Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa stacji do oczyszczania wody

Przedmiot:

Dostawa stacji do oczyszczania wody

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
powiat: Katowice
tel.: 32/359 13 63 fax: 32/359 20 37
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych o wartości wyższej niż 20 000 PLN do 30 000 euro p.n.:
,,Dostawa stacji do oczyszczania wody"
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Stacja do oczyszczania - 1 szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych wyżej. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte określenia wskazujące znaki towarowe, patent, symbol, producenta lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne". Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego oraz winien przedstawić dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.

CPV: 42912330-4

Dokument nr: 123134 / 2019

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019r. do godz. 10:30

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki pok. 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice w terminie do dnia 10.12.2019r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce i termin realizacji:
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od daty zawarcia umowy
2) Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

Wymagania:
2. Podstawa prawna.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia, którego wartość jest większa niż 20 000 PLN i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (poniżej 30 000 euro), załącznika nr 1 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UŚ nr 24 z dnia 26 lutego 2018 r. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.
4. Warunki realizacji zamówienia.
3) Termin gwarancji: min. 12 miesięcy
4) Pozostałe realizacji zamówienia: a) Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz, dr Katarzyna Malarz, Agnieszka Szlesińska.
5) Warunki płatności:
Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury Vat.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów oceny ofert.
Kryterium - Cena. Waga kryterium - 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko: jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej.
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat:
- ceny i wartości netto,
- ceny i wartości brutto,
- termin realizacji,
- termin płatności faktury VAT,
- cena winna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- symbolu i producenta oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z opisem technicznym urządzenia,
- cena winna zawierać wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz dostarczeniem i ubezpieczeniem podczas transportu przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszt jego rozładunku, wniesienia do miejsca użytkowania wskazanego w Umowie, a także podatki, opłaty i inne należności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej:
Nazwa i adres Wykonawcy
,,Dostawa stacji do oczyszczania wody"
Nr sprawy: 123134 / 2019"
Nie otwierać przed dniem 10.12.2019r. godz. 10:30
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
5) Cena winna być wyrażona w polskich złotych; w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
? kopie stosownego pełnomocnictwa - w przypadku podpisywania umowy przez osoby inne niż wymienione w dokumencie powyższym jako upoważnione do reprezentacji. Pełnomocnictwo (przed podpisaniem umowy) winno być dostarczone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kserokopii - firma
? w przypadku konsorcjum - prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo oraz umowę
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
? kopie stosownego pełnomocnictwa - w przypadku podpisywania umowy przez osoby inne niż wymienione w dokumencie jako upoważnione do reprezentacji. Pełnomocnictwo (przed podpisaniem umowy) winno być dostarczone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kserokopii
11. Warunki zmiany zawartej umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie:
1) w zakresie zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu dostawy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. ,,siła wyższa", Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu dostawy wynikającego z oferty.
2) zmiany terminu dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
3) zmiany miejsca dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dostarczenia urządzenia w miejsce pierwotnie wskazane przez Zamawiającego wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn przez niego niezawinionych np. ,,siła wyższa";
4) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron.
5) w przypadku braku oferowanego urządzenia na rynku. Zmiana postanowień umowy może zostać dokonana tylko w zakresie oferowanego urządzenia poprzez zobowiązanie się Wykonawcy do dostarczenia innego urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
6) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kwoty o której mowa w umowie,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
12. Uwagi końcowe
1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w formie pisemnej
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji zamówienia.
3) Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie i odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
5) Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty

Kontakt:
Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki
Agnieszka Szlesińska
tel.: 32/359 13 63
fax: 32/359 20 37
e-mail: agnieszka.szlesinska@us.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.