Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3527z ostatnich 7 dni
16087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń warsztatowych

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń warsztatowych

Data zamieszczenia: 2019-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Sobieskiego 53
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
Telefon: 75 75 407 60 Faks: 75 75 240 43
biuro@KSWiK.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Adaptacja pomieszczeń warsztatowych na biura Oddziału KSWiK Sp. z o.o.
w Mysłakowicach"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Adaptacja pomieszczeń warsztatowych na biura
Oddziału KSWiK Sp. z o.o. w Mysłakowicach" znak KSWiK-ZR-2214-44/2019
w budynku Oddziału w Mysłakowicach ul. Daszyńskiego 16 A.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Zakres prac budowlanych:
a) Drzwi wejściowe (etap I):
-Podwyższenie i zmniejszenie szerokości otworu drzwi wejściowych do budynku do
wymiaru szerokość 1,0m x 2,0m (wykucie oraz osadzenie nowego nadproża,
zmniejszenie szerokości otworu poprzez zamurowanie),
-Wykonanie stopnia przed drzwiami wejściowymi o wymiarach 1000xl500mm.
Stopień należy wykonać z kostki brukowej dostosowanej koloiystycznie do
istniejącej kostki położonej na chodniku.
b) Posadzka (etap I):
-Rozbiórka części schodów wewnętrznych zgodnie ze szkicem, załącznik nr 8.
-Ułożenie styropianu posadzkowego na istniejącej posadzce o grubości 0,08m na
powierzchni ok 33,75m2,
-Wykonanie posadzki betonowej w całym pomieszczeniu o grubości 0,08m na
powierzchni ok 33,75m2,
-Ułożenie płytek na całości wykonanej posadzki ok 33,75m2.
c) Ściany działowe (etap I):
-Ścianki działowe (GK) o grubości 0,10m montowane do wysokości stropu H=3,0m,
2 x płyta GK,
-Profil CW 50 montowany co 0,4m (system NIDA-LAFARGE),
-Wypełnienie z wełny mineralnej-0,05m,
-2 x płyta GK,
d) Stolarka wewnętrzna (etap I):
-Ościeżnice drzwi do pomieszczeń biurowych metalowe przystosowane do montażu
w ścianach GK,
-Drzwi płycinowe jednoskrzydłowe ,,80",
-Wymiana szyby w oknie PWC o wymiarach 0,6 x l,2m, szyba zespolona
podwójna,
e) Sufity (etap I):
-W pomieszczeniach Pokój 1, Pokój 2, Wiatrołap, Korytarz 1 sufit podwieszany
systemowy (60x60) rozbieralny z wypełnieniem z wełny mineralnej kolor NCS
S0300 ok 33,75m2.
3.2.Wyszczególnienie prac w poszczególnych pomieszczeniach:
1. Wiatrołap (etap I):
o Zabudowa szafy elektrycznej płytą GK ok l,7m2,
o Montaż ścianki działowej z otworem drzwiowym 1000x2000mm,
o Montaż drzwi przeszklonych w technologii PVC o wymiarach 1000x2000mm,
o Montaż sufitu podwieszanego l,74m2,
o Montaż płytek posadzkowych l,74m2,
o Podwyższenie i zwężenie otworu drzwiowego do wymiarów 1000x2000mm,
o Montaż drzwi wejściowych przeszklonych w technologii PVC o wymiarach
1000x2000 mm,
o Malowanie pomieszczenia dwukrotne wraz z robotami towarzyszącymi.
2. Korytarz 1 (etap I):
o Montaż ścianki działowej z dwoma otworami drzwiowymi 900x2000mm,
o Montaż drzwi pół przeszklonych płycinowych o wymiarach 900x2000mm,
o Montaż sufitu podwieszanego 9,8m2,
o Montaż płytek posadzkowych 9,8m2,
o Zabudowa pionu kanalizacyjnego płytą GK,
o Pomniejszenie schodów wejściowych do korytarza 2,
o Malowanie pomieszczenia dwukrotne wraz z robotami towarzyszącymi.
3. Korytarz 2 ( etap I):
o Montaż ścianki działowej z otworem drzwiowym o wymiarach 800x2000mm,
o Montaż drzwi pełnych płycinowych o wymiarach 900x2000mm,
o Malowanie dwukrotne wraz z robotami towarzyszącymi.
4. Pokój 1 (etap I) :
o Montaż ścianki działowej,
o Montaż sufitu podwieszanego 1 Im2,
o Montaż płytek posadzkowych 1 Im2,
o Zabudowa szyny energetycznej płytą GK,
o Malowanie pomieszczenia dwukrotne wraz z robotami towarzyszącymi.
5. Pokój nr 2 (etap I) :
o Montaż ścianki działowej,
o Montaż sufitu podwieszanego 1 Im2,
o Montaż płytek posadzkowych 1 Im2,
o Zabudowa rur CO płytą GK,
o Malowanie pomieszczenia dwukrotne wraz z robotami towarzyszącymi.
6. Pokój nr 3 (etap I):
o Zabudowa dwóch okien w ścianie wewnętrznej,
o Malowanie dwukrotne pomieszczenia wraz z robotami towarzyszącymi.
7. Magazynek (etap I):
o Montaż ścianki działowej z dwoma otworami drzwiowymi o wymiarach
900x2000mm
o Malowanie pomieszczenia dwukrotne wraz z robotami towarzyszącymi.
o Demontaż ścianki działowej w obrębie przebudowywanego odcinka.
8. Pomieszczenia socjalne pracowników fizycznych (etap III):
o Dwukrotne malowanie pomieszczeń WC, Jadalnia, Szatnia czysta, Szatnia brudna,
Suszarnia odzieży, Korytarz, Pom. Gospodarcze, WC przy natryskach oraz
Przedsionek wraz z robotami towarzyszącymi.
9. Pomieszczenia biurowe i socjalne (etap II):
o Jednokrotne malowanie pomieszczeń biurowych PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,
P10, Korytarz 11, Przedsionek 12, WC Męskie oraz WC Damskie wraz z robotami
towarzyszącymi.
o Zabudowa serwera o wymiarach szerokość l,8m głębokość 1,Im i wysokość 2,9 m.
w narożniku pomieszczenia P10,w którym wydzielamy część techniczną na
serwerownię. Zabudowa lekka z płyt meblowych z drzwiami dwuskrzydłowymi.
W ofercie nie uwzględniać prac elektrycznych oraz sanitarnych. Przed złożeniem oferty
konieczna wizja lokalna pomieszczeń. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania
zawarte w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie wnioski materiałowe
oraz uzgodnienia muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.3 Zamawiający dołączył do SIWZ przedmiar robot stanowiący załącznik nr 7 tylko
w celach pomocniczych (należy traktować jako dokument pomocnic2y określający
szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania).
3.4 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
3.5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia.
- Wykonawca określi nr telefonów kontaktowych, adresy e-mail oraz inne ustalenia
niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonania przedmiotu zamówienia.
- Termin płatności - 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Forma płatności - przelew.
POZOSTAŁE ISTOTNE POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do treści umowy
zawartej z Wykonawcą zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Integralną częścią umowy będzie Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

CPV: 45400000-1

Dokument nr: KSWiK-ZR-2214-44/2019

Otwarcie ofert: XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Publiczne otwarcie ofert z podaniem oferowanych cen nastąpi w siedzibie Biura
Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 53,
58-500 Jelenia Góra (IV piętro, budynek ZREMB) w dniu 09.12.2019 r. o godz. 09:30.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczytuje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

Składanie ofert:
XIV. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy składać w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zabezpieczonym
przed otwarciem, zaadresowanym na Zamawiającego, tj.:
Biuro Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Sobieskiego 53,
58-500 Jelenia Góra (IV piętro, budynek ZREMB)
Opakowanie należy opisać następująco:
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy - dopuszcza się czytelny odcisk
pieczęci.
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji

,,Adaptacja pomieszczeń warsztatowych na biura Oddziału KSWiK Sp. z o.o.
w Mysłakowicach ul. Daszyńskiego 16A"
znak KSWiK-ZR-2214-44/2019
NIE OTWIERAĆ PRZED 09.12.2019 r., godz. 09:00
Uwaga: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy
opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem
ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji
podanych w niniejszym punkcie.
2. Ofertę należy składać w miejscu składania ofert, tj. w siedzibie Biura Zarządu
Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 53, 58-500
Jelenia Góra (IV piętro, budynek ZREMB), w terminie do dnia 09.12.2019 r., do godz.
09:00.
3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania
ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną
niezwłocznie zwrócone.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę - w tym
celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację ,,ZMIANA" z opisem:
nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu, lub wycofać ofertę - w tym przypadku
należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy
i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie. Decyzja
o wycofaniu oferty musi być złożona na piśmie i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji adaptacji pomieszczeń warsztatowych do dnia 31.01.2020 roku (etap
I).
Termin realizacji malowania pomieszczeń biurowych i socjalnych do dnia 14.02.2020
roku (etap II).
Termin realizacji malowania pomieszczeń socjalnych pracowników fizycznych do dnia
28.02.2020 roku (etap III).

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym na podstawie art. 5 ust. 1 Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych w Spółce Karkonoski System Wodociągów
i Kanalizacji, w tym współfinansowanych ze środków publicznych, tj. dotacji unijnych,
pożyczek preferencyjnych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, zwanego dalej Regulaminem,
dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-
kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej
,,ustawą PZP".
Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w wydanym na podstawie art. 11
ust. 8 ww. ustawy Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017
r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017
r., poz. 2479). W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy PZP do niniejszego
zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy PZP.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Regulaminu.
IV. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
9. Informacje w zakresie podwykonawstwa:
9.1. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że
Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia
(zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/com do
wykonania oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców.
9.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny wykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9.3. Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ców,
ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za
swoje własne działania.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należytą realizację
zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 Regulaminu.
Ocena spełniania przedmiotowych warunków zostanie dokonana w oparciu o przedłożone
przez Wykonawcę oświadczenie potwierdzające posiadanie przez niego wiedzy
i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia a także potwierdzeniem iż, sytuacja ekonomiczna
i finansowa podmiotu gwarantuje realizację zamówienia.
Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy
nie złożyli oświadczeń dotyczących spełnienia warunków wymienionych w pkt 1.1), 1.2),
1.3), 1.4). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych
postanowieniami niniejszej SIWZ wg reguły: spełnia/nie spełnia. Nie spełnianie choćby
jednego z podanych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu.
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, ZASADY
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ FORMA DOKUMENTÓW:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, przygotowane zgodnie
z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
3) Wypełniony Formularz ofertowy przygotowany według załącznika nr 1 do SIWZ.
4) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z treścią załącznika nr 6 do
SIWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
6) Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
7) Oświadczenie Wykonawcy RODO stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego).
Oświadczenia składane są w formie oryginałów (także w przypadku, gdy są składane
w wyniku wezwania Zamawiającego). Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w języku polskim w formie
pisemnej w jednym egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ i zostać
sporządzona według wzoru Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. W ofercie Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
firm podwykonawców.
2. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami przygotowana według wskazówek zawartych w SIWZ
musi być podpisana przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia i dokumenty, które sporządza Wykonawca
nie zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do
zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo
należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności
upoważniona jest osoba.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania.
6. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., musi być
parafowane lub podpisane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będzie
ono uwzględnione.
7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert.
Do oferty należy dołączyć:
Wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu wymienione w pkt. VI.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy podać w polskich złotych (PLN) wraz z podatkiem VAT, cyfrowo
i słownie. Cena ofertowa to cena brutto i musi być wyliczona zgodnie z ustawą
o podatku od towarów i usług.
2. Cena ofertowa podana w Formularzy ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ, stanowi
wynagrodzenie Wykonawcy i musi obejmować całkowity koszt netto, powiększony
o należny podatek VAT, a także uwzględniać wszystkie pozostałe koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu zgodnego z SIWZ wykonania przedmiotu zamówienia
bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych
kosztów w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić
także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących przedmiotu zamówienia
i kosztów z tym związanych, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
3. Cena ofertowa zostanie obliczona z wykorzystaniem następujących zmiennych:
- wartość netto w zł,
- VAT,
- wartość brutto w zł.
4. Wszystkie pozycje cenowe w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ
muszą być podane w złotych polskich (PLN) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Przez oczywistą omyłkę Zamawiający będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził
wątpliwości, będzie bezsporny i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak
również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.
3. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału
w postępowaniu oraz, których oferty nie zostały odrzucone komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie.
b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100 % zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej
podpisaniem.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż
pieniądz (gwarancja) powinno spełniać następujące wymagania: winno być
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu
zabezpieczającego należyte wykonanie umowy (gwarancja), ma prawo zgłosić
zastrzeżenia do jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
Wykonawca winien wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu
wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie
trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie
dokumentu bez zastrzeżeń.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego 23 1030 1508 0000 0008 0311
9012
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia
zakończenia zadania tj. podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru
robót budowlanych i uznania ich za należycie wykonane.
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.
c) Kwota, o której mowa w powyżej zwracana jest, nie później niż w ciągu 15 dni
po upływie okresu rękojmi za wady na roboty budowlane, która wynosi 36 m-cy
po pisemnym wniosku Wykonawcy.
9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Regulaminu.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
unieważnieniu postępowania
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w odnośniku pkt. 1 a) i b) na
stronie internetowej.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym
w zawiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 4
do SIWZ.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania
w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu jw. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna
oferta.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkor2ystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy PZP.
XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej
z Wykonawcą zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Kontakt:
XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI,
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących:
a) postępowania jest: Pani Agnieszka Krekora Specjalista ds. technicznych
i zamówień publicznych, e-mail: techniczny@kswik.eu,
tel. 75 75 407 64
b) przedmiotu zamówienia jest:
Pan Marcin Dziedzic Kierownik Oddziału
Mysłakowice, e-mail: myslakowice_kierownik@kswik.eu,
tel. 75 64 58 960
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem składania
ofert, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ i zamieszcza na stronie internetowej.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie
internetowej.
6. Przyjmuje się pisemny sposób porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.
Jednocześnie dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji także faksem lub drogą elektroniczną, jednakże pod warunkiem
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Ustalenie to nie zwalnia stron od
przesłania danego wystąpienia w formie pisemnej. Zasada ta obowiązuje wzajemnie.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.