Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych

Przedmiot:

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy
Tuszów Narodowy 225
39-332 Tuszów Narodowy
powiat: mielecki
Tel.: +48 177743720, Faks: +48 177743721
gmina@tuszownarodowy.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tuszów Narodowy
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gmin Tuszów Narodowy i Mielec

Numer referencyjny: DKP.271.17.2019
II.1.2)Główny kod CPV
42511110
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gmin Tuszów Narodowy i Mielec, która jest realizowana w ramach projektu ,,Eko-energia w gminach: Tuszów Narodowy - Mielec".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000
45330000
45332200
42511100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Tuszów Narodowy i Mielec, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gmin Tuszów Narodowy i Mielec, która jest realizowana w ramach projektu ,,Eko-energia w gminach: Tuszów Narodowy - Mielec".

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmujące w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 151 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO, w tym:

a) w gminie Tuszów Narodowy (łącznie 101 szt.):

-- 20 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 2 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,

-- 77 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 3 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,

-- 1 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 3 kW montowana w budynku gospodarczym osoby fizycznej,

-- 3 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 10 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych;

b) w gminie Mielec (łącznie 50 szt.):

-- 1 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 2 kW,

-- 2 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 3 kW,

-- 40 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 4 kW,

-- 5 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 12 kW,

-- 2 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 16 kW;

2) montaż kanałów powietrznych;

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z.w.;

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego;

5) instalacja układu sterującego;

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji;

7) napełnienie instalacji;

8) uruchomienie instalacji;

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c.w.u. i c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom;

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ (pompa do CWU) i załączniku nr 1b do SIWZ (pompa do CWU i CO) oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w:

3.1. załączniku nr 1a do SIWZ (pompy ciepła do CWU);

3.2. załączniku nr 1b do SIWZ (pompy ciepła do CWU i CO).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik COP wg PN-EN 16147:2017-04 lub równoważnej (dla pomp c.w.u.) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik COP przy A7/W35 wg PN-EN 14511 lub równoważnej (dla pomp c.o. i c.w.u.) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Eko-energia w gminach: Tuszów Narodowy - Mielec", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

CPV: 42511110

Dokument nr: 568615-2019, DKP.271.17.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy, POLSKA, pok. nr 10.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tuszownarodowy.biuletyn.net

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Tuszów Narodowy i Mielec, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Tuszów Narodowy
Tuszów Narodowy 225
Tuszów Narodowy
Kod NUTS: PL82
39-332
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Niedbała
E-mail: gmina@tuszownarodowy.pl
Tel.: +48 177743720
Faks: +48 177743721

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.