Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa obsługa robót ziemnych

Przedmiot:

Kompleksowa obsługa robót ziemnych

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
ul. Łąkowa 16H
42-622 Orzech
powiat: tarnogórski
tel. 32 284 46 17, faks -
dawidzedel@o2.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Orzech
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa obsługa robót ziemnych na terenie Gminy Świerklaniec
Przedmiotem zamówienia jest: a) Świadczenie usług koparko-ładowarką oraz minikoparką przy awariach oraz pracach planowanych przez ZWiK Świerklaniec (1Rg); b) Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowawczym o ładowności do 5 ton wraz z kierowcą przy awariach oraz pracach planowanych przez ZWiK Świerklaniec (1 Rg); c) Sukcesywna dostawa piasku pozaklasowego (1 tona); 1.1. Przewidywana ilość godzin pracy koparki: ok. 500 godzin., 1.2. Przewidywana ilość piasku: ok. 300 ton, 1.3. Zamawiający zastrzega, że powyższy zakres stanowi wyłącznie szacunek i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 1.4. Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości. 1.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 1.6. Wymagania techniczne i wyposażenie koparko-ładowarki: - moc powyżej 80 KM, - pojemność łyżki podstawowej szerokości 60 cm - powyżej 0,3 m3, - głębokość kopania - powyżej 4 m, - pojemność łyżki ładowarki - minimum 1,2 m3, - wysokość załadunku - powyżej 2m, - łyżki do wąskich wykopów (0,4m) i do skarpowania (1,2-1,8m), - konieczne jest dopuszczenie do poruszania się koparko-ładowarki po drogach publicznych, - konieczne jest, aby łyżka ładowarki była wielofunkcyjna (kopanie, spychanie, rozścielanie, wyrównywanie, przewóz materiałów), bez konieczności wymiany osprzętu. 1.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi w terminie nie późniejszym niż: - 24 godziny od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego konieczności rozpoczęcia realizacji zadania przy wykonywaniu planowanych zadań, - 2 godziny od zgłoszenia w przypadku robót prowadzonych przy awariach. 1.8. Dostawa piasku w każdej ilości będzie odbywać się w ciągu 2 godzin (w przypadku awarii), 24 godzin (w przypadku planowanych zadań) od momentu zgłoszenia (telefon). Transport i rozładunek następować będzie bezpośrednio na terenie budowy lub awarii. 1.9. Wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie krajów Unii Europejskiej i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie kruszyw, materiałów i surowców do obrotu - jednorazowo przy złożeniu oferty. 1.10. Czas pracy sprzętu wraz z operatorem będzie liczony od momentu przybycia na miejsce awarii/planowanych prac wskazane przez Zamawiającego do momentu zakończenia pracy. Koszt dojazdu na miejsce awarii i powrotu ponosi Wykonawca

CPV: 45520000-8,14210000-6

Dokument nr: 630861-N-2019, PN/7/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zwikswierklaniec.naszbip.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.1. lit b SIWZ jeżeli wykaże, że: a) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 roboty budowlane związane z pracami przy budowie sieci wod.- kan. o długości minimum 250 m każda oraz prac związanych z usuwaniem awarii wod. kan. gaz. w terenie uzbrojonym w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, energetyczne w ilości co najmniej 60 szt. (załącznik nr 4) b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 5 ) c) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 6 )
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI ust. 4 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, niekrótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj. a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający (ZWiK Świerklaniec) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. c) wykazu sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktur 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.