Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
powiat: starogardzki
Tel. (58) 58-89-201
Województwo: pomorskie
Miasto: Kaliska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska - edycja 2019
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych będących własnością osób fizycznych,
położonych na terenie gminy Kaliska. Odbiór azbestu z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez
względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po rozstrzygnięciu procedury wyboru Wykonawcy,
wykaz nieruchomości osób fizycznych, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające
azbest, przy czym zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz ten może ulec
zmianie.
2) Wykonawca skontaktuje się z właścicielami nieruchomości w celu ustalenia daty i godziny
wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny
dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.08.2020 r. Opracowany
harmonogram prac zawierający wykaz obiektów i termin realizacji Wykonawca przedłoży
w Urzędzie Gminy w Kaliskach w terminie 7 dni od podpisania umowy.
3) Wykonawca z chwilą usunięcia azbestu z dachu zobowiązany jest do jego zabezpieczenia
celem uniknięcia szkód (np. zalania) na czas ustalony z właścicielem nieruchomości.
4) Zamawiający przewiduje do utylizacji około 26,700 Mg odpadu, w tym około 4,200 Mg do
demontażu oraz około 22,500 Mg zdemontowanych, składowanych na nieruchomościach.
5) Wykonawca robót zobowiązuje się do utylizacji materiałów zawierających azbest zebranych
z Gminy Kaliska (przekazania na składowisko odpadów). Usuwane odpady zawierające azbest
należy składować na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
6) Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest.
7) Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dokument nr: RK.042.1.2019. V

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem ,,Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska - edycja 2019" w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. do
godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska. Liczy się data i godzina
wpływu oferty do Urzędu. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin prac związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających azbest: do dnia 31 sierpnia 2020r.
Termin rozliczenia z Zamawiającym: do dnia 7 września 2020 r.

Wymagania:
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferty należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym
formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
2) Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
podatku od towarów i usług (VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Ceny podane w ofercie powinny obejmować wyłącznie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1) Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do
wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów azbestowych.
2) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
działalności.
VIII. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
najniższa cena ofertowa - 100%.
IX. Inne postanowienia:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzieleni zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą tj. do 30 dni licząc od
dnia 29.11.2019 r.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego.
Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.