Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP WYPOSAŻENIA

Przedmiot:

ZAKUP WYPOSAŻENIA

Data zamieszczenia: 2019-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ŻŁOBEK "KLUB MALUSZKA GWIAZDOLANDIA" NATALIA STRZELECKA
Karola Stabika 34
40-750 Katowice
powiat: Katowice
+48 792 029 470
oferta@tacongroup.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220925
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 7/KONK/0798/2019 ,,ZAKUP WYPOSAŻENIA - CZĘŚĆ E" w ramach projektu Nowy żłobek w Jaworznie - aktywność zawodowa rodziców o numerze RPSL.08.01.03-24-0798/17
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia na potrzeby nowopowstającej placówki żłobkowej w Jaworznie, przy ul. Inwalidów Wojennych 4, odpowiadającego parametrom opisowym i wizualnym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy lub Dostawców wyposażenia dla nowopostwającej placówki żłobkowej w Jaworznie, przy ul. Inwalidów Wojennych 4, odpowiadającego parametrom opisowym i wizualnym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia w stanie fabrycznie nowym do lokalu nowopowstającego żłobka w Jaworznie, przy ul. Inwalidów Wojennych 4.
2. Rodzaj oraz liczba/ilość elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Oferta Dostawcy obligatoryjnie składana jest na Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty złożone na innych wzorach zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
6. Załączone do ofert złożonych na Załączniku nr 2 dodatkowe załączniki/dokumenty/informacje niewymagane niniejszym zapytaniem nie będą brane pod uwagę. Składając ofertę na Załączniku nr 2 oferent oświadcza, że złożenie przez niego oferty oznacza, że jest w stanie dokonać w wymaganym terminie, po zadeklarowanej cenie, dostawy wyposażenia w stanie fabrycznie nowym, spełniającego kryteria opisowe i wizualne (ujawnione na zdjęciu poglądowym) przedstawione w Zapytaniu ofertowym.
7. Wszelkie dostarczane elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne atesty i/lub certyfikaty oraz muszą spełniać normy unijne.
8. Wszelkie dostarczane elementy wyposażenia muszą być wykonane z materiałów bezpiecznych, nietoksycznych.
9. Wszelkie dostarczane elementy wyposażenia muszą być odpowiednie do wykorzystania w żłobku.
10. Jeżeli zaoferowana cena wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

CPV: 39141000-2

Dokument nr: 1220925, 7/KONK/0798/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 10-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Miejsce składania ofert:
- Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć na adres e-mail: oferta@tacongroup.eu
- O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu na wskazany adres e-mail
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
2. Sposób składania ofert:
- Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy przygotować w języku polskim, na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2)
- W przypadku składania oferty w zakresie części: 2, 3, 4, 5, 6 i/lub 7 obowiązkowo należy złożyć także kartę katalogową (odrębnie dla każdej z ww. części w ramach których składana jest oferta) z opisem parametrów, funkcji, wymiarów i zdjęciem wskazującymi na spełnienie warunków/parametrów opisowych i wizualnych określonych dla każdej z ww. części w Załączniku nr 1 w kolumnie ,,OPIS CZĘŚCI" i ,,ZDJĘCIE POGLĄDOWE".
- Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć drogą elektroniczną, w formie skanu podpisanych dokumentów, na adres e-mail: oferta@tacongroup.eu
- Skan należy umieścić w pojedynczym folderze i spakować za pomocą programu umożliwiającego nadanie hasła dostępowego do odczytu (Zamawiający zaleca posłużenie się programem 7-Zip). Niezachowanie zalecanego trybu złożenia oferty w odniesieniu do zabezpieczenia hasłem, nie będzie stanowiło okoliczności uzasadniającej odrzucenie oferty, jednakże jest preferowane.
- W dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 11.12.2019 roku, do godziny 10:00 czasu polskiego, należy na adres e-mail: oferta@tacongroup.eu przesłać hasło dostępu do folderu z ofertą
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- Oferty, dla których nie przesłano haseł dostępowych do godziny, o której mowa w tiret 4 nie będą rozpatrywane
3. Sposób podpisywania składanych dokumentów:
- Formularz ofertowy należy parafować na każdej ze stron oraz opatrzyć podpisem i pieczęcią firmową bądź imienną w miejscu do tego wyznaczonym przez osobę upoważnioną
- W przypadku nie posiadania pieczęci firmowej bądź imiennej, Formularz należy podpisać w sposób czytelny.
4. Sposób oznaczania składanych dokumentów:
- W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: ,,Formularz ofertowy - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KONK/0798/2019 - ZAKUP WYPOSAŻENIA - CZĘŚĆ E"
- Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe, zmienić lub wycofać złożoną ofertę poprzez przesłanie wiadomości mailowej o tytule odpowiednio: "Formularz ofertowy - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KONK/0798/2019 - ZAKUP WYPOSAŻENIA - CZĘŚĆ E - zmiana" lub "Formularz ofertowy - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KONK/0798/2019 - ZAKUP WYPOSAŻENIA - CZĘŚĆ E - wycofanie" z odpowiednim wyjaśnieniem w treści wiadomości

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający określa termin realizacji zamówienia na:
- 7 dni roboczych (dotyczy części 1)
- 3 dni robocze (dotyczy części 2, 3, 4, 5, 6, 7)
od daty podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. Dostawca rozpoczyna realizację zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający informuje Dostawcę niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania, przy czym najpóźniejszy dopuszczalny termin podpisania umowy to data 13.12.2019 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
Sposób oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku na każdym etapie postępowania.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w okresie 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 5 dostaw wyposażenia o tożsamym lub podobnym charakterze.
Sposób oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku na każdym etapie postępowania.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.
Sposób oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sposób oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Sposób oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy z Dostawcą w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie prac adaptacyjnych lokalu;
2) zmiana spowodowana siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;
3) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
4) zmiana unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5) rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą.
2. Przewidziane wyżej okoliczności, będące podstawą zmiany zapisów umowy zawartej z Dostawcą, stanowią uprawnienie Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Odpowiedź na zapytanie ofertowe musi zostać złożona na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2.
2. W przypadku składania oferty w zakresie części: 2, 3, 4, 5, 6 i/lub 7 obowiązkowo należy złożyć także kartę katalogową (odrębnie dla każdej z ww. części w ramach których składana jest oferta) z opisem parametrów, funkcji, wymiarów i zdjęciem wskazującymi na spełnienie warunków/parametrów opisowych i wizualnych określonych dla każdej z ww. części w Załączniku nr 1 w kolumnie ,,OPIS CZĘŚCI" i ,,ZDJĘCIE POGLĄDOWE".
3. Dostawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem następującym po dniu, w którym upływa termin składania ofert).
4. Każdy z Dostawców zostanie powiadomiony o wynikach postępowania drogą elektroniczną, na podany w Formularzu ofertowym adres e-mail.
5. Z Dostawcą, którego oferta w danej części zostanie wybrana, podpisana zostanie umowa, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy czym najpóźniejszy dopuszczalny termin podpisania umowy to data 13.12.2019 roku. W przypadku niestawienia się Dostawcy na podpisanie umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez uprzedzenia oraz bez podania uzasadnionej przyczyny uznaje się, że Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W takim przypadku umowa podpisana zostanie z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryterium oceny ofert stanowi:
- Cena - waga 100%
2. Ofertę ocenia się według kryteriów jak w punkcie 1, osobno dla każdej części.
3. Sposób przyznawania punktacji:
- W przypadku ceny:
Liczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona poprzez podzielenie ceny za część z oferty najniższej przez cenę za część z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium - wg wzoru: (cena oferty najniższej / cena oferty badanej) x waga kryterium;
4. Badaniu podlegać będą wyłącznie oferty zawierające łącznie:
- kompletne dane Oferenta,
- co najmniej jeden kompletnie wypełniony wiersz odpowiadający części zamówienia, to jest zawierający: cenę brutto [PLN],
- wypełnioną miejscowość i datę,
- podpis z pieczęcią firmową bądź imienną osoby upoważnionej, a w przypadku nie posiadania pieczęci firmowej bądź imiennej, podpisane w sposób czytelny,
- załącznik zawierający kartę katalogową oferowanego wyposażenia - w przypadku składania oferty w zakresie części: 2, 3, 4, 5, 6 i/lub 7 (odrębnie dla każdej z ww. części w ramach których składana jest oferta).
5. Oferty niezawierające elementów, o których mowa w punkcie 4 podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
6. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
7. Oferty złożone na innym niż wymagany załącznik podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
8. Załączone do ofert złożonych na Załączniku nr 2 dodatkowe załączniki/dokumenty/informacje niewymagane niniejszym zapytaniem nie będą brane pod uwagę. Składając ofertę na Załączniku nr 2 oferent oświadcza, że złożenie przez niego oferty oznacza, że jest w stanie dokonać w wymaganym terminie, po zadeklarowanej cenie, dostawy wyposażenia w stanie fabrycznie nowym, spełniającego kryteria opisowe i wizualne (ujawnione na zdjęciu poglądowym) przedstawione w Zapytaniu ofertowym.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia tych części oferty, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
- cena brutto za część przekracza o co najmniej 10% cenę założoną do przeznaczenia na część w budżecie projektu,
- cena brutto za część jest wyższa od cen katalogowych.
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumieć należy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ŻŁOBEK "KLUB MALUSZKA GWIAZDOLANDIA" NATALIA STRZELECKA
Adres
Karola Stabika 34
40-750 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
792029470
NIP
2220749824
Tytuł projektu
Nowy żłobek w Jaworznie - aktywność zawodowa rodziców
Numer projektu
RPSL.08.01.03-24-0798/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Natalia Strzelecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 792 029 470

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.