Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym

Przedmiot:

Remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel: 34 368 24 61 Fax: 34 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej 4 w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej 4 w Częstochowie.
2. Szczegółowy zakres prac, jakie należy wykonać w trakcie realizacji zadania zawarty został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 niniejszego zaproszenia, inwentaryzacji przewodów kominowych z dnia 26.07.2019r. stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tym przedmiarze jak również złożenia dla tych materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie).
4. Wybór oferty będzie dokonywany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
5. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Otwarcie ofert: X. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24, 42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2019r., godz. 15.00,
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić:
nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej 4 w Częstochowie"

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, do trzech miesięcy od daty podpisania umowy..

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych robót polegających na remoncie przewodów kominowych, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości ogólnej co najmniej 74.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące zł), wykaz winien zawierać terminy wykonania robót, rodzaj wykonywanych robót, adresy obiektów na których wykonywane były roboty, nazwy i adresy inwestorów, wartość robót netto. Do wykazu powinny być dołączone dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2).
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*
6. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla pracownika Wykonawcy, wyznaczonego do pełnienia funkcji kierownika robót.
7. Kserokopię zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność kierownika robót Wykonawcy do Izby Inżynierów. Z zaświadczenia tego musi wynikać, iż osoba ta, na dzień składania ofert, posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
8. Kserokopię opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 74.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące zł).
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłaconej polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).
9. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników łub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2 i 9 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V,3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej. Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty. Dokumenty wymienione w pkt V.6, 7, 8 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w postaci papierowej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem -- załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
X. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne. Informacje z otwarcia ofert mogą zostać udostępnione Wykonawcy na jego prośbę. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej.
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
XIII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie o terminie oraz miejscu podpisania umowy.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", mając jednocześnie na uwadze regulację ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100 REGON 151405607, kapitał zakładowym 15 777 500,00 zł. Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl. Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00; tel: 34 368 24 61; fax: 34 365 12 90;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. jest Pan Andrzej Gaudziński, tel. 34 368 24 61 wew. 59, e-mail: agaudzinski@zgm-tbs.czest.pl:
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem niniej szego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku jego przeprowadzenia, a także wykonaniem ewentualnych innych obowiązków
lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w szczególności z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące postępowania odpowiednio na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej wjego wyniku. Państwa dane przechowywane będą nadto nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, związanych z wykonaniem ewentualnej umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej niż jest to niezbędne w związku z obowiązującą regulacją prawną;
6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą profilowane;
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych Państwa osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*'
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
9) Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych podmiotom nieuprawnionym;
10) Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej łub państwa członkowskiego

Kontakt:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Zawadzki - tel. 34 323 20 33, informacje techniczne, OE VI.
2. Aleksandra Maron - tel. 34 368 24 61 wew. 45, zamówienia, referat DTIZ.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.