Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych

Data zamieszczenia: 2019-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Profesja Sp. z o.o
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań
powiat: Poznań
61 662 11 60
biuro@grupaprofesja.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220793
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poznaniu" na dostawę wyposażenia pracowni zawodowych Zapytanie ofertowe (postępowanie w ramach zasady konkurencyjności) w ramach projektu ,,Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu" na dostawę wyposażenia pracowni zawodowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wyposażone zostaną pracownie do nauki w zawodach:
-technik inżynierii/urządzeń sanitarnych,
-technik technologii drewna,
-technik robót wykończeniowych w budownictwie,
-technik budownictwa.
Pracownie szkolne wyposażone zostaną w najnowocześniejszy sprzęt i narzędzia, na których będą pracować uczniowie. Nie mają oni możliwości kształcenia na tej klasy i tak szerokim zakresie sprzętu u pracodawców, którzy nie powierzą uczniowi swojego najlepszego, najnowocześniejszego sprzętu, a często nawet takim nie dysponują. Uczniowie w pracowniach nauczą się korzystać z szerokiego wachlarza narzędzi i sprzętów, niedostępnych dla nich w trakcie kształcenia u pracodawców. Pracodawcy nie mają także możliwości przyjęcia wszystkich uczniów danego zawodu na staż, dla tych którzy nie dostaną się na staż niezbędna jest praca i nauka w pracowniach.
Cel zamówienia
Doposażenie pracowni jest istotnym elementem pozwalającym na poprawę warunków dydaktycznych i umożliwienie uczniom udziału w wysokiej jakości zajęciach. Zakup wyposażenia i nowoczesnych materiałów dydaktycznych przyczyni się do wzrostu poziomu kształcenia zawodowego w szkole. Wyposażenia pracowni zgodne z wytycznymi, na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły w tym zakresie, a także analizy posiadanego przez nią wyposażenia
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych zgodnie ze szczegółową specyfikacją opisaną w treści zapytania ofertowego.

CPV: 31000000-6

Dokument nr: 1220793

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy składać osobiście, pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Grupa Profesja Sp. z o.o., ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań lub na adres e-mail: biuro@grupaprofesja.com. Oferta dostarczona osobiście/ przesyłką kurierską lub pocztową powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta w ramach postępowania na adaptację i wyposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu ,,Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu". W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy w tytule wskazać powyższy dopisek.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Termin złożenia oferty: do 09.12.2019 roku (Oferty składane osobiście/kurierem/pocztą zamawiający przyjmuje w swojej siedzibie od godz. 8.30 do godz. 15.30, od poniedziałku do piątku; oferty elektroniczne przyjmowane są do 23:59 do dnia 09.12.2019).
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez Wykonawcę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zaleca się, by wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz podpisane na każdej stronie przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa powinna zostać zrealizowana w okresie trwania projektu ,,Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu". Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w okresie 11.12.2019 r. do 31.12.2019r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zamówienia, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca posiadający stosowne doświadczenie, tj. Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności) zrealizował:
- co najmniej dwa zadania w zakresie dostawy narzędzi ręcznych oraz elektrycznych o wartości co najmniej 65000 zł brutto.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz dostaw oraz referencje lub protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena (waga 60%)
Ocenie w ramach powyższego kryterium podlegać będzie całkowita cena brutto za całość zamówienia (w ramach podlegającego ocenie zadania).
Ocena kryterium zgodnie ze wzorem:
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert (biorąc pod uwagę oferty ważne)
- Cof - cena podana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60 pkt.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Termin gwarancji (waga 20 %)
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od momentu dostarczenia sprzętu do Zamawiającego.
Ilość punktów będzie przyznawana następująco:
24 miesiące - 0 pkt;
25 miesięcy - 1,5 pkt,
26 miesięcy - 3 pkt,
27 miesięcy - 4,5 pkt,
28 miesięcy - 6 pkt,
29 miesięcy - 7,5 pkt,
30 miesięcy - 9 pkt,
31 miesięcy - 10,5 pkt,
32 miesiące - 12 pkt,
33 miesięcy - 13,5 pkt,
34 miesiące - 15 pkt,
35 miesięcy - 16,5 pkt,
36 miesięcy - 18 pkt,
Powyżej 36 miesięcy - 20 pkt,
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia (waga: 20%)
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach niniejszego kryterium według następujących zasad:
a) jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 11.12-15.12.2019r. - 20 pkt,
b) jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 16.12-20.12.2019r.- 15 pkt,
c) jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie - 21.12-25.12.2019r. - 10 pkt,
d) jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 26.12-30.12.2019r. - 5 pkt.
Wykonawca w ramach powyższego kryterium może zdobyć maksymalnie 20 pkt.
W przypadku deklaracji przez Wykonawcę terminu maksymalnego tj. 31.12.2019r. lub braku deklaracji terminu Wykonawca otrzyma w ramach powyższego kryterium 0 pkt.
Zamawiający zastrzega, że dwukrotna odmowa dostarczenia dostawy lub zaniechanie dostarczenia dostawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym Wykonawcy w terminie zadeklarowanym w ofercie, traktowane będzie jako nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia (w części lub w całości) od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia.
Informacje dodatkowe:
a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykluczenia
1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się ponadto:
A. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
B. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt A.
C. wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GRUPA PROFESJA SP. Z O.O.
Adres
Sieradzka 4c/brak
60-163 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
616621160
NIP
7792457309
Tytuł projektu
Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu
Numer projektu
RPWP.08.03.01-30-0061/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michał Andrzejak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
61 662 11 60

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.