Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Stworzenie placu zabaw

Przedmiot:

Stworzenie placu zabaw

Data zamieszczenia: 2019-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza"
Al. 1 Maja 6
74-320 Barlinek
powiat: myśliborski
957460360
jmarc@liderpojezierza.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220746
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barlinek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Lipiany o tytule Plac zabaw ,,Przedszkolak" dla potrzeb projektu ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji będzie stworzenie placu zabaw ,,Przedszkolak".
Cel zamówienia
Celem wzrost jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności terenów zdegradowanych.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem inwestycji będzie stworzenie placu zabaw ,,Przedszkolak" poprzez zakup urządzeń dot. wyposażenia placu zabaw tj. zestawu do zabawy, ze ślizgawką, mostkiem, rurą, elementami edukacyjnymi dla dzieci, bujaka, huśtawki wagowej oraz tablicy pamiątkowej

CPV: 85320000-8

Dokument nr: 1220746

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert

2. Termin i miejsce składania ofert:
a. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2019 r. do godziny 15.30 w siedzibie zamawiającego, tj. Stowarzyszeniu ,,Lider Pojezierza", Al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek lub na adres e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl
b. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Iwona Ruszkowska lub Joanna Marć, tel. 95-746-03-60, e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl
c. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: pyrzycki Miejscowość: Lipiany
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane w przedziale czasowym od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia - 3 miesiące, liczone od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, polegających na przedłużeniu terminu obowiązywania maksymalnie do 31.12.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielanie zamówienia mogą się ubiegać:
1. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
2. Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. Wykonawca wykaże, że:
a. Dysponować będzie co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia, na terenie gminy, w której realizowane będą działania animacyjne, która posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji inicjatyw oddolnych na terenie powiatu pyrzyckiego - przez które rozumiane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert.
b. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
a. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - załącznik nr 2
b. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 3

1. Sposób składania ofert:
a. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
d. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
e. Treść oferty musi być zgodna z treścią ogłoszenia.
f. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
g. Jeżeli osoba podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
h. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem w języku polskim.
i. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j. Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;
k. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
l. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego, tj. Stowarzyszeniu ,,Lider Pojezierza", Al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek oraz opis: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Lipiany o tytule Plac zabaw ,,Przedszkolak" dla potrzeb projektu ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"
m. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową na adres: jmarc@liderpojezierza.pl , w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Lipiany o tytule Plac zabaw ,,Przedszkolak" dla potrzeb projektu ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Opis i sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 poda łączną cenę brutto oferty.
2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
8. Zamawiający poprawi w ofercie:
a. Oczywiste omyłki pisarskie,
b. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena* [C]60% 60 pkt.
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia [D]40% 40 pkt.
Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.
Zasady oceny kryterium Cena [C]
Będzie brana pod uwagę cena ryczałtowa za realizację zamówienia pt. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Lipiany o tytule Plac zabaw ,,Przedszkolak" dla potrzeb projektu ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 60 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:
W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C= Cn/Co x 100 pkt. x 60 %
Gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - ocena oferty ocenianej
C - ilość punktów w kryterium ,,Cena"
1 pkt. = 1%
Maksymalna liczba punktów: 60
Zasady oceny kryterium ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówień [D]":
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dodatkowo będzie punktowana oferta Wykonawcy, który zaproponuje personel skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia posiadający większe niż wymagane doświadczenie.
W SIWZ określono minimalne wymagane doświadczenie kadry skierowanej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia:
dysponować będzie co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia, na terenie gminy, w której realizowane będą działania animacyjne, która posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji inicjatyw oddolnych na terenie powiatu pyrzyckiego - przez które rozumiane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert.
Dodatkowe punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w przypadku skierowania przez Wykonawcę kadry do wykonania przedmiotu zamówienia z doświadczeniem większym niż minimalne wymagane doświadczenie.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3.
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia :
1. Minimum roczne doświadczenie w realizacji inicjatyw lokalnych na terenie powiatu pyrzyckiego - przez, które rozumiane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert. - Liczba punktów
0 (minimalne wymagane doświadczenie będące warunkiem udziału w postępowaniu)
2. Doświadczenie co najmniej 2 letnie w realizacji inicjatyw lokalnych na terenie powiatu pyrzyckiego - przez, które rozumiane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert. - Liczba punktów 40
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE "LIDER POJEZIERZA"
Adres
al. 1 Maja 6
74-320 Barlinek
zachodniopomorskie , myśliborski
Numer telefonu
+48 95 74-60-36
Fax
+48 95 74-60-36
NIP
5971659098
Tytuł projektu
"Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"
Numer projektu
RPZP.07.01.00-32-K103/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Joanna Marć
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
957460360

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.