Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie spękań ścian oraz remont piwnicy, schodów i posadzki

Przedmiot:

Usunięcie spękań ścian oraz remont piwnicy, schodów i posadzki

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o
Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
tel. (74) 84 49 411, fax (74) 66 22 964
zgm@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usunięcie spękań ścian oraz remont piwnicy, schodów i posadzki w budynku przy ul. Traugutta 8 w Boguszowie-Gorcach
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących wykonanie usunięcia spękań ścian wraz z remontem piwnicy oraz remontem schodów i posadzki w budynku przy ul. Traugutta 8 w Boguszowie-Gorcach
2. Szczegółowo zakres prac opisuje projekt budowlany Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do Zapytania Ofertowego

Dokument nr: L.Dz..TT/5905 /2019

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2019r. o godz. 11,05 w siedzibie zamawiającego

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2019r. do godziny 11.00, w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, sekretariat, pok nr 8
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.

3. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o. o. w Boguszowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący: "Oferta na naprawę spękań ścian oraz remont piwnicy, schodów i posadzki w budynku przy ul. Traugutta 8 w Boguszowie-Gorcach"
4. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
5. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin i miejsce wykonania zamówieni
1. Termin wykonania robót budowlanych: 2019r. / 2020r.
2. Miejsce wykonania: Boguszów-Gorce, ul. Traugutta 8

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
o zapoznanie się z zakresem robót określonych w projekcie budowlanym, STWiOR oraz przedmiarach robót.
o Zaleca się oględziny miejsca robót celem uzyskania wszelkich informacji przydatnych do przygotowania oferty; która zagwarantuje należyte wykonanie zadania, będzie zgodna z warunkami technicznymi.
o ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
o cena ofertowa jest wiążąca - ostateczna
3. Opis sposobu obliczenia cen:
>> Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny robót netto i brutto, (formularz oferty - załącznik nr 1)
o Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
o Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ( należy uwzględnić podatek na roboty wewnętrzne -8% VAT i zewnętrzne - 23% VAT)
o W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia, także te nie ujęte w przedmiarze robót takie jak: projekt zmiany organizacji ruchu, opinia / ekspertyza kominiarska
o Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogi / chodnika i ewentualnym wykonaniem projektu organizacji ruchu (jeżeli istnieje konieczność zajęcia pasa i wykonania projektu organizacji ruchu) należy odpowiednio skalkulować i wliczyć w cenę ofertową,
Wspólnota Mieszkaniowa ponosi ewentualne koszty pracy rusztowania, tylko za czas wskazany w przedmiarze robót / ofercie.
o Parametry oferowanych materiałów muszą spełniać wymagania zawarte w projekcie, STWiOR oraz w przedmiarach robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego {dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów niż proponowane w w/w załącznikach pod warunkiem, że są one równoważne / nie gorsze)
o Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania zmian w pozycjach przedmiaru (z wyjątkiem producentów na zasadach j.w.). Wszefkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w przedmiarze, konieczności wykonania prac nie objętych przedmiarem i zapytaniem ofertowym, propozycje zastosowania materiałów o parametrach innych niż zawarte w przedmiarze nafeży umieścić w oświadczeniu -załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
o Wymagania i informacje dotyczące zakresu robót opisane są przedmiarem robót
o Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Traugutta 8 wybierze najkorzystniejszą dla siebie ofertę spośród wszystkich prawidłowo sporządzonych i złożonych w terminie ofert.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a. formularz propozycji cenowej - zał. 1
b. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadający przedmiotowi zamówienia
c. szczegółowy kosztorys ofertowy
d. oświadczenia- wg zał. 2 i 3
e. oświadczenie wg zał. 4 o zgodności proponowanych materiałów
f. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
g. wykaz wykonanych robót wg zał. 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
o co najmniej 3-ch robót obejmujących zakresem naprawę spękań ścian budynku
h. wykaz osób biorących udział w zamówieniu - zał. nr 6 w szczególności:
* kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień,
W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów z wykonawcami, jak również negocjacji.
W przypadku zaproponowania materiałów gorszej jakości / o gorszych parametrach niż wymagane w specyfikacji i przedmiarze robót oferta zostanie odrzucona.
W przypadku wprowadzenia do przedmiaru robót zmian mających niekorzystny wpływ na jakość wykonania zamówienia zamawiający odrzuci ofertę
Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
12. Podpisanie umowy
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.

Uwagi:
11. Należy zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
(C) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Tel. 74 84 49 411, adres e-mail: zgm@boguszow.com.pl e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), daiej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
H w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; H posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *ł;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d tub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: Grażyna Bardzik - w sprawie stanu formalno - prawnego nieruchomości: tel.074/84-49-411 wew. 23 Daria Wołk-Łaniewska tel.074/84-49-411 wew.49 e-mail: dwolk@boguszow.com.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym ZGM sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach tel.074/84-49-411 wew.33

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.