Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Bielawie
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
tel.: 74 83-34-255 fax: 74 83-35-838
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej położonej
na działce nr 558/13 o. Fabryczna o długości ok. 205 m.
W imieniu Gminy Bielawa zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi
gminnej położonej na działce nr 558/13 o. Fabryczna na długości ok. 205 m".
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
postępowanie nie podlega ustawie Pzp.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje:
1. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej
2. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej w zakresie oświetlenia
ulicznego,
3. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej w zakresie odwodnienia
pasa drogowego z wyprowadzeniem przykanalików dla przyłączenia właścicieli nieruchomości,
4. wykonanie przedmiaru robót dla poszczególnych branż w rozbiciu na działy. Przedmiary poszczególnych
elementów należy przedstawić w formie szczegółowej, jako suma działań składających
się na końcowy wynik (np. dla powierzchni chodnika długość chodnika pomiędzy zjazdami
- skrzyżowaniami, pomnożona przez szerokość), z możliwością lokalizacji podanych poszczególnych
wymiarów na rysunku,
5. opracowanie kosztorysów inwestorskich w układzie branżowym jako oddzielne opracowania
dla poszczególnych rodzajów robót,
6. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
7. uzyskanie aktualnych map i podkładów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii, uzgodnień,
decyzji administracyjnych, pozwoleń,
8. uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji,
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
projektowej - w wersji papierowej i elektronicznej:
a) Wersja papierowa powinna zawierać:
? projekt budowlany - 6 egz.,
? projekt wykonawczy - 4 egz.,
? kosztorys inwestorski - 2 egz.,
? przedmiar robót - 2 egz.,
? Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz.

Dokument nr: IZ.271.63.2019.2.AJ

Składanie ofert:
5. Termin składania ofert
Oferty w zamkniętych opakowaniach/kopertach i opisane:
Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi gminnej działka nr 558/13 o.
Fabryczna. Nie otwierać przed dniem 09 grudnia 2019 r. godz. 10:30
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielawie, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, w pokoju nr 1
lub dostarczyć za pomocą poczty kurierskiej lub operatora pocztowego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09 grudnia 2019 r. do godziny 09:00.
W celu wprowadzenia oferty do rejestru korespondencji przychodzącej Urzędu Miejskiego,
opakowanie/kopertę należy oznakować pieczątką Wykonawcy.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą otwierane i zostaną zwrócone
Wykonawcy bez otwierania, po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia 15 marca 2020 r. Wykonanie dokumentacji w krótszym
terminie będzie punktowane przez Zamawiającego

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
(stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)
Zamawiający nie stawia specjalnych warunków Wykonawcom, których zaprasza do złożenia
oferty.
3. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria przy wyborze najkorzystniejszej oferty
i ich wagach punktowych
cena - WC - 80 punktów
termin wykonania - WT - 20 punktów
4. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert
4a Cena:
Co= cenanajniższa z ewszystkich ważnych ofert
cenabadanej oferty
xWc
4b Termin wykonania
To= najkrótszy zaoferowany terminwykonania spośród złożonychważnychofert
zaproponowany terminwykonania
xWT
4c Ilość punktów przyznanych badanej ofercie ,,i"
Pi = Ci + Ti
7. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
Z uwagi na krótki okres realizacji, Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie.
8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość
przewiduje
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych
9. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.