Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
365z dziś
4280z ostatnich 7 dni
15368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zabrze Wydział Inwestycji i Remontów
, ul. Powstańców Śl. 5-7
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel./fax: 32 37 33 517
kekert@um.zabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonania zamówienia pn:
,,Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego"- w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie n/w robót budowlanych
b) Zakres prac budowlanych obejmuje między innymi:
prace rozbiórkowe i przygotowawcze
roboty ziemne
fundament
roboty montażowe - kabina
przyłącze wodociągowe
przyłącze kanalizacyjne
roboty elektryczne
montaż tablicy informacyjnej o realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres obowiązków opisany jest w załączonym wzorze umowy.

Otwarcie ofert: otwarcie 17.12.2019 r. godz.1015.

Składanie ofert:
Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:
a) Urząd Miejski w Zabrzu
b) Wydział Inwestycji i Remontów, zgodna z pkt I Zapytania ofertowego
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, pok.204

c) ,,Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego"- w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
d) Nazwę i dokładny adres Wykonawcy
e) Napis o treści:" Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert"
3. Termin składania ofert: do dnia 17.12.2019 r. godz.1000,

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 29.05.2020 r.

Wymagania:
V. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest:
wykazanie się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 budowy, przebudowy lub generalnego remontu obiektów małej architektury lub toalety publicznej
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty lub według takiego samego schematu (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego) i złożyć Zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:
osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. jak podano w punkcie ZAMAWIAJĄCY,
za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego jw.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
7. Oferta musi zawierać kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonych do zapytania ofertowego przedmiarów.
8. Termin związania ofertą: 60 dni.
VI. WYBÓR OFERTY
1. Złożone oferty muszą być zgodne z opisem zamówienia i warunkami zawartymi w punkcie V. "Dane dotyczące złożenia Oferty". Oferty niezgodne z w/w punktami podlegają odrzuceniu.
2. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie V.2: Termin składania ofert: do dnia 17.12.2019 r. godz.1000 - podlegają odrzuceniu.
3. Oferty przekraczające wartością równowartość kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 p.z.p., będą odrzucone.
4. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyszczególnionymi w Zapytaniu ofertowym.
5. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
6. Na etapie badania ofert Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wyjaśnienie niejasności. Zamawiający może również dokonać poprawy oczywistych omyłek i wystąpić do Wykonawcy o ich akceptację.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował n/w osobami do realizacji przedmiotu zamówienia:
Kierownik budowy branży konstrukcyjno - budowlanej
kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. upoważniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie zgodnym z zakresem zadania),

Kierownik robót branży instalacyjnej sanitarnej
kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. upoważniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie zgodnym z zakresem zadania),

Kierownik robót branży instalacyjnej elektrycznej
kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. upoważniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie zgodnym z zakresem zadania),

2. Zakres zadania inwestycyjnego opisany jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez opracowanej przez firmę PROJEKTER Pracownia Projektowa Łukasz Michalak, 45-404 Opole ul. Solidarności 28/8 - obejmującą n/w pozycje:
Projekt budowlano-wykonawczy wraz z decyzją pozwolenia na budowę nr 723/2019 z dn. 09.08.2019 r. znak: WB.6740.672.2019.KD
Przedmiary robót - stanowią materiał poglądowy
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
4. Do czasu zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do oferty Wykonawca załącza kosztorys ofertowy.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza:
kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby, potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika robót Wykonawca dostarcza przed podpisaniem umowy
w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy - projekt umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym
kopię ubezpieczenia zgodnie z par.1 ust. 8 d wzoru umowy

Uwagi:
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 100%.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", iż:
A. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
B. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH.
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych".
C. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00.
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych".
D. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
2.1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z realizacją zadań ustawowych Miasta Zabrze;
2.2. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
2.3. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
E. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedziba? w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.
F. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
G. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe i tylko w zakresie danych nieobowiązkowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
H. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
I. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
2. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
4. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
J. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.