Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac budowlanych obejmujących budowę brodów i remont drogi dojazdowej na pastwiska

Przedmiot:

Wykonanie prac budowlanych obejmujących budowę brodów i remont drogi dojazdowej na pastwiska

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Sekretariat PTOP
ul. Ciepła 17
15-471 Białystok
powiat: Białystok
telefon: 607 334 324 lub 85 664 2255.
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:
,,Budowa 6 brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pastwiska
o długości 50 metrów (HRP, Zadanie 6 )"
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych obejmujących budowę brodów, w celu zapewnienia przejazdu przez starorzecza i dojazdu do użytków rolnych oraz remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 m. Realizacja przedmiotu zamówienia służyć będzie również ochronie przyrody, w tym zachowaniu we właściwym stanie ochrony populacji ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi, poprzez optymalne kształtowanie siedlisk za pomocą ekstensywnego użytkowania gruntów rolnych. Zamówienie podzielone zostało na siedem części.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I: budowa brodu nr 1, dz. nr 943/1, 748 obr. Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski
Część II: budowa brodu nr 2, dz. nr 211/1, 731, 864 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski,
Część III: budowa brodu nr 3 dz. nr 618, 941 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski,
Część IV: budowa brodu nr 4, dz. nr 1122 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski, Część V: budowa brodu nr 5, dz. nr 1152 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski, Część VI: budowa brodu nr 6, dz. nr 710, 627 obr. Ploski gm. Bielsk Podlaski, pow. bielski, wraz z remontem drogi dojazdowej do brodu nr 6.
Część VII: remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 m na działce 864. 3. Zakres robót obejmuje: Części-VI:
1) wytyczenie projektowanych urządzeń i niwelaty pod budowle,
2) profilowanie dna cieków i starorzeczy z usunięciem namułu,
3) zabicie ścianek szczelnych oraz wykonanie krawężników,
4) wykonanie podbudowy pod płyty betonowe i podsypki z pospółki,
5) ułożenie płyt betonowych,
6) zabicie kołków wzdłuż zewnętrznego obrysu płyt,
7} wykonanie narzutu z kamienia polnego wzdłuż zewnętrznego obrysu płyt,
8) wykonanie spoin międzypłytowych zaprawą cementową,
9) betonowanie otworów w płytach,
10) wykonanie nasypów z pospółki na dojeździe do brodów,
11) remont drogi dojazdowej do brodu nr 6 (dotyczy wyłącznie części VI Zapytania). Część VII:
1) Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.
2) Remont drogi:
- wykonanie wykopów,
- wykonanie nasypów,
- wzmocnienie podłoża geosyntetykami,
- odwodnienie korpusu drogi,
- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni żwirowej,
- profilowanie i utwardzenie podłoża.
3) Pełną obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzację i dokumentację powykonawczą w ilości 3 egz.).
4. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 {Część I -VI) i nr la (Cześć VII) do niniejszego zapytania.
5. Przedmiary robót i pozwolenia administracyjne, zgodnie z którymi należy wykonać prace stanowią załącznik nr 1 (Część I - VI) i la (Cześć VII) do niniejszego zapytania.
6. Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).
7, Opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 Zamawiający dopuszcza, również stosowanie rozwiązań równoważnych opisanym.
8. Ze względu na prowadzenie prac w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ,,Dolina Górnej Narwi" (PLB200007) i obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja w Dolinie Górnej Narwi" (PLH200010) oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Narwi", roboty należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i migracji płazów, w sposób minimalizujący uciążliwość dla środowiska i chroniący istniejącą szatę roślinną.
II. Lokalizacja prac
Cześć I: bród nr 1 - dz. nr 943/1, 748 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski, Cześć II: bród nr 2 - dz. nr 211/1, 731, 864 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski,
Część III: bród nr 3 - dz. nr 618, 941 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski, Część IV: bród nr 4 - dz. nr 1122 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski, Część V: bród nr 5 - dz. nr 1152 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski, Część VI: bród nr 6 - dz. nr 710, 627 obr. Ploski gm. Bielsk Podlaski, pow. bielski. Część VII: remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 metrów - działka nr 864 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. Hajnowski.
Szczegółowe lokalizacje prac przedstawiają mapy zawarte w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 (Część I - VI) i la (Część VII) do zapytania.

CPV: 45240000-1, 45244000-9, 45233220-7

Dokument nr: WYPAS-19/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 11:00.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 17 grudnia 2019 r., do godziny 10:45 na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania._____o__
POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok
z dopiskiem:
Oferta na: ,,Budowa 6 brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 metrów (HRP. Zadanie 6)"
WYPAS-19/2019
Nie otwierać przed dniem: 17 grudnia 2019 r. godz. 11:00
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz numer
telefonu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 października 2020 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie.

Wymagania:
III. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do konsultowania z Zamawiającym prac związanych z realizacją Zamówienia oraz do prowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.
2. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego i osobą sprawującą nadzór przyrodniczy.
3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy określa wzór umowy - załącznik nr 3 (Część I - VI) i 3a (Część VII) do Zapytania.
IV. Sposób wykonania prac
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją i wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umownych.
3. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z:
a) wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie,
b) informacjami do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) instrukcjami stosowania i montażu wydanych przez producentów urządzeń, które będą zastosowane przy realizacji robót.
VI. Wadium Części-VI:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), dla każdej części osobno.
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wnoszenie wadium, jego utratę i zwrot Zamawiający będzie procedował zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20108 poz. 1986 ze zm.), dalej ,,Pzp" art. 45 i 46.
4. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1} pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Gwarancja składana przez Wykonawcę jako wadium powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3} kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o zaistnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a lub 46 ust. 5 ustawy Pzp,
6) gwarancja/poręczenie powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe,
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był
krótszy niż okres związania ofertą.
7. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240. 5211,1111 0000 4921 4273, podając na poleceniu przelewu informację: ,,Wadium do postępowania nr WYPAS-19/2019 BRODY - Część Należy wpisać odpowiedni numer części.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
2) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w sposób umożliwiający jego zwrot. Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego dokumentu.
8. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
10. Utrata wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1} odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium w Części VII zamówienia. VII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie, z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UEtj.:
1) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej {Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony ,,interesów finansowych" Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
Część VII:
e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011,5. 1).
2) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem .
własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).
Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku - nie dotyczy.
W zakresie wykazania spełnienia warunku należy przedłożyć - oświadczenie zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Część l-VI:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca przedłoży opłaconą polisę (z potwierdzeniem opłaty) lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 zł w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W zakresie wykazania spełnienia warunku należy przedłożyć - opłaconą polisę (z

potwierdzeniem opłaty), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 Polisa musi obejmować okres realizacji przedmiotu zamówienia.- W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia polisy do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
Część VII:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy.
3) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w celu spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -przedłożyć wykaz co najmniej dwóch zrealizowanych zamówień na realizację:
a) dla Części l-VI - prac z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, w zakres którego wchodziła: budowa, przebudowa, rozbudowa tub remont brodów lub budowli piętrzących tj.: zastawek, jazów lub przepustów z piętrzeniem, ze wskazaniem miejsca wykonywania prac i ich wartością.
b) dla Części VII - prac z zakresu remontu dróg, w zakres których wchodziły roboty przygotowawcze, prace główne, pełna obsługa geodezyjna.
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie są:
- poświadczenie,
inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
- w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia.
W zakresie wykazania spełnienia warunku należy przedłożyć - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów opisanych wyżej - załącznik nr 5 do zapytania.
W przypadku składania oferty na Część l-VI i VII, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dwóch odrębnych wykazów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Część 1-VI:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia - które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1186) lub uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa:
- kierownik budowy - ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-melioracyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych.
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do zapytania.
- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 6 do zapytania.
Część VII:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) formularz ofertowy z oświadczeniem, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zapytania;
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną zostanie wezwany w terminie, nie krótszym niż 5 dni, do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2) wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do zapytania. Uwaga:
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek doświadczenia Wykonawcy zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem obydwu prac wymaganych w pkt. 3 ppkt. 3 lit. a powyżej; prace nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów),
- doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże prace zakończone.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do Zapytania {dotyczy wyłącznie Części l-VI zamówienia).
4) opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia
(dotyczy wyłącznie Części l-VI zamówienia).
5. Wykonawcy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu mogą polegać na
zasobach innych podmiotów - informacje o tych podmiotach Wykonawca zamieszcza w ofercie załączając dokument innego podmiotu (załącznik nr 7),: z którego będzie wynikać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - w odniesieniu do warunków dotyczących, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga aby wskazane przez Wykonawcę inne podmioty nie podlegały wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdz. VII pkt. 1 i 2 zapytania.
6. Zobowiązanie podmiotu należy przedłożyć w formie oryginału, każda inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem nie spełnia wymogu formy pisemnej.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdz. VII pkt. 1 i 2 zapytania.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów złożenia oświadczenia, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 zapytania.
8. W przypadku nie potwierdzenia spełnienia przez podmiot warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby wykonawca powoływał się.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki . cywilnej oraz konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2} Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę" w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
VIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: na poszczególne Części od I do VII, na kilka części lub na wszystkie części.
IX. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena ofertowa brutto stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń, za wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy.
2. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót będących przedmiotem zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i udzieleniem gwarancji przy założeniu, iż celem zamówienia jest oddanie do użytkowania kompletnych budowli, zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, w tym koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz w szczególności koszty organizacji placu budowy, przygotowania do odbioru końcowego. Cena oferty powinna uwzględniać pełną obsługę geodezyjną przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzację i dokumentację powykonawczą. Dokumentacja
powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w 3 egzemplarzach.
3. Podstawą do określenia cen poszczególnych elementów, jak i ceny całkowitej oferty jest zakres robót określony w zapytaniu. W przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w ofercie wszystkich robót (prac) wynikających z zamówienia, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma on za nie dodatkowego wynagrodzenia:
4. Przedmiar robót, dołączony do ogłoszenia o zamówieniu, jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.
6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawcy zaleca się szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenie warunków jego wykonania oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
7. Wykonawcy obliczając cenę ofertową zobowiązani są uwzględnić wszystkie znane wykonawcom w dniu składnia ofert zmiany przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na wysokość kosztów wykonania zamówienia.
8. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym.
10. Omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp.
11. Wykonawca ma obowiązek sporządzić kosztorysy i w przypadku wyboru jego oferty, przekazać go zamawiającemu po podpisaniu umowy (w terminie określonym we wzorze umowy).
12. Wykonawca sporządzi kosztorysy uwzględniając wszystkie elementy zamówienia wg następujących zasad:
1) w kosztorysie należy wskazać czynniki cenotwórcze przyjęte do sporządzenia ofert: stawka R, Ko, Z, Kz;
2) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysach.
3) Zamawiający przyjmować będzie, że prawidłowo podana została cena ofertowa (jako kwota wynagrodzenia ryczałtowego), bez względu na sposób jej obliczenia (tzn. bez względu na ewentualne istniejące błędy rachunkowe lub braki w kosztorysach).
X. Kryteria i tryb oceny ofert (Część I - VII)
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) cena ofertowa brutto - 90 %
2) okres gwarancji-10%
gdzie 1% =1 pkt., oferta może uzyskać max. 100 pkt.
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według
następujących zasad:
1) w zakresie kryterium ,,cena" każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana następująca liczba punktów wg wzoru:
Cena brutto najniższej z nieodrzuconych ofert Pc = -----------........-.......---------------------------- x 90 pkt
Cena brutto ocenianej oferty
gdzie:
Pc-liczbę punktów za kryterium ,,cena"
Za kryterium doświadczenie ,,cena" oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt.
2) w zakresie kryterium ,,okres gwarancji" każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana następująca liczba punktów:
1 rok-0 pkt.
2 lata-5 pkt.
3 lata i więcej - 10 pkt.
gdzie:
Pg -liczbę punktów za kryterium ,,gwarancja" Za kryterium ,,okres gwarancji" oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów wg wzoru: P = Pc + Pg
4) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans - najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów - decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
5) Ocena ofert nastąpi odrębnie dla każdej z części zamówienia.
XI. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Dowód wniesienia wadium (dotyczy wyłącznie oferty składanej na Część I - VI zamówienia).
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli prawo do podpisania oferty wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub jeżeli dokumenty te można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700). Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich indywidualnie dotyczą
5. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powrnna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodnie z rozdz. VII pkt. 5, przedstawia dowód, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów.
8. W przypadku, gdy oferta będzie zawierała braki, zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Pzp. Uzupełniane dokumenty nie mogą prowadzić do zmiany treści.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzjelenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
XIII. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin . związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
XIV Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
? ?> ' 1." Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej na e-mailem: rkalski@ptop.org.pl.
Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres: rkalski@ptop.org.pl.
3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Część l-VI
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w odniesieniu do Części l zamówienia, którą realizować będzie Wykonawca.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2} poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.,U-.: Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy:
1) dokonać wpłaty gwarancji wnoszonej w pieniądzu na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A, 08 1240 52111111 0000 4921 4273;
2) dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie gwarancji lub poręczenia w oryginale.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono
wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres-.rękojmi i gwarancji.
6. 100% kwoty zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu
zamówienia, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia i pokrycia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w ofercie, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac.
Cześć VII
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w odniesieniu do Części tl zamówienia.
XVII Umowa z Wykonawcą
1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 (dotyczy części I - VI) lub załącznika nr Ba (dotyczy części VII) do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.
XVIII Inne informacje dotyczące Zapytania
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do
uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VII, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegają uzupełnieniu informacje.wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
1) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 2} cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadań,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
1) Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
2) gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
3} W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - załącznik nr 4
XIX. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17,15-471 Białystok);
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Budowa 6 brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej no pastwiska o długości 50 metrów (HRP. Zadanie 6}" zgodnie z zasadą konkurencyjności;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Pan Roman Kalski, telefon: 607 334 324 lub 85 664 2255

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.