Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
397z dziś
4218z ostatnich 7 dni
16326z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Nałęczów
al. Lipowa 3
24-150 Nałęczów
powiat: puławski
tel. 815 014 500, faks 815 014 500
um@naleczow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Nałęczów
Wadium: 20000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w miejscowości Nałęczów od km 0+000 do km 0+476,55
Przedmiotem zamówienia zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w miejscowości Nałęczów od km 0+000 do km 0+476,55" są roboty budowlane polegające w szczególności na przebudowie ul. Polnej w Nałęczowie wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 830, w tym wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika, opaski i zjazdów na posesje. Drogę zaprojektowano w parametrach kl. tech."L", prędkość projektowa Vp = 30km/h, kat. ruchu KR-3, obciążeniu -100kN, o przekroju: ulicznym i półulicznym, w krawężniku, o szerokości jezdni 6,00 m, nawierzchni bitumicznej, chodnikiem po stronie lewej na całym odcinku o szerokości 2,50 m. Na odcinku od ul. Lipowej do ul. G. Wójcika zaprojektowano po stronie prawej opaskę o szer. 0,85 m. Na skrzyżowaniach dróg - ulic zaprojektowano przejścia dla pieszych. Na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania krawężnik wtopiony. Zakres obejmuje w szczególności następujące roboty: 1) wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00 m, 2) wykonanie konstrukcji chodnika po stronie lewej o nawierzchni z koski brukowej betonowej o szerokości 2,50 m, 3) wykonanie konstrukcji opaski po stronie prawej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 0,85 m, 4) wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje po stronie lewej i prawej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,00 m i długości zmiennej ( do granicy pasa drogowego). 5) wbudowanie krawężników na ławie betonowej z oporem wystające (na przejściu dla pieszych wtopione), 6) zabezpieczenie rurami osłonowymi kabli energetycznych i telefonicznych, 7) obsianie trawą pobocza i zieleńców 8) opracowanie czasowej organizacji ruchu dla przedmiotu umowy (organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania i odbioru robót) wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniem przez odpowiednie organy (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot niniejszego zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ, natomiast ilości poszczególnych robót określono w przedmiarze robót

CPV: 45233000-9,45233220-7,45200000-9,45230000-8

Dokument nr: 630286-N-2019, IZ.271.32.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w języku polskim
Adres:
Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: a) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 400000,00 zł brutto; b) osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.