Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
440z dziś
4354z ostatnich 7 dni
15443z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa placów targowych

Przedmiot:

Obsługa placów targowych

Data zamieszczenia: 2019-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁASK Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
ul. Warszawska 14
98-100 Łask
powiat: łaski
43 676 83 00, Faks: 43 676 83 88., 43 676 83 51
um@lask.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.
,,OBSŁUGA PLACÓW TARGOWYCH W ŁASKU W OKRESIE OD
01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Obsługę placów targowych
w Łasku w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku".
a) plac targowy przy ulicy Inki-Danuty Siedzikówny - w każdy czwartek,
b) plac targowy ,,Witaminka" przy ulicy M.C. Skłodowskiej - codziennie,
c) plac targowy przy ulicy Szerokiej - w każdy czwartek,
d) plac targowy ,,Mój Rynek" przy Placu Szarych Szeregów - codziennie;
Zakres obsługi ww. targowisk obejmuje:
1) plac targowy przy ulicy Inki-Danuty Siedzikówny:
- przygotowanie stanowisk handlowych do prowadzenia handlu (zapewnienie sprawności
technicznej i ich oczyszczenie);
- zbieranie i odbiór odpadów z placów targowych oraz przekazywanie ich do firmy posiadającej
zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie odpadów;
- bieżące konserwowanie i utrzymanie infrastruktury targowiska, m.in. oznakowanie stanowisk
handlowych w sposób widoczny przez cały okres trwania umowy
oraz koszenie terenu targowisk - trawa nie może przekroczyć wysokości 10 em;
- obsługa toalet w zakresie zachowania czystości i wyposażenia w produkty higieniczne. Toaleta
podzielona jest na 2 części: damską i męską. W części damskiej znajdują się dwie kabiny i jedna
umywalka, w części męskiej - dwie kabiny i jedna umywalka. Toalety winny być udostępnione
sprzedawcom i kupującym nieodpłatnie;
- w okresie zimowym odśnieżanie, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych oraz zwalczanie
śliskości na placach i ciągach komunikacyjnych (posypywanie piaskiem lub mieszanką piasku
i soli) oraz wywóz nadmiaru masy śniegowej z targowiska;
2) plac targowy ,,Witaminka" przy ulicy M.C. Skłodowskiej:
- przygotowanie stanowisk handlowych do prowadzenia handlu (zapewnienie sprawności
technicznej i ich oczyszczenie);
- bieżące konserwowanie i utrzymanie infrastruktury targowiska, m.in. oznakowanie stanowisk
handlowych w sposób widoczny przez cały okres trwania umowy
- czyszczenie zadaszenia o powierzchni 213 m2 - 1 razy w roku w uzgodnieniu z
Zamawiającym;
- czyszczenie orynnowania wiaty handlowej z zanieczyszczeń naniesionych ( np. liści) -- 2 razy
w roku w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- odśnieżanie zadaszenia o powierzchni 213 m2 w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- mycie terenu targowiska wodą pod ciśnieniem 2 x w roku w uzgodnieniu z Zamawiającym
(nawierzchnia targowiska wykonana jest z kostki betonowej);
- mycie stołów handlowych wg potrzeb - nie mniej niż 1 raz w miesiącu;
- w okresie zimowym odśnieżanie, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych oraz zwalczanie
śliskości na placach i ciągach komunikacyjnych (posypywanie piaskiem) oraz wywóz nadmiaru
masy śniegowej z targowiska;
3) plac targowy przy ulicy Szerokiej:
- przygotowanie stanowisk handlowych do prowadzenia handlu (zapewnienie sprawności
technicznej i ich oczyszczenie);
- bieżące konserwowanie i utrzymanie infrastruktury targowiska, m.in. oznakowanie stanowisk
handlowych w sposób widoczny przez cały okres trwania umowy;
- zbieranie i odbiór odpadów z placów targowych oraz przekazywanie ich do firmy posiadającej
zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie odpadów;
- bieżące konserwowanie i utrzymanie infrastruktury targowisk, m.in. oznakowanie stanowisk
handlowych w sposób widoczny przez cały okres trwania umowy;
- w okresie zimowym odśnieżanie, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych oraz zwalczanie
śliskości na placach i ciągach komunikacyjnych (posypywanie piaskiem) oraz wywóz nadmiaru
masy śniegowej z targowiska;
4) plac targowy ,,Mój Rynek" przy Placu Szarych Szeregów:
- przygotowanie stanowisk handlowych do prowadzenia handlu (zapewnienie sprawności
technicznej i ich oczyszczenie);
- bieżące konserwowanie i utrzymanie infrastruktury targowiska, m.in. oznakowanie stanowisk
handlowych w sposób widoczny przez cały okres trwania umowy
- czyszczenie zadaszenia o powierzchni 336 m2 - 1 raz w roku w uzgodnieniu
z Zamawiającym;
- czyszczenie orynnowania wiaty handlowej z zanieczyszczeń naniesionych ( np. liści) - 2 razy
w roku w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- odśnieżanie zadaszenia o powierzchni 336 m2 w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- mycie terenu targowiska wodą pod ciśnieniem 2 x w roku w uzgodnieniu z Zamawiającym
(nawierzchnia targowiska wykonana jest z kostki betonowej);
- mycie stołów handlowych wg potrzeb - nie mniej niż 1 raz w miesiącu;;
- obsługa toalety wolnostojącej w zakresie zachowania czystości i bieżącego wyposażenia w
produkty higieniczne. Toaleta jest na gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszanie
Zamawiającemu ewentualnych awarii toalety. Zamawiający pobiera opłatę za korzystanie z
toalety.
- w okresie zimowym odśnieżanie, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych oraz zwalczanie
śliskości na placach i ciągach komunikacyjnych (posypywanie piaskiem) oraz wywóz nadmiaru
masy śniegowej z targowiska;
Wszelkie narzędzia i materiały potrzebne do sprzątania terenu targowisk oraz obsługi toalet, w
okresie zimowym jak i letnim, a także piasek i sól potrzebną do zimowego utrzymania dróg i
chodników zapewnia Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt. Wykonawca usługi
będzie zobowiązany do zapewnienia na własny koszt odbioru powstałych odpadów przez firmę
posiadającą zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli wykonywanych przez Wykonawcę
usług na terenie targowisk miejskich. W przypadku stwierdzenia uchybień co do jakości
wykonywanych przez Wykonawcę usług bądź niewykonania zleconego zakresu robót,
Zamawiający spisze stosowny protokół, w którym ustali w procentach wysokość kary, która
zostanie potrącona z miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy -
maksymalnie 10% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za dany, określony wyżej
zakres czynności.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia
w przypadku wyłączenia z funkcjonowania któregokolwiek z placów targowych.

Dokument nr: GK.7021.76.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro pok. 47.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 10.12.2019 roku do godziny 9:30 w siedzibie
Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, parter-sala 100 Biuro
Obsługi Interesanta. Zapytanie do złożenia oferty zamieszczono na stronie internetowej
www.lask.pl w zakładce ,,Przetargi".

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Wymagania:
. Informacje uzupełniające:
3.1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny
być wykorzystywane w inny sposób.
3.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 cyt. ustawy.
Postępowanie w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
z Zarządzeniem nr 64/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku.
V. Wynagrodzenie:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturami miesięcznymi po zakończeniu danego
miesiąca świadczenia usługi.
VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
0 niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają podpisaną umowę
z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie odpadów na czas realizacji
zamówienia.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą przez Zamawiającego pisemnie,
faksem, drogą elektroniczną.
2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
1 Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną.
3. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
VIII. Warunki płatności:
Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przez Zamawiającego
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.
IX. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Wymagania i zalecenia ogólne:
Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem poniższych zasad:
1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.2. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści.
1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
1.4. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, o których mowa
w treści niniejszego zapytania ofertowego.
1.5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
1.6. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie,
numerem sprawy - GK.7021.76.2019 firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku
Wykonawcy oraz jego adresie oraz oznaczona: ,,Obsługa placów targowych w Łasku w
okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku ,, .Wymaga się, by oferta była podpisana
przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
1.7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio
z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy/Wykonawców (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego
upoważnione.
2. Zawartość oferty:
2.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2.2. Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór
i zagospodarowanie odpadów na czas realizacji zamówienia.
3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto za całość zamówienia wyszczególniając przy
tym
a) cenę dla każdego z przedmiotowych placów targowych
b) cenę obsługi toalet
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ryczałtowa podana w ofercie winna obejmować całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu usługi.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PUN), w złotych polskich będą
również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium
1.1. Cena ofertowa brutto - 100%
2. Liczba punktów, jaką można uzyskać w ramach powyższego kryterium obliczona zostanie
przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty
i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 10 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na
100%.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione do wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
4.1. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Łasku -
Anna Peredzyńska, II piętro, pokój nr 51, telefon: 43 676 83 51, faks: 43 676 83 88,
e-mail:a.peredzynska@lask.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.