Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup drobnych elementów systemu

Przedmiot:

Zakup drobnych elementów systemu

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW INNOWACJE SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Paderewskiego 41
40-282 Katowice
powiat: Katowice
32/3570952
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220702
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: ,,System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym" z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Serwomechanizmy cyfrowe Zadanie nr 2 - Anteny omnikierunkowe Zadanie nr 3 - Wtyki serwomechanizmu Zadanie nr 4 - Kable silikonowe. Nr sprawy: 33/2019/BK/AutoInvent
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu, na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.
Serwomechanizmy cyfrowe
Anteny omnikierunkowe
Wtyki serwomechanizmu
Kable silikonowe
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu, na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.
Serwomechanizmy cyfrowe
Anteny omnikierunkowe
Wtyki serwomechanizmu
Kable silikonowe
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na 4 zadania:
Zadanie nr 1 - Serwomechanizmy cyfrowe
Zadanie nr 2 - Anteny omnikierunkowe
Zadanie nr 3 - Wtyki serwomechanizmu
Zadanie nr 4 - Kable silikonowe
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3 i 4 zawiera załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d do Zapytania ofertowego - ,,Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia".
31300000-9

CPV: 31300000-9

Dokument nr: 1220702, 33/2019/BK/AutoInvent

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 10-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019 r. do godziny 9:00.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność.
4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania Zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę stanowią:
1) wypełniony i podpisany ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) wypełniony i podpisany odpowiednio dla Zadania, na które Wykonawca składa ofertę ,,Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia" - odpowiednio załącznik nr 2a, 2b, 2c i 2d do Zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych -- załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
4) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika,
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium - cena,
a) waga kryterium 100%.
b) oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:
C min
Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100 x 100%,
C i
gdzie:
C min - oferta z najniższą ceną
C i - cena ocenianej oferty
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający odrzuci ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz gdy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdz. III ust. 2 Zapytania ofertowego
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
w przypadku gdy Wykonawca będzie z Zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Wymagana forma złożenia oświadczenia - oryginał.
W przypadku nie złożenia do oferty w/w oświadczenia Wykonawca będzie podlegać wykluczeniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, ma zostać wykazane przez każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
JSW INNOWACJE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Ignacego Paderewskiego 41
40-282 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
(32) 357 09 85
NIP
9541026027
Tytuł projektu
System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym.
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0231/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Sobieraj
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32/3570952

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.