Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3527z ostatnich 7 dni
16087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa oraz montaż żaluzji okiennych pionowych oraz roletek materiałowych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa oraz montaż żaluzji okiennych pionowych oraz roletek materiałowych

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: +48 (71) 784 10 01 fax: +48 (71) 784 01 09
jacek.jagielski@umed.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartość 30 000,- euro, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa oraz montaż żaluzji okiennych pionowych oraz roletek materiałowych w Jednostkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zgodnie z załącznikiem nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Sukcesywna dostawa oraz montaż żaluzji okiennych pionowych oraz roletek materiałowych w Jednostkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Opis grup materiałowych oraz wytyczne, dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

Składanie ofert:
Ofertę należy składać do dnia 9.12.2019 do godz. 15:00 w następujących formach:
1. Listownie na adres: Dział Transportu i Zaopatrzenia UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój 4A 106.1 (IV piętro) lub
2. Faksem 71/ 784 00 25, lub
3. Pocztą e-mail w formie pdf na adres: jacek.jagielski@umed.wroc.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. okres od dnia podpisania umowy przez obie strony do dnia, w którym łączna wartość udzielonych zamówień jednostkowych osiągnie wartość równą cenie brutto oferty wybranej w postępowaniu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania poszczególnych zamówień - 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Wykonawca w swojej ofercie powinien umieścić cenę każdego wymiaru roletek i żaluzji zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
3. Wykonawca do swojej oferty dołączy szczegółowy opis tkanin do każdej grupy żaluzji: skład, gramatura, grubość tkaniny, przepuszczanie światła (kolor jasny, kolor ciemny), absorpcja światła (kolor jasny, kolor ciemny), odbicie światła (kolor jasny, kolor ciemny).
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie atestów higienicznych i atestów trudnopalności zaoferowanych tkanin.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów: ,,Cena": 100 %.
2. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena brutto, podana w załączniku nr 2 do Zaproszenia.
5. Wykonawca w załączniku nr 2 do Zaproszenia do składania ofert, powinien umieścić cenę każdego wymiaru roletek i żaluzji oraz podać sumę całościową, która jest podstawą do wybrania najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
1) złożył ofertę, której treść odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego;
2) uzyska najwyższą ilość punktów.
TERMIN UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Z Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.