprawy
E01 - Energia elektryczna
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGHL/TER/19/73530

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=445904

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-12-16 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-12-09 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=445904

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o
których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których
otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN (słownie
złotych: jeden milion złotych). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki
ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 31.12.2020 r.
Po tym okresie Wykonawca dostarczać będzie nowe polisy na każdy rok
obowiązywania umowy tj. rok 2021 i rok 2022 zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do
SIWZ - Projektu Umowy.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do
oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGHL/TER/19/73530
zobowiązujemy się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC
nr................ z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę
zgodną z pkt III ppkt 2 f) SIWZ z terminem ważności do dnia 31.12.2020 r.; w
przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną - w
wysokości 15% wartości umowy".
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez
towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31.12.2020 r.
g) dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadanie potencjału techniczno -
organizacyjnego, przez co Zamawiający rozumie w szczególności:
? oświadczenie potwierdzające posiadanie przez nadzorującego zespół
pracowników:
- elektroenergetycznego świadectwa kwalifikacyjnego dozoru - Grupy 1 w
zakresie: konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dla
urządzeń, instalacji i sieci: pkt. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828);
- minimalnie dwa lata praktyki na stanowisku dozoru;
? oświadczenie potwierdzające posiadanie przez zespół pracowników uprawnień
(minimum dwie osoby):
- elektroenergetycznego świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji - Grupy 1 w
zakresie: konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dla
urządzeń, instalacji i sieci: pkt. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828);
- innych uprawnień z zakresu wykonywanych robót elektromontażowych
(zalecane);
Wzór wykazów stanowi załącznik nr 8A do SIWZ.
? pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie sprzętu
o parametrach niezbędnych do wykonania zakresu umowy zgodnie
z załącznikiem nr 9 do projektu umowy - Wykonawca przedstawi na wniosek
Zamawiającego aktualne świadectwa uwierzytelnienia przyrządów pomiarowych
(zgodnie z Prawem o miarach Dz. U. 2001 nr 63 poz. 636),
? pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie prace związane
z wykonywaniem niniejszego zadania będą wykonywane wg zasad i trybu
określonego w instrukcjach: TM/I/6 pn. "Prowadzenie prac remontowych,
serwisowych i inwestycyjnych na terenie Huty Miedzi Legnica przez firmy
zewnętrzne", DB/I/01 pn.: ,,Instrukcja ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy dla
pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica",
HML/DB/I/06 ,,Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Hucie Miedzi Legnica"
oraz HML/TE-TEE/I/01 ,,Instrukcja bezpiecznej pracy przy urządzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych" stanowiących załączniki do projektu umowy.
Ww. instrukcje zostaną przekazane przez Operatora postępowania, po
wcześniejszej konsultacji telefonicznej i dostarczeniu wypełnionego
Załącznika Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności.
? pisemne oświadczenie, iż Wykonawca podczas realizacji zadania nie będzie bez
pisemnej zgody Zamawiającego zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników
KGHM Polska Miedź S.A. do wykonywania zadania pod rygorem odstąpienia ze
skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji w przypadku
stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar
i żądania odszkodowania,
? wykaz (zgodnie z Załącznikiem Nr 8B do SIWZ) posiadanego przez Wykonawcę
co najmniej 3 letniego doświadczenia z zakresu wykonywania prac serwisowych
sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w KGHM lub przemyśle
potwierdzone przynajmniej jedną referencją z okresu ostatnich 6 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie tj.
referencje (protokoły odbioru zrealizowanych robót załączane do ofert, nie będą
brane pod uwagę jako dokument stanowiący o referencjach).
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z projektem umowy wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Marcin
Nazwisko: Czaplak
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Marcin.Czaplak@kghm.com

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.